Institut Ramon LLull

Certificats de català

Nivell intermedi (B2)

Acredita el domini de l'ús de la llengua que permet desenvolupar-se amb flexibilitat i correcció en situacions de comunicació col·loquials o de formalitat mitjana que no requereixin un ús especialitzat de la llengua, pròpies de la vida quotidiana.

Model d'examen

Model d'examen
Podeu consultar un model d'examen en format PDF i també el document amb els criteris i barems d’avaluació de l’expressió escrita i el model de correcció de la prova en format PDF.

Aquí trobareu els arxius per a la comprensió oral en mp3: part Apart bpart c.

També podeu descarregar els arxius comprimits aquí: exercici en mp3

Objectiu general
La finalitat de la prova és avaluar la capacitat de l'examinand per afrontar un ampli ventall de situacions de comunicació amb un cert grau d'independència lingüística —no necessita confiar en estructures i fórmules fixades ni limitar-se a torns breus d'intervenció. Ha de demostrar un grau suficient de recursos lingüístics que li permetin expressar-se de manera prou precisa, fluida i correcta.

Estructura de la prova
La prova consta de cinc àrees: Comprensió lectora, Expressió escrita, Comprensió oral, Gramàtica i vocabulari, Expressió oral

ESTRUCTURA DE LA PROVA

ÀREAPERCENTATGE PER ÀREADURADA
Comprensió lectora20 %1 h
Expressió escrita20 %1 h 30 min
Comprensió oral20 %1 h 15 min
Gramàtica i vocabulari20 %1 h
Expressió oral20 %30 min

Descripció de les àrees

ÀREA DE COMPRENSIÓ LECTORA

L'examinand ha de ser capaç d'entendre un ampli ventall de textos de tipus divers, de caràcter no especialitzat. Ha de poder fer una comprensió general i detallada i inferir informació, punts de vista i actituds implícites en el text, aplicant diferents estratègies de lectura d'acord amb l'objectiu.

L'àrea consta de tres exercicis, amb un total de 21 ítems del tipus següent:

Veritat/fals.

Elecció múltiple.

Aparellar.

ÀREA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

L'examinand ha de ser capaç d'escriure textos descriptius, narratius o discursius de caràcter no especialitzat relacionats amb l'àmbit privat, laboral o acadèmic. Els textos han de presentar una estructura coherent, les idees han d'estar clarament cohesionades i l'expressió s'ha d'adequar a la situació. L'examinand ha de tenir un ventall suficient d'estructures lingüístiques i de lèxic que li permetin expressar-se de manera fluida i ha de redactar amb una correcció ortogràfica acceptable.

L'àrea consta de dues parts: una tasca obligatòria, en què ha d'escriure un text de registre informal i una tasca a escollir entre tres opcions, en què ha de redactar un text en registre formal.

Els textos poden ser cartes, redaccions, informes senzills... i s'han de redactar d'acord amb un propòsit i per a un destinatari especificat.

ÀREA DE COMPRENSIÓ ORAL

L'examinand ha de ser capaç de dur a terme una comprensió general i detallada de textos orals en registre col·loquial o de formalitat mitjana, d'extensió diversa, com ara diàlegs, notícies comentades, converses sobre un tema polèmic, conferències.... N'ha de poder entendre el sentit general, la informació principal i els detalls concrets així com deduir significats no explícits (intencions, actituds, sentiments...).

L'àrea consta de tres parts, amb els textos i les tasques corresponents, amb un total de 15 ítems del tipus següent:

Elecció múltiple.

Prendre notes i resposta breu.

ÀREA DE GRAMÀTICA I VOCABULARI

L'examinand ha de demostrar que té un domini suficient del sistema lingüístic a través de la realització de diversos exercicis, la majoria dels quals es basen en textos.

Així, l'àrea consta de sis exercicis en què l'examinand ha de demostrar que té uns coneixements que li permeten dur a terme les següents tasques: aplicar les convencions ortogràfiques generals; generar estructures en català (discurs indirecte, correlacions verbals, perífrasis, oracions impersonals...); seleccionar elements lèxics o gramaticals d'acord amb el context semàntic i/o gramatical; formar paraules aplicant els principals mecanismes de derivació i escollir el significat d'una paraula o expressió.

Els tipus d'ítems utilitzats són:

Omplir buits (grafies, accents...).

Completar un text a partir d'ítems d'elecció múltiple.

Transformació.

Derivació.

ÀREA D'EXPRESSIÓ ORAL

La prova es realitza amb dos examinands alhora. L'examinador els proporciona el material de suport necessari (fotografies, textos, dibuixos...).

L'examinand ha de demostrar que és capaç d'organitzar i regular el propi discurs, d'interactuar amb un interlocutor per tal de resoldre una tasca i de conversar sobre un tema d'interès general.

L'àrea consta de tres parts, cadascuna enfocada a un objectiu diferent: a la primera part l'examinand ha de parlar sobre un tema durant un minut, a la segona part els dos examinands han d'arribar a un acord o prendre una decisió a partir d'una tasca i a la tercera part han de dur a terme una conversa.

Resultat

L'examinand és declarat apte o no apte. La qualificació d'apte s'obté si s'aconsegueix com a mínim un 60% de la puntuació en l'àrea d'expressió oral i un 60% en la resta de la prova.

Bibliografia

Trobareu una selecció bibliogràfica per nivells de materials útils per a l'aprenentatge de la llengua catalana (mètodes i materials complementaris) en aquest enllaç.

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"