Institut Ramon LLull

Certificats de català

Nivell de suficiència (C1)

Acredita el domini de l'ús de la llengua que permet desenvolupar-se amb seguretat, adequació i correcció en situacions de comunicació que requereixen un cert grau de formalitat.

Model d'examen

Model d'examen
Podeu consultar un model d'examen en format PDF i també el document amb els criteris i barems d’avaluació de l’expressió escrita i el model de correcció de la prova en format PDF.

Objectiu general
La finalitat de la prova és avaluar si l'examinand té un domini de l'ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l'ús d'un llenguatge mitjanament formal o informal.

Estructura de la prova
La prova consta de quatre àrees: Expressió escrita, Comprensió lectora, Gramàtica i vocabulari, Expressió oral

ESTRUCTURA DE LA PROVA

ÀREAPERCENTATGE PER ÀREADURADA
Expressió escrita40 %2 h i 45 min.
Comprensió lectora10 %
Gramàtica i vocabulari25 %
Expressió oral25 %30 min (15 dels quals són de preparació)

Descripció de les àrees

ÀREA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

L'examinand ha de demostrar que és capaç d'escriure textos de formalitat mitjana, de caràcter no especialitzat i relatius a l'àmbit laboral i social, amb un grau suficient de coherència, cohesió, adequació i correcció.

Es valoren les capacitats següents:

a) Adequar-se a la situació comunicativa plantejada: al destinatari, al tema, a l'objectiu comunicatiu, al canal i a les característiques formals o convencionals del text.
b) Seleccionar la informació necessària, rellevant (no contradictòria, no repetitiva, completa...) i ordenar-la de manera lògica (jerarquització de les idees, organització del contingut d'acord amb el tipus de text, bona utilització dels paràgrafs...).
c) Utilitzar de manera prou precisa els elements cohesionadors (signes de puntuació i elements de relació entre frases: conjuncions, pronoms relatius, pronoms febles, adverbis, lèxic, etc.) i les formes o locucions que indiquen la relació i la progressió de les idees.
d) Utilitzar els recursos lingüístics (lèxic i solucions sintàctiques) de manera variada i precisa.
e) Expressar-se amb un grau acceptable de correcció pel que fa a l'aplicació de la normativa gramatical (de l'ortografia, de la morfologia i la sintaxi, i del lèxic).

L'àrea consta de dos exercicis:

Exercici 1
Redactar una carta formal (de queixa, per demanar alguna cosa, donar informació sobre uns fets, fer suggeriments...) de 150 paraules aproximadament.

Exercici 2
Redactar un text en varietat estàndard i registre formal, de 200 paraules aproximadament. Es pot triar entre dues opcions.

Opció A: Article d'opinió en una revista per exposar i argumentar un punt de vista, convèncer, etc.

Opció B: Comentari sobre aspectes determinats (personatges, argument, tema...) d'un llibre, d'una obra de teatre o d'una pel·lícula que hagi llegit/vist l'examinand, per a una revista, per a un concurs, etc.; o bé sobre altres temes que requereixin descriure llocs, persones, etc., i fer-ne una valoració personal.

ÀREA DE COMPRENSIÓ LECTORA

L'examinand ha de demostrar que és capaç d'entendre textos escrits sobre temes d'interès general i específics de divulgació, de finalitats i graus de formalitat diversos, i de diferents varietats geogràfiques. 

L'examinand ha de comprendre:

a) El significat global.
b) Les idees principals i les secundàries o els detalls.
c) Les idees no formulades explícitament —la intenció comunicativa, el punt de vista i l'actitud de l'autor, el to (la ironia, l'humor, etc.) i els dobles sentits.
d) L'organització del text (ordre i connexió de les idees).
L'àrea consta de dos exercicis que requereixen la lectura de dos textos (articles, reportatges, notícies, crítiques de llibres, de pel·lícules, d'obres de teatre...) d'una llargada aproximada de 500-600 paraules cada un.

Exercici 1
Respondre deu preguntes del tipus veritat/fals i triar la resposta correcta entre diverses opcions.

Exercici 2
Indicar el resum, entre tres, que recull millor el contingut d'un text.

ÀREA DE GRAMÀTICA I VOCABULARI

L'examinand ha de demostrar que té un domini suficient del sistema lingüístic que li permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.

L'examinand ha de poder:

a) Aplicar les regles generals i particulars i també les excepcions més usuals de la llengua general estàndard.
b) Seleccionar i utilitzar els elements lingüístics en contextos oracionals i textuals tenint en compte la sintaxi i la semàntica.
c) Generar estructures oracionals en català gramaticalment correctes.
d) Formar paraules aplicant els mecanismes més usuals de derivació i composició.
e) Conèixer el significat precís de paraules i expressions.
L'àrea consta de sis exercicis: tres de morfosintaxi i tres de lèxic i fraseologia. 
a) Morfosintaxi: dos exercicis a partir de textos, l'un d'omplir buits i l'altre de triar la resposta correcta entre diverses opcions, i un exercici de transformar frases. 
b) Lèxic i fraseologia: dos exercicis a partir de textos i un a partir de frases; aquests exercicis poden ser d'omplir buits o de triar la resposta correcta entre diverses opcions.

Àrea d'expressió oral

L'examinand és avaluat individualment i ha de demostrar que és capaç d'expressar-se amb facilitat i fluïdesa, de manera adequada i suficientment correcta en situacions de comunicació quotidianes dels àmbits social i laboral d'una formalitat mitjana, que requereixen l'ús de la llengua oral estàndard.

L'examinand ha de demostrar que és capaç de produir un text monologat, amb coherència, i adequació a la situació comunicativa.

Es valoren les capacitats següents:

a) Adequar-se a la situació (als interlocutors, al tema i a l'objectiu comunicatiu).
b) Conduir el text (el tema, les idees) de manera ordenada i clara: iniciar el tema, desenvolupar-lo, donar-lo per acabat...
c) Compensar les pròpies dificultats de comunicació/expressió: autocorregir-se, aclarir una idea o emfasitzar un aspecte important per mitjà de la reformulació, la matisació, l'exemplificació...
L'examinand ha de demostrar que és capaç de fer servir amb flexibilitat els recursos propis de la llengua oral estàndard, d'una formalitat mitjana.
Es valoren les capacitats següents:
a) Combinar amb flexibilitat construccions diferents (declaratives, interrogatives, canvis d'ordre...).
b) Utilitzar un repertori lèxic prou ampli i precís sobre temes de caràcter general (sense excés de repeticions ni de mots jòquer —cosa, fer, tema, etc.).
c) Utilitzar elements cohesionadors i connectors lògics propis de la llengua oral.
d) Pronunciar amb claredat i amb un grau de correcció acceptable d'acord amb els criteris de pronúncia estàndard.
e) Llegir un text en veu alta de manera que sigui comprensible per a qui l'escolta (llegir sense vacil·lacions i segmentant adequadament, amb el ritme i la velocitat adequats...).

L'àrea consta de tres exercicis.

Exercici 1
Fer una exposició a partir de dues fotografies sobre un tema general d'uns dos minuts de durada.

Exercici 2
Resoldre una tasca, que es podrà triar entre dues (d'un minut de durada aproximadament); per resoldre-la, cal adequar la llengua a la situació concreta que s'hi planteja.

Exercici 3
Llegir en veu alta un text d'unes 200 paraules.

Resultat

Hi ha dues qualificacions: apte i no apte. Per superar la prova cal obtenir una puntuació total mínima del 70% i almenys la meitat dels percentatges assignats a les àrees d'expressió escrita i d'expressió oral, que són eliminatòries.

Bibliografia

Trobareu una selecció bibliogràfica per nivells de materials útils per a l'aprenentatge de la llengua catalana (mètodes i materials complementaris) en aquest enllaç.

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"