Institut Ramon LLull

CA
EN
ES

Menú

transparència
Catalan abroad

Llengua i cultura al món

Catalan Language Certificates

Nivell superior (C2)

Acredita el domini de l'ús de la llengua que permet expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i que permet produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, com també entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmics i laboral.

 

Model d'examen
Podeu consultar un model d'examen en format PDF.

Objectiu general
La finalitat de la prova és acreditar que els examinands poden expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i que són capaços de produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, com també d’entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral.

Estructura de la prova
La prova consta de tres àrees: Comprensió lectora i expressió escrita, Ús de la llengua (gramàtica i vocabulari) i Comprensió lectora i expressió oral.

ESTRUCTURA DE LA PROVA

ÀREAPERCENTATGE PER ÀREADURADA
Comprensió lectora i expressió escrita57 %3 h 30 min
Ús de la llengua (gramàtica i vocabulari)16 %45 min
Comprensió lectora i expressió oral27 %10 min (execució) 
30 min (preparació)

Descripció de les àrees

ÀREA DE COMPRENSIÓ LECTORA I EXPRESSIÓ ESCRITA

L’examinand ha de poder comprendre textos diversos i manipular-los, adaptar-los, transferir-los, argumentar-los, valorar-los i integrar-los a un nou tipus de text, a una determinada estructura, a uns nous destinataris, a una nova funció comunicativa o a un nou registre, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Així mateix, ha de poder crear i organitzar de manera clara un text complex sobre temes diversos, amb una estructura lògica i clara, en què es destaquin les idees rellevants de manera coherent, amb una bona distribució en paràgrafs significatius i un fil conductor clar que ajudin el lector a entendre el text.

Conté tres tasques:

a) Tasca de transformació
b) Tasca de síntesi i valoració
c) Tasca d’argumentació

ÀREA DE L’ÚS DE LA LLENGUA

L’examinand ha de demostrar que té un bon domini del sistema lingüístic i que usa amb correcció, precisió, destresa i flexibilitat les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana. També ha de demostrar que disposa d’un repertori lingüístic molt ampli i que ha adquirit i sap utilitzar adequadament combinacions lèxiques pròpies del discurs professional i acadèmic, col·locacions, extensions de significat, usos figurats i locucions.

Consta de tres exercicis, amb què s’avalua:

a) El coneixement de la gramàtica
b) El coneixement del lèxic
c) El coneixement d’unitats lèxiques pluriverbals

ÀREA DE COMPRENSIÓ LECTORA I EXPRESSIÓ ORAL

L’examinand ha de poder sintetitzar arguments procedents de diverses fonts i utilitzar i integrar informació de diferents textos per justificar idees, informacions i opinions, valorar pros i contres de determinats plantejaments i argumentar amb voluntat persuasiva. També ha de poder produir un text amb arguments complexos en què el fil de l’argumentació sigui coherent, ben desenvolupat i defensat de manera convincent, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Ha de poder fer front amb seguretat a aportacions o preguntes controvertides, imprevistes o provocadores, i utilitzar adequadament estratègies de cortesia lingüística.

Consta de dues tasques:
a) Presentació o argumentació formal (part monologada)
b) Discussió amb l’examinador/a (part d’interacció)

Resultat

Hi ha dues qualificacions: apte i no apte.
Per superar la prova cal obtenir una puntuació total mínima de 60 punts sobre 100. No hi ha cap àrea eliminatòria

PREPARACIÓ DE LA PROVA

Trobareu una selecció bibliogràfica per nivells de materials útils per a l'aprenentatge de la llengua catalana (mètodes i materials complementaris) aquí. Podeu consultar, també, materials per preparar-vos les àrees de comprensió lectora i expressió escrita (àrea 1) i de comprensió lectora i expressió oral (àrea 3), i mostres de textos orals i escrits avaluats i comentats aquí.

    Logo Institut Ramon Llull
  • A consortium of:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

This website uses its own and third party cookies to offer better browsing. By browsing in it the user agrees to the way we use cookies. Users can prevent cookies from being generated and erase them by using the options on their browser. Blocking cookies may mean that some of this website’s services and options do not work properly.


Cookies are small pieces of data that websites send to browsers and which are stored in users’ devices: computers, mobile telephones, tablets, and so on. Their purpose is to improve the experience of using the website, as these archives make it possible for the website to remember information about the user’s visits, such as preferred options or language. In this way the website personalizes its content and becomes more agile and useful for the user.

By browsing this website users agree to cookies being installed in their equipment that enable us to find out the following information:

Types of cookies

This website uses session, or temporary, cookies and persistent cookies. Session cookies merely keep data while the user is visiting the website. Persistent cookies store the data on the device’s hard drive so that it will be accessible in more than one session.

Depending on the type of data obtained the website can use technical cookies.

These allow users to browse the webpage and use the different options or services it contains. For example, controlling data traffic and communication, identifying the session, entering restricted access areas, requesting enrolment or participation in an event, using security features while browsing and storing content.

Personalization cookies.

These allow users to access the website with some general characteristics that are either already predefined in their hard drive or defined by the user. For example, the language, the type of browser used to access the website, the chosen content design, the geo-location of the device or the regional configuration from where access takes place.

Statistical analysis cookies

These make it possible to monitor and analyse the behaviour of visitors to the website. The information gathered is used to measure a website’s activity and to produce users’ browsing history, making it possible to improve the service.

Third party cookies

Third party cookies that manage and improve the services offered can also be installed. For example, statistics services like Google Analytics.

Managing the cookies in my browser

Users can allow, block or erase the cookies installed in their device by configuring the browsing options.

If the use of cookies in the browser is blocked, some services or functions of the webpage may not be available