Institut Ramon LLull

Catalan Language Certificates

Nivell superior (C2)

Acredita el domini de l'ús de la llengua que permet expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i que permet produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, com també entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmics i laboral.

 

Model d'examen
Podeu consultar un model d'examen en format PDF.

Objectiu general
La finalitat de la prova és acreditar que els examinands poden expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i que són capaços de produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, com també d’entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral.

Estructura de la prova
La prova consta de tres àrees: Comprensió lectora i expressió escrita, Ús de la llengua (gramàtica i vocabulari) i Comprensió lectora i expressió oral.

ESTRUCTURA DE LA PROVA

ÀREAPERCENTATGE PER ÀREADURADA
Comprensió lectora i expressió escrita57 %3 h 30 min
Ús de la llengua (gramàtica i vocabulari)16 %45 min
Comprensió lectora i expressió oral27 %10 min (execució) 
30 min (preparació)

Descripció de les àrees

ÀREA DE COMPRENSIÓ LECTORA I EXPRESSIÓ ESCRITA

L’examinand ha de poder comprendre textos diversos i manipular-los, adaptar-los, transferir-los, argumentar-los, valorar-los i integrar-los a un nou tipus de text, a una determinada estructura, a uns nous destinataris, a una nova funció comunicativa o a un nou registre, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Així mateix, ha de poder crear i organitzar de manera clara un text complex sobre temes diversos, amb una estructura lògica i clara, en què es destaquin les idees rellevants de manera coherent, amb una bona distribució en paràgrafs significatius i un fil conductor clar que ajudin el lector a entendre el text.

Conté tres tasques:

a) Tasca de transformació
b) Tasca de síntesi i valoració
c) Tasca d’argumentació

ÀREA DE L’ÚS DE LA LLENGUA

L’examinand ha de demostrar que té un bon domini del sistema lingüístic i que usa amb correcció, precisió, destresa i flexibilitat les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana. També ha de demostrar que disposa d’un repertori lingüístic molt ampli i que ha adquirit i sap utilitzar adequadament combinacions lèxiques pròpies del discurs professional i acadèmic, col·locacions, extensions de significat, usos figurats i locucions.

Consta de tres exercicis, amb què s’avalua:

a) El coneixement de la gramàtica
b) El coneixement del lèxic
c) El coneixement d’unitats lèxiques pluriverbals

ÀREA DE COMPRENSIÓ LECTORA I EXPRESSIÓ ORAL

L’examinand ha de poder sintetitzar arguments procedents de diverses fonts i utilitzar i integrar informació de diferents textos per justificar idees, informacions i opinions, valorar pros i contres de determinats plantejaments i argumentar amb voluntat persuasiva. També ha de poder produir un text amb arguments complexos en què el fil de l’argumentació sigui coherent, ben desenvolupat i defensat de manera convincent, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Ha de poder fer front amb seguretat a aportacions o preguntes controvertides, imprevistes o provocadores, i utilitzar adequadament estratègies de cortesia lingüística.

Consta de dues tasques:
a) Presentació o argumentació formal (part monologada)
b) Discussió amb l’examinador/a (part d’interacció)

Resultat

Hi ha dues qualificacions: apte i no apte.
Per superar la prova cal obtenir una puntuació total mínima de 60 punts sobre 100. No hi ha cap àrea eliminatòria

PREPARACIÓ DE LA PROVA

Trobareu una selecció bibliogràfica per nivells de materials útils per a l'aprenentatge de la llengua catalana (mètodes i materials complementaris) aquí. Podeu consultar, també, materials per preparar-vos les àrees de comprensió lectora i expressió escrita (àrea 1) i de comprensió lectora i expressió oral (àrea 3), i mostres de textos orals i escrits avaluats i comentats aquí.

This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".