Institut Ramon LLull

CA
EN
ES

Menú

transparència
Catalan abroad

Llengua i cultura al món

Catalan Language Certificates

Normativa general de l'Institut Ramon Llull per la qual es regulen les proves per a l'avaluació i certificació de coneixements de català com a segona llengua

L'Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per al compliment dels seus objectius, l’Institut Ramon Llull donarà suport a les polítiques de relacions exteriors en l’àmbit cultural de les institucions consorciades i contribuirà a l’enfortiment de les marques Cultura Catalana, Catalunya i Barcelona des de la perspectiva cultural.

Per complir aquesta finalitat l'Institut s'ocupa, entre d'altres activitats, d'organitzar les convocatòries de les proves per a l'avaluació del coneixement del català fora del domini lingüístic i expedir-ne el certificats oficials corresponents, d’acord amb la normativa de caràcter general que l’Institut aprovi per regular aquesta matèria.

Aquesta normativa modifica l'anterior, aprovada pel mateix Consell de Direcció el dia 2 de desembre de 2009, i s'empara en el decret 52/2003, de 20 de febrer, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'atribueix a l'Institut Ramon Llull la competència sobre l'avaluació i certificació del català com a segona llengua fora del domini lingüístic, i té per objecte regular els certificats de coneixement de llengua catalana que expedeix l'Institut i les proves per obtenir-los.

1. CERTIFICATS QUE EXPEDEIX L'INSTITUT RAMON LLULL

En l'exercici de les seves competències l'Institut Ramon Llull expedeix els certificats de coneixements de llengua general següents d’acord amb les especificacions i l’enfocament d’avaluació del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar del Consell d’Europa:

a) Certificat de nivell bàsic de català (A2): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet satisfer les necessitats més bàsiques de comunicació.

b) Certificat de nivell elemental de català (B1): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet desenvolupar amb efectivitat i autonomia una activitat comunicativa pròpia de les situacions més habituals de comunicació.

c) Certificat de nivell intermedi de català (B2): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet afrontar satisfactòriament una diversitat de situacions de la vida quotidiana -de transacció i interacció col·loquials o de formalitat mitjana no gaire complexes- amb seguretat, flexibilitat, correcció adequada i adaptació a la situació de comunicació.

d) Certificat de nivell de suficiència de català (C1): acredita un domini de l'ús de la llengua general, en la varietat estàndard, que permet comunicar-se amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixen l'ús d'un llenguatge mitjanament formal o formal.

e) Certificat de nivell superior de català (C2): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, com també d’entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral.

2. CONVOCATÒRIA DE LES PROVES

2.1 L'Institut Ramon Llull convoca les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixement de català que estableix el punt 1 fora del domini lingüístic i dins del territori de Catalunya si es tracta de proves específicament adreçades a persones no residents a Catalunya en el marc d'activitats participades per l'Institut.

2.2. Les proves són convocades almenys una vegada a l'any pel director o la directora de l'Institut Ramon Llull per mitjà d'una resolució a la qual es dóna la publicitat adequada. Si la convocatòria preveu la celebració de proves en localitats de l'Estat espanyol es publicarà necessàriament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i també quan es prevegi en territori de Catalunya i es vinculi específicament a cursos o activitats participades per l'Institut Ramon Llull i adreçats a persones no residents a Catalunya.

2.3  Les convocatòries han d'indicar:

a) Els certificats que en són objecte.
b) Les dates de les proves i les localitats on es realitzaran. La convocatòria pot preveure dates aproximades de celebració de les proves dins de períodes de deu dies. En aquest cas, la concreció de la data es fa mitjançant anuncis complementaris que no cal publicar al diari oficial esmentat en el punt 2.2.
c) Les dates, els terminis i els llocs, inclosos els llocs web, d'inscripció.
d) El preu de les matrícules i el sistema i condicions de pagament.
e) Les dates i els llocs, inclosos els llocs web, de publicació de resultats.
f) La composició del Tribunal.

3. REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ EN LES PROVES

3.1. Poden prendre part les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de català al marge dels estudis reglats.

3.2. Per inscriure's a les proves que es convoquen a Catalunya en el marc d'activitats participades per l'Institut cal ser no resident a Catalunya.

3.3. Per presentar-se a les proves no cal cap requisit acadèmic previ.

4. ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES

La descripció del nivell de coneixements de llengua, i l'estructura i les àrees corresponents a la prova de cada un dels certificats són les que figuren a l'annex.

5. TRIBUNAL

5.1. En les convocatòries de les proves per a l'obtenció dels certificats que expedeix l'Institut Ramon Llull s'ha de nomenar un Tribunal integrat almenys per una presidència, una secretaria i una vocalia designades pel director o la directora de l'Institut entre persones llicenciades en filologia catalana o expertes en avaluació de coneixements de llengua catalana.

5.2 Les funcions dels tribunals són les següents:

a) Elaborar, administrar, corregir i valorar les proves.
b) Aprovar els resultats de les proves
c) Atendre i resoldre els procediments de revisió de qualificacions i informar sobre els recursos que es puguin presentar contra les qualificacions.

5.3 Contra les decisions dels tribunals es pot interposar recurs d'alçada davant el director o la directora de l'Institut Ramon Llull.

5.4 Per a l'elaboració, organització, administració i correcció de les proves, el tribunal podrà recórrer a col•laboradors designats per la seva presidència, que han de ser professionals de la llengua catalana, els quals actuen sempre sota la direcció del tribunal.

6. RESULTATS

La publicació oficial dels resultats de les proves es farà al tauler d’anuncis de l’Institut Ramon Llull (Diagonal, 373, 08008 Barcelona), resultats que també es podran consultar a la seu electrònica de l'Institut (http://oficinavirtual.llull.cat/ov).

7. INFORMACIÓ I REVISIÓ DE LA PROVA

L’Institut Ramon Llull per mitjà d’Internet (http://oficinavirtual.llull.cat/ov/) posa a disposició de les persones que s’han presentat a les proves un informe amb la motivació detallada de la qualificació obtinguda. .

7.2 Si la persona interessada no està d’acord amb la qualificació obtinguda, d’acord amb el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pot interposar un recurs d’alçada davant el director o la directora de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació oficial dels resultats de les proves. En aquest mateix termini es pot sol•licitar la vista de l’examen.

7.3 La resolució del recurs es notificarà degudament a la persona interessada i quedarà expedita la via contenciosa amb la possibilitat d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la data de la recepció de la notificació.

8. EXPEDICIÓ I REGISTRE DE CERTIFICATS

8.1 El director o la directora de l'Institut Ramon Llull expedeix els certificats a les persones que han superat les proves corresponents. Aquests certificats s’identifiquen amb un número de registre.

8.2 L'Institut Ramon Llull d’acord amb les seves competències disposa del Registre dels certificats de coneixements de català que expedeix, en el qual s'inscriuen les dades identificatives de les persones que els han obtinguts i el número de registre dels certificats.

8.3 D'acord amb les normatives respectives, els certificats que expedeix l'Institut Ramon Llull són equivalents i tenen a tots els efectes la mateixa validesa i eficàcia que els que expedeix la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Annex. Descripció del nivell de coneixements de llengua I l'estructura de les proves

1. CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC (A2)

1. Objectiu general
La finalitat de la prova és avaluar si l’examinand té un domini bàsic de l’ús de la llengua que permet fer front a situacions de comunicació de poca complexitat, pròpies de la vida quotidiana.


2. Estructura de la prova
La prova consta de quatre àrees:

Àrea d’adequació a la situació comunicativa
Percentatge de l’àrea en relació amb el total de la prova: 15%
Durada: 15 min.

Àrea de comprensió oral
Percentatge de l’àrea en relació amb el total de la prova:30%
Durada: 30 min.

Àrea de comprensió lectora
Percentatge de l’àrea en relació amb el total de la prova: 25%
Durada: 45 min.

Àrea d’expressió oral
Percentatge de l’àrea en relació amb el total de la prova:30%
Durada: 15 min.

 

3. Descripció de les àrees
3.1  Àrea d'adequació a la situació de comunicació. 
L'examinand ha ser capaç d'identificar la resposta adequada a una intervenció o a una situació de la vida quotidiana entre diverses opcions.

3.2  Àrea de comprensió oral.
L'examinand ha de ser capaç d'entendre el significat global i la informació principal d'una sèrie de textos orals breus, com anuncis, avisos emesos per megafonia, notícies, diàlegs breus sobre temes quotidians...

3.3  Àrea de comprensió lectora.
L'examinand ha de ser capaç d'entendre el sentit general i les idees principals de textos breus no gaire complexos, com notes, anuncis, notícies, enquestes, prospectes informatius, programes d'espectacles ..., i de localitzar-hi la informació necessària per realitzar una tasca.

3.4  Àrea d'expressió oral.
L'examinand ha de participar en una conversa i respondre a diferents situacions quotidianes (ex.: demanar informació, presentar algú, descriure alguna cosa...).

4 Resultat
L'examinand és declarat apte o no apte. La qualificació d'apte s'obté si s'aconsegueix com a mínim un 60% de la puntuació en l'àrea d'expressió oral i un 60% en la resta de la prova.

2 . CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL (B1)

1. Objectiu general
La finalitat de la prova és avaluar si l'aprenent té un domini en l'ús de la llengua que permet desenvolupar-se amb efectivitat i autonomia en situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana.


2. Estructura de la prova
La prova consta de cinc àrees:
Àrea: comprensió lectora
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 25%
Durada: 60 min.

Àrea: expressió escrita
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 12,5%
Durada: 30 min.

Àrea: comprensió oral
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 25%
Durada: 40 min.

Àrea: gramàtica i vocabulari
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 12,5%
Durada: 40 min.

Àrea: expressió oral
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 25%
Durada: 15 min.


3. Descripció de les àrees
3.1  Àrea de comprensió lectora.
L'examinand ha de ser capaç d'entendre textos reals, de caràcter informatiu i divulgatiu, i textos senzills d'opinió. Ha de poder entendre'n la informació principal, els detalls rellevants, el propòsit i les opinions de l'autor. Els textos acostumen a ser notícies, reportatges breus, cartes, prospectes informatius, articles senzills d'opinió...

3.2  Àrea d'expressió escrita.
L’examinand ha de ser capaç d’escriure cartes personals per demanar i donar informació, explicar fets, expressar desitjos, plans i propostes...

3.3  Àrea de comprensió oral.
L’examinand ha de ser capaç d’entendre i extreure la informació rellevant de textos breus propis de situacions de la vida quotidiana (anuncis, informació sobre temes quotidians, notícies, missatges per megafonia, diàlegs breus...). També ha de poder entendre informació específica de textos més llargs, com ara un entrevista.

3.4  Àrea de gramàtica i vocabulari.
L'examinand ha de demostrar que domina les estructures elementals més freqüents de la llengua.

3.5  Àrea d'expressió oral.
L'examinand ha de poder participar en converses sobre temes de la vida quotidiana, fent explicacions, descripcions, etc., i ha de ser capaç de respondre a diferents situacions quotidianes (per ex.: demanar informació, disculpar-se i donar explicacions, fer una proposta...).

4 Resultat
L'examinand és declarat apte o no apte. La qualificació d'apte s'obté si s'aconsegueix com a mínim un 60% de la puntuació en l'àrea d'expressió oral i un 60% en la resta de la prova.

3. CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI (B2)

1. Objectiu general
La finalitat de la prova és avaluar la capacitat de l'examinand per afrontar un ampli ventall de situacions de comunicació amb un cert grau d'independència lingüística .no necessita confiar en estructures i fórmules fixades ni limitar-se a torns breus d'intervenció. Ha de demostrar un grau suficient de recursos lingüístics que li permetin expressar-se de manera prou precisa, fluida i correcta.

2. Estructura de la prova
La prova consta de cinc àrees:
Àrea: comprensió lectora
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 20%
Durada: 1 h

Àrea: expressió escrita
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 20%
Durada: 1 h 30 min.

Àrea: comprensió oral
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 20%
Durada: 1 h 15 min.

Àrea: gramàtica i vocabulari
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 20%
Durada: 1 h

Àrea: expressió oral
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 20%
Durada: 30 min.

3. Descripció de les àrees
3.1  Àrea de comprensió lectora.
L'examinand ha de ser capaç d'entendre un ampli ventall de textos de tipus divers, de caràcter no especialitzat. Ha de poder fer una comprensió general i detallada i inferir informació, punts de vista i actituds implícites en el text, aplicant diferents estratègies de lectura d'acord amb l'objectiu.

3.2  Àrea d'expressió escrita.
L'examinand ha de ser capaç d'escriure textos descriptius, narratius o discursius de caràcter no especialitzat relacionats amb l'àmbit privat, laboral o acadèmic. Els textos han de presentar una estructura coherent, les idees han d'estar clarament cohesionades i l'expressió s'ha d'adequar a la situació. L'examinand ha de tenir un ventall suficient d'estructures lingüístiques i de lèxic que li permetin expressar-se de manera fluida i ha de redactar amb una correcció ortogràfica acceptable.

3.3  Àrea de comprensió oral.
L'examinand ha de ser capaç de dur a terme una comprensió general i detallada de textos orals en registre col•loquial o de formalitat mitjana, d'extensió diversa, com ara: diàlegs, notícies comentades, converses sobre un tema polèmic, conferències.... N'ha de poder entendre el sentit general, la informació principal i els detalls concrets així com deduir significats no explícits (intencions, actituds, sentiments...).

3.4  Àrea de gramàtica i lèxic.
L'examinand ha de demostrar que té un domini suficient del sistema lingüístic a través de la realització de diversos exercicis, la majoria dels quals es basen en textos. 
Així, l'examinand ha de demostrar que té uns coneixements que li permeten aplicar les convencions ortogràfiques generals; generar estructures en català (discurs indirecte, correlacions verbals, perífrasis, oracions impersonals...); seleccionar elements lèxics o gramaticals d'acord amb el context semàntic i/o gramatical; formar paraules aplicant els principals mecanismes de derivació i escollir el significat d'una paraula o expressió.

3.5  Àrea d'expressió oral.
L'examinand ha de demostrar que és capaç d'organitzar i regular el propi discurs, d'interactuar amb un interlocutor per tal de resoldre una tasca i de conversar sobre un tema d'interès general.

4. Resultat
L'examinand és declarat apte o no apte. La qualificació d'apte s'obté si s'aconsegueix com a mínim un 60% de la puntuació en l'àrea d'expressió oral i un 60% en la resta de la prova.

4. CERTIFICAT DE NIVELL DE SUFICIÈNCIA (C1)

1. Objectiu general
La finalitat de la prova és avaluar si l'examinand té un domini de l'ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l'ús d'un llenguatge mitjanament formal o formal.

2. Estructura de la prova
La prova consta de quatre àrees:

Àrea: expressió escrita
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 40%

Àrea: comprensió lectora
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 10%

Àrea: gramàtica i vocabulari
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 25%

Durada de les tres àrees anteriors: 2 h i 45 min.

Àrea: expressió oral

Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 25%
Durada: 30 minuts (15 dels quals són de preparació)

3. Descripció de les àrees
3.1  Àrea d'expressió escrita.
L'examinand ha de demostrar que és capaç d'escriure textos de formalitat mitjana, de caràcter no especialitzat i relatius a l'àmbit laboral i social, amb un grau suficient de coherència, cohesió, adequació i correcció.
Es valoren les capacitats següents:
a) Adequar-se a la situació comunicativa plantejada: al destinatari, al tema, a l'objectiu comunicatiu, al canal i a les característiques formals o convencionals del text.
b) Seleccionar la informació necessària, rellevant (no contradictòria, no repetitiva, completa...) i ordenar-la de manera lògica (jerarquització de les idees, organització del contingut d'acord amb el tipus de text, bona utilització dels paràgrafs...).
c) Utilitzar de manera prou precisa els elements cohesionadors (signes de puntuació i elements de relació entre frases: conjuncions, pronoms relatius, pronoms febles, adverbis, lèxic, etc.) i les formes o locucions que indiquen la relació i la progressió de les idees.
d) Utilitzar els recursos lingüístics (lèxic i solucions sintàctiques) de manera variada i precisa.
e) Expressar-se amb un grau acceptable de correcció pel que fa a l'aplicació de la normativa gramatical (de l'ortografia, de la morfologia i la sintaxi, i del lèxic).

3.2  Àrea de comprensió lectora.
L'examinand ha de demostrar que és capaç d'entendre textos escrits sobre temes d'interès general i específics de divulgació, de finalitats i graus de formalitat diversos, i de diferents varietats geogràfiques. 
L'examinand ha de comprendre:
a) El significat global.
b) Les idees principals i les secundàries o els detalls.
c) Les idees no formulades explícitament .la intenció comunicativa, el punt de vista i l'actitud de l'autor, el to (la ironia, l'humor, etc.) i els dobles sentits.
d) L'organització del text (ordre i connexió de les idees).

3.3  Àrea de gramàtica i vocabulari.
L'examinand ha de demostrar que té un domini suficient del sistema lingüístic que li permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
L'examinand ha de poder:
a) Aplicar les regles generals i particulars i també les excepcions més usuals de la llengua general estàndard.
b) Seleccionar i utilitzar els elements lingüístics en contextos oracionals i textuals tenint en compte la sintaxi i la semàntica.
c) Generar estructures oracionals en català gramaticalment correctes.
d) Formar paraules aplicant els mecanismes més usuals de derivació i composició.
e) Conèixer el significat precís de paraules i expressions.

3.4  Àrea d'expressió oral.
L'examinand és avaluat individualment i ha de demostrar que és capaç d'expressar-se amb facilitat i fluïdesa, de manera adequada i suficientment correcta en situacions de comunicació quotidianes dels àmbits social i laboral d'una formalitat mitjana, que requereixen l'ús de la llengua oral estàndard.
L'examinand ha de demostrar que és capaç de produir un text monologat, amb coherència, i adequació a la situació comunicativa.
Es valoren les capacitats següents:
a) Adequar-se a la situació (als interlocutors, al tema i a l'objectiu comunicatiu).
b) Conduir el text (el tema, les idees) de manera ordenada i clara: iniciar el tema, desenvolupar-lo, donar-lo per acabat...
c) Compensar les pròpies dificultats de comunicació/expressió: autocorregir-se, aclarir una idea o emfasitzar un aspecte important per mitjà de la reformulació, la matisació, l'exemplificació...
L'examinand ha de demostrar que és capaç de fer servir amb flexibilitat els recursos propis de la llengua oral estàndard, d'una formalitat mitjana.
Es valoren les capacitats següents:
a) Combinar amb flexibilitat construccions diferents (declaratives, interrogatives, canvis d'ordre...).
b) Utilitzar un repertori lèxic prou ampli i precís sobre temes de caràcter general (sense excés de repeticions ni de mots jòquer .cosa, fer, tema, etc.).
c) Utilitzar elements cohesionadors i connectors lògics propis de la llengua oral.
d) Pronunciar amb claredat i amb un grau de correcció acceptable d'acord amb els criteris de pronúncia estàndard.
e) Llegir un text en veu alta de manera que sigui comprensible per a qui l'escolta (llegir sense vacil·lacions i segmentant adequadament, amb el ritme i la velocitat adequats...).

4. Resultat
Hi ha dues qualificacions: apte i no apte.
Per superar la prova cal obtenir una puntuació total mínima del 70% i almenys la meitat dels percentatges assignats a les àrees d'expressió escrita i d'expressió oral, que són eliminatòries.

5. CERTIFICAT DE NIVELL SUPERIOR DE CATALÀ (C2)

1. Objectiu general
La finalitat de la prova és avaluar, d'una banda, si l'examinand té el domini de l'ús de la llengua general per comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment les que requereixen un ús més formal de la llengua, i, de l'altra, si és capaç d'analitzar qüestions i conceptes relacionats amb el bon funcionament del sistema lingüístic català.

2. Estructura de la prova
La prova consta de tres àrees:

Àrea de comprensió lectora i expressió escrita
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 57% Durada: 3 h
Àrea d’ús de la llengua (gramàtica i vocabulari)
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 16%
Durada: 45 min
Àrea de comprensió lectora i expressió oral 
Percentatge per àrea en relació amb el total de la prova: 27%
Durada: 30 min (preparació), 10 min (execució)

3. Descripció de les àrees
3.1  Àrea de comprensió lectora i expressió escrita.
L’examinand ha de poder comprendre textos diversos i manipular-los, adaptar-los, transferir-los, argumentar-los, valorar-los i integrar-los a un nou tipus de text, a una determinada estructura, a uns nous destinataris, a una nova funció comunicativa o a un nou registre, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Així mateix, ha de poder crear i organitzar de manera clara un text complex sobre temes diversos, amb una estructura lògica i clara, en què es destaquin les idees rellevants de manera coherent, amb una bona distribució en paràgrafs significatius i un fil conductor clar que ajudin el lector a entendre el text.
S’avalua l’acompliment del propòsit comunicatiu global, l’organització i la progressió temàtica, la cohesió i la puntuació, la capacitat d’expressar-se amb correcció i el repertori lingüístic general.
3.2  Àrea d'ús de la llengua
L’examinand ha de demostrar que té un bon domini del sistema lingüístic i que usa amb correcció, precisió, destresa i flexibilitat les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana. També ha de demostrar que disposa d’un repertori lingüístic molt ampli i que ha adquirit i sap utilitzar adequadament combinacions lèxiques pròpies del discurs professional i acadèmic, col•locacions, extensions de significat, usos figurats i locucions.
3.3  Àrea de comprensió lectora i expressió oral
L’examinand ha de poder sintetitzar arguments procedents de diverses fonts i utilitzar i integrar informació de diferents textos per justificar idees, informacions i opinions, valorar pros i contres de determinats plantejaments i argumentar amb voluntat persuasiva. També ha de poder produir un text amb arguments complexos en què el fil de l’argumentació sigui coherent, ben desenvolupat i defensat de manera convincent, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Ha de poder fer front amb seguretat a aportacions o preguntes controvertides, imprevistes o provocadores, i utilitzar adequadament estratègies de cortesia lingüística.
S’avalua l’acompliment del propòsit comunicatiu global, la variació i precisió lèxica i sintàctica i la capacitat d’expressar-se en una llengua en general correcta.

4. Resultat
Hi ha dues qualificacions: apte i no apte.
Per superar la prova cal obtenir una puntuació total mínima del 60 %. No hi ha cap àrea eliminatòria.

    Logo Institut Ramon Llull
  • A consortium of:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

This website uses its own and third party cookies to offer better browsing. By browsing in it the user agrees to the way we use cookies. Users can prevent cookies from being generated and erase them by using the options on their browser. Blocking cookies may mean that some of this website’s services and options do not work properly.


Cookies are small pieces of data that websites send to browsers and which are stored in users’ devices: computers, mobile telephones, tablets, and so on. Their purpose is to improve the experience of using the website, as these archives make it possible for the website to remember information about the user’s visits, such as preferred options or language. In this way the website personalizes its content and becomes more agile and useful for the user.

By browsing this website users agree to cookies being installed in their equipment that enable us to find out the following information:

Types of cookies

This website uses session, or temporary, cookies and persistent cookies. Session cookies merely keep data while the user is visiting the website. Persistent cookies store the data on the device’s hard drive so that it will be accessible in more than one session.

Depending on the type of data obtained the website can use technical cookies.

These allow users to browse the webpage and use the different options or services it contains. For example, controlling data traffic and communication, identifying the session, entering restricted access areas, requesting enrolment or participation in an event, using security features while browsing and storing content.

Personalization cookies.

These allow users to access the website with some general characteristics that are either already predefined in their hard drive or defined by the user. For example, the language, the type of browser used to access the website, the chosen content design, the geo-location of the device or the regional configuration from where access takes place.

Statistical analysis cookies

These make it possible to monitor and analyse the behaviour of visitors to the website. The information gathered is used to measure a website’s activity and to produce users’ browsing history, making it possible to improve the service.

Third party cookies

Third party cookies that manage and improve the services offered can also be installed. For example, statistics services like Google Analytics.

Managing the cookies in my browser

Users can allow, block or erase the cookies installed in their device by configuring the browsing options.

If the use of cookies in the browser is blocked, some services or functions of the webpage may not be available