Institut Ramon LLull

Mobilitat d’artistes: música i arts escèniques 

Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions en l’àmbit de la música i de les arts escèniques

Resum de les bases de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 29 de desembre de 2020.

Bases

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Anunci

Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

Despeses de desplaçament, allotjament i/o transport de la càrrega amb l’objectiu de realitzar a actuacions i/o gires fora del domini lingüístic del català en l’àmbit de la música i de les arts escèniques entre entre el 16 de maig i el 31 d'agost de 2021 que contribueixin a la presència de la creació cultural catalana a l’exterior, sempre que es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla). També inclouen actuacions i/o gires dins del domini lingüístic del català, sempre que siguin fora de la comunitat autònoma de l’artista o grup.

També és objecte de la convocatòria que l’actuació o gira per a la qual es demana la subvenció s’hagi realitzat o s’hagi anul·lat, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, dins dels terminis establerts a la convocatòria. En el cas de les activitats anul·lades per causa d’aquesta crisi sanitària es finançaran les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagin assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció, i sempre que no s’hagin pogut rescabalar d’aquestes despeses.

S’ha d'haver realitzat un mínim de 10 actuacions els últims 4 anys anteriors a la convocatòria. En els casos d’artistes i/o grups amb una trajectòria inferior a 4 anys o amb més de 12 integrants el nombre mínim és de 5 actuacions.

S’entén per artista tant l’artista individual, com el grup, la companyia o formació.

S’entén per actuació:

  • Un actuació aïllada.
  • Les activitats consecutives en el mateix equipament.

S’entén per gira una sèrie d’actuacions consecutives d’un artista en diferents localitats.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, les persones físiques empresàries i les persones jurídiques que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Sol·licituds

Es pot presentar, únicament, una sol·licitud per artista i convocatòria.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

L’import mínim subvencionable per sol·licitud ha de ser igual o superior a 150 euros per artista i convocatòria.

L’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 20.000 euros.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables, fins a un màxim de 20.000 euros per convocatòria i per artista.

L’import màxim que pot aconseguir cada artista en les convocatòries de l’Institut Ramon Llull en el cas de presentar sol·licitud en diferents disciplines, és d’un màxim de 20.000 euros, tenint en compte els imports màxims establerts a cadascuna de les bases que regeixen cada convocatòria.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents a l’allotjament, desplaçament i al transport de la càrrega (incloses les despeses relatives als documents d'admissió temporal de mercaderies) que no hagin estat assumides per un tercer.

També es consideren despeses subvencionables:

- Si escau, les despeses indirectes o derivades de l’obtenció d’un visat d’entrada i/o permís de treball al país on es realitza l’/les actuació/ons corresponents, sempre i quan aquestes despeses indirectes o derivades no superin el 40% de l’import sol·licitat.

- Les despeses derivades de les proves diagnòstiques de la COVID-19 efectuades prèviament al desplaçament, en cas que siguin exigides per les autoritats competents dels països de destinació, equipaments, festivals, etc.

En el cas de les actuacions/gires anul·lades a causa de la situació excepcional generada pel COVID 19, únicament es consideraran despeses subvencionables aquelles realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagin assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció, i sempre que no s’hagin pogut rescabalar d’aquestes despeses i tampoc s’hagin obtingut vals que es puguin bescanviar per desplaçaments o allotjaments futurs.

En el cas de realitzar una actuació aïllada o varies actuacions consecutives en el mateix equipament, s’acceptarà com a despesa subvencionable el desplaçament de l’artista i de l’equip tècnic necessari per a la realització de l’actuació, el transport de la càrrega i l’allotjament.

En el cas de l’allotjament es podran imputar com a despesa subvencionable les nits corresponents als dies d’actuació i, si escau, la nit anterior a la primera actuació.

És també despesa subvencionable l’allotjament en ruta de l’artista.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull en el termini establert a la convocatòria.

a) Pel cas de sol·licitants espanyols:

Les persones físiques i persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l'Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web.

Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

b) Pel cas de sol·licitants estrangers:

Residents a Espanya:

Les persones físiques i les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Els sol·licitants estrangers no residents que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

Terminis de presentació

Des del dia 7 al 21 de setembre de 2021.

Presentació telemàtica

Consulta i presentació de documents

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a: 

Música 

Lluc Silvestre lsilvestre@llull.cat / Glòria Ayala gayala@llull.cat 

Arts escèniques 

Esther Criado ecriado@llull.cat / Elisabeth Piqué epique@llull.cat / Glòria Ayala gayala@llull.cat 

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"