Institut Ramon LLull

Subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions en l’àmbit de la música i de les arts escèniques

Resum de les bases de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 23 de gener del 2024

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull. Cal que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria.

Bases

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

Les despeses de desplaçament, allotjament i/o transport de la càrrega per realitzar actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música i de les arts escèniques entre l’1 de juliol i el 31 de desembre del 2024 que contribueixin a la presència de la creació cultural catalana a l’exterior.

Les activitats subvencionables han de complir els requisits següents:

 • Rebre contraprestació econòmica en forma de catxet o taquilla.

No són objecte d'aquesta convocatòria els desplaçaments que tinguin per objecte:

 • La realització d'actuacions que no estiguin incloses dins un circuit professional.
 • L'assistència a representacions o concerts per part de compositors.
 • L'assistència a fires i mercats per fer showcases.
 • L'assistència i la participació en congressos, jornades, conferències, seminaris, esdeveniments de caràcter acadèmic, esdeveniments organitzats en l'àmbit docent o bé en el marc de cursos o tallers de formació.
 • La realització de tallers i residències de creació.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries i les persones jurídiques que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Sol·licituds

Es pot presentar, únicament, una sol·licitud per artista i convocatòria.

L'import mínim subvencionable ha de ser igual o superior a 1.000,00 euros.

L’import màxim subvencionable és de:

 • 25.000,00 euros
 • 12.500,00 euros en el cas de les sol·licituds que només incloguin activitats a l'Estat espanyol.

L'import mínim que s'atorgarà per sol·licitud, sempre que s'hagi assolit la puntuació mínima establerta a la base 9, serà de 600,00 euros.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables, fins a un màxim de 20.000 euros per artista i any, i de 10.000,00 euros per artista i any en el cas de les sol·licituds que només incloguin activitats a l'Estat espanyol.

Cada sol·licitud pot contenir un màxim de 5 activitats. Cada activitat pot contenir:

o bé una actuació aïllada

o bé una gira, amb un màxim de 5 actuacions consecutives

o bé un màxim de 5 actuacions consecutives en un mateix equipament

Les sol·licituds que només incloguin activitats a l'Estat espanyol poden contenir un màxim de 3 activitats. Cada activitat pot contenir:

o bé una actuació aïllada

o bé una gira, amb un màxim de 3 actuacions consecutives

o bé un màxim de 3 actuacions consecutives en un mateix equipament

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables únicament i exclusivament les corresponents a l’allotjament, desplaçament i al transport de la càrrega (incloses les despeses relatives als documents d'admissió temporal de mercaderies) que no hagin estat assumides per un tercer.

Les despeses derivades de l'obtenció d'un visat d'entrada i/o permís de treball al país on es realitza l'/les actuació/ons corresponents, sempre i quan aquestes despeses derivades no superin el 40% de l'import sol·licitat.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica  en el termini establert a la convocatòria.

a) Pel cas de persones sol·licitants espanyoles (o residents a Espanya):

Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques han de presentar la sol·licitud i realitzar els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull i el sistema de signatura corresponent.

b) Pel cas de persones sol·licitants estrangeres (persones físiques empresàries i persones jurídiques no residents) que sol·licitin per primera vegada una subvenció a l’Institut Ramon Llull, es necessita una acreditació. Si no disposen d’acreditació, caldrà fer la seva petició d'acreditació.

L’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar-la i fer-la arribar d’una manera segura als ciutadans estrangers no residents després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

Termini de presentació

Del 23 de maig al 6 de juny del 2024.

S’atendran consultes fins al 6 de juny a les 14h.

RESOLUCIÓ i RECURSOS

La persona titular de la Direcció de l'Institut Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la publicació de la convocatòria.

Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació.

  Formularis

  Les sol·licituds s'han de presentar a la seu electrònica. Durant el procés de sol·licituds, caldrà aportar els contractes relatius a les actuacions objecte de la subvenció i un dossier explicatiu del projecte artístic i enllaç al tràiler o enregistrament audiovisual (arts escèniques i música) o sonor (música).

  El certificat d'actuació s'ha de presentar quan no existeixi contracte, per actuacions ja realitzades en el moment de fer la sol·licitud.

  Consulta i presentació de documents

  Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.
  La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

  Contacte

  Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a:

  Música: Anna Fuster (afuster@llull.cat), Anaïs Brusau (abrusau@llull.cat), Glòria Ayala (gayala@llull.cat) i Josep Villa (jvilla@llull.cat)

  Arts escèniques : Elisabeth Piqué (epique@llull.cat), Diana Colom (dcolom@llull.cat) i Glòria Ayala (gayala@llull.cat)

   Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

  Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"