Institut Ramon LLull

Subvencions per a la subtitulació d'obres audiovisuals produïdes i /o coproduïdes a Catalunya

Resum de les bases per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 23 de gener del 2024.

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull. Cal que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria.

Bases

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

La subtitulació d'obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya (participades per una productora domiciliada a Catalunya) per afavorir i impulsar la presència a l'exterior de la creació cinematogràfica catalana. 

Les activitats subvencionables han de complir els requisits següents: 

 • Les obres audiovisuals s'hauran de presentar finalitzades amb la sol·licitud dins del termini de presentació que estableix la resolució de la convocatòria. La subtitulació s'ha de realitzar durant l'any de la convocatòria i no és necessari que estigui finalitzada en el moment de presentar la sol·licitud. 
 • Les obres audiovisuals han d’haver estat produïdes durant els tres anys anteriors a la convocatòria o bé durant l’any de la convocatòria, exceptuant les que acreditin formar part d’una retrospectiva.

S'entén per obres audiovisuals els curtmetratges i llargmetratges de ficció, documental o animació així com els documentals de televisió i els documentals web. 

No són objecte d'aquesta convocatòria:  

 • Les sèries i cadascun dels seus capítols per separat, les minisèries i les obres audiovisuals amb una finalitat  de promoció comercial.  

 • Les obres audiovisuals que formin part de propostes artístiques en l'àmbit de les arts visuals.  
 • Les obres audiovisuals emmarcades en l'àmbit de la formació.
 • Les obres audiovisuals en postproducció.   
 • La subtitulació en llengua catalana o occitana (en la seva varietat aranesa).  
 • Les obres audiovisuals que hagin estat subvencionades o per les quals s’hagi presentat sol·licitud de subvenció en dues ocasions en aquesta mateixa línia de subvencions.

Persones beneficiàries

Poden optar a la subvenció les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l'ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) o les d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol. 

S'entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física empresària o jurídica que compleix les condicions establertes al punt 2.1 de les bases d'aquesta convocatòria.

Sol·licituds

S'ha de presentar una única sol·licitud per obra audiovisual independentment del nombre de subtitulacions per a les quals es demani l'ajut.

L'import mínim subvencionable per sol·licitud és 300,00 €. 

L’import màxim subvencionable és de:

 • 7.000,00 euros per llargmetratge (ficció, documental i animació), documentals de televisió i documentals web
 • 2.000,00 euros per curtmetratge.  

L'import màxim subvencionable és de 2.000,00 euros per idioma per llargmetratge (ficció, documental i animació), documentals de televisió i documentals web. 

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5. 

L'import mínim que s'atorgarà per sol·licitud, sempre que s'hagi assolit la puntuació mínima establerta a la base 9, serà de 300,00 euros. 

L'import màxim que es pot atorgar a un sol·licitant anualment en les convocatòries de l'Institut Ramon Llull per aquest concepte és de 9.000,00 euros. 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Es consideren despeses subvencionables les corresponents als costos de la subtitulació de les obres audiovisuals següents: la traducció i subtitulació en qualsevol format, incloent les despeses d'audiodescripció (AD) i subtitulat descriptiu o per a persones sordes (SPS), i llenguatge de signes, així com les despeses de subtitulació del tràiler promocional de l'obra audiovisual. 
 • Es podran subvencionar fins a un màxim de tres idiomes per obra audiovisual i any, independentment de les despeses d’audiodescripció (AD), subtitulat descriptiu o per a sords (SPS) i llenguatge de signes.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica en el termini establert a la convocatòria.

a) Pel cas de persones sol·licitants espanyoles:

Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques han de presentar la sol·licitud i realitzar els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull i el sistema de signatura corresponent.

b) Pel cas de persones sol·licitants estrangeres (persones físiques empresàries i persones jurídiques no residents) que sol·licitin per primera vegada una subvenció a l’Institut Ramon Llull, es necessita una acreditació. Si no disposen d’acreditació, caldrà fer la seva petició d'acreditació.

L’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar-la i fer-la arribar d’una manera segura als ciutadans estrangers no residents després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

 Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds es fixa a la convocatòria.

Del 19 de febrer al 6 de març de 2024.

Es podran realitzar consultes durant tot el període de presentació de sol·licituds fins l’últim dia a les 14:00 h.

Formularis

 

Les sol·licituds s'han de presentar a la seu electrònica

Consulta i presentació de documents

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.
La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.
 

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a:

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorci de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"