Institut Ramon LLull

Subvencions per a la subtitulació d'obres audiovisuals produïdes i /o coproduïdes a Catalunya.

Resum de les bases per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 13 de gener del 2023. 

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull. Cal que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria. 

Bases

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

Convocatòria (CA) Properament 

  OBJECTE

  La subtitulació d'obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya (participades per una productora domiciliada a Catalunya) per afavorir i impulsar la presència a l'exterior de la creació cinematogràfica catalana. 

  Les activitats subvencionables han de complir els requisits següents: 

  - Les obres audiovisuals s'hauran de presentar finalitzades amb la sol·licitud dins del termini de presentació que estableix la resolució de la convocatòria. La subtitulació s'ha de realitzar durant l'any de la convocatòria i no és necessari que estigui finalitzada en el moment de presentar la sol·licitud. 

  S'entén per obres audiovisuals els curtmetratges i llargmetratges de ficció, documental o animació així com els documentals de televisió i els documentals web. 

  No són objecte d'aquesta convocatòria:  

  - Les sèries i cadascun dels seus capítols per separat, les minisèries i les obres audiovisuals amb una finalitat  de promoció comercial.  

  - Les obres audiovisuals que formin part de propostes artístiques en l'àmbit de les arts visuals.  

  - Les obres audiovisuals emmarcades en l'àmbit de la formació.  

  - La subtitulació en llengua catalana o occitana (en la seva varietat aranesa).  

  - Les obres audiovisuals que hagin estat subvencionades prèviament en dues ocasions en aquesta mateixa línia de subvencions. 

  - Les obres audiovisuals d'antiguitat superior a cinc anys, exceptuant aquelles que es presentin a una retrospectiva. 

   Persones beneficiàries

   Poden optar a la subvenció les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l'ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) o les d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol. 

   S'entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física empresària o jurídica que compleix les condicions següents: té una personalitat jurídica diferent de la d'una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; no participa de manera directa o indirecta en més d'un 15% del capital social d'una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; el seu capital social no té una participació directa o indirecta superior al 15% per part d'una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual i, en els darrers tres exercicis fiscals, no ha facturat més del 90% dels seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual. 

   Sol·licituds

   S'ha de presentar una única sol·licitud per obra audiovisual independentment del nombre de subtitulacions per a les quals es demani l'ajut. Es podran subvencionar un màxim de tres idiomes per sol·licitud. 

   L'import mínim subvencionable per sol·licitud és 300,00 €. 

   L'import màxim subvencionable és de 7.000,00 euros per llargmetratge (ficció, documental i animació), documentals de televisió i documentals web, i de 2.000,00 euros per curtmetratge. 

   L'import màxim subvencionable és de 2.000,00euros per idioma per llargmetratge (ficció, documental i animació), documentals de televisió i documentals web. 

   L'import mínim que s'atorgarà per sol·licitud, sempre que s'hagi assolit la puntuació mínima establerta a la base 9, serà de 300,00 euros. 

   L'import màxim que es pot atorgar a un sol·licitant anualment en les convocatòries de l'Institut Ramon Llull per aquest concepte és de 9.000,00 euros. 

   La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5. 

   DESPESES SUBVENCIONABLES

   Es consideren despeses subvencionables les corresponents als costos de la subtitulació de les obres audiovisuals següents: la traducció i subtitulació en qualsevol format, incloent les despeses d'audiodescripció (AD) i subtitulat descriptiu o per a persones sordes (SPS) així com les despeses de subtitulació del tràiler promocional de l'obra audiovisual. 

   Es podran subvencionar un màxim de tres idiomes/subtitulacions, independentment de les despeses d'audiodescripció (AD) i subtitulat descriptiu o per a persones sordes (SPS). 

   Presentació de sol·licituds

   La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica  en el termini establert a la convocatòria. 

   a) Pel cas de persones sol·licitants espanyoles: 

   Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. 

   b) Pel cas de persones sol·licitants estrangeres: 

   Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. 

   Les persones sol·licitants espanyoles o estrangeres residents a Espanya que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica d'acord amb l'article 58 del Decret 76/2020 de 4 d'agost, d'Administració digital així com la normativa i els criteris que estableixen els òrgans competents en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. 

   Les persones sol·licitants estrangeres no residents que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya d'acord amb el document de política d'identificació i signatura electrònica de l'Institut Ramon Llull. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. 

   Terminis de presentació

   El termini de presentació de les sol·licituds es fixa a la convocatòria.    

   01-22/03/2023 (provisional) 

   Presentació telemàtica

   Consulta i presentació de documents

   Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.
   La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.
    

   Contacte

   Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a Elisabeth Piqué: epique@llull.cat

    Logo Institut Ramon Llull
   • Un consorci de:

   • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

   Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"