Institut Ramon LLull

Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior

Subvencions de mobilitat: desplaçament des de la localitat de la universitat on exerceixen docència d’estudis catalans, o una de propera, fins a una localitat del domini lingüístic de la llengua catalana

Resum de les bases que han de regir la concessió de subvencions a la mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior des de la universitat on exerceixen docència publicades al DOGC núm. 8462 - 21.7.2021

OBJECTE

Finançament de les despeses de desplaçament del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior des de la localitat de la universitat on exerceixen docència, o una de propera, fins a una localitat del domini lingüístic de la llengua catalana.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions de desplaçament les persones que exerceixin docència d’estudis catalans a universitats de l’exterior.

Requisits

Per obtenir la condició de beneficiàries d'aquestes subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Haver impartit docència d'estudis catalans en una universitat de l'exterior durant el curs acadèmic anterior o vigent a l'any de la publicació de la convocatòria.

b) Haver efectuat el desplaçament des de la localitat de la universitat on s'exerceix docència d'estudis catalans, o una de propera, fins a una localitat del domini lingüístic de la llengua catalana durant el període indicat a la convocatòria.

A més a més, els/les sol·licitants han de complir la resta de requisits generals establerts a les bases de la convocatòria.

Imports

La quantia de la subvenció corresponent al desplaçament de la persona sol·licitant s'estableix en funció de la ubicació de la universitat on imparteix docència d'estudis catalans, i no podrà ser mai superior als imports que es detallen a continuació:

Àfrica: 975,00 euros

Amèrica: 975,00 euros

Àsia: 975,00 euros

Europa: 475,00 euros

Oceania: 975,00 euros

La quantia de la subvenció corresponent a les proves diagnòstiques de la COVID-19 és d'un màxim de 200,00 euros per persona sol·licitant.

En el cas que, a causa del nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar la totalitat de l'import màxim establert en concepte de desplaçament de la persona sol·licitant i/o la totalitat de les despeses corresponents a les proves diagnòstiques de la COVID-19, la quantia de la subvenció a atorgar es veurà reduïda proporcionalment.

  Despeses subvencionables

  Les despeses subvencionables són les corresponents al desplaçament de la persona sol·licitant en avió, tren, vaixell, autocar i quilometratge amb vehicle propi (d'acord amb les tarifes vigents que consten al formulari de sol·licitud).

  No són objecte d'aquestes bases els desplaçaments en classes preferents, transports urbans, lloguers de vehicles, combustible, peatges, taxis o similar, pàrquings, i altres despeses de caràcter complementari.

  La durada del desplaçament des de la localitat del domini lingüístic de la llengua catalana fins a la localitat de la universitat de destinació o a una localitat propera no pot ser superior a 36 hores si el desplaçament és dins d'Europa. En cas que sigui un desplaçament intercontinental, no pot ser superior a 48 hores.

  També es consideren despeses subvencionables les derivades del cost de les proves diagnòstiques de la COVID-19 en cas que siguin exigides per les autoritats competents i se n'acrediti aquesta exigència.

  Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

  Es considera despesa subvencionable l'IVA en la part que la persona sol·licitant no pugui recuperar o compensar.

  Sol·licituds

  Només s’admetrà una sol·licitud per persona.

  El formulari de sol·licitud estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull durant el període establert a la convocatòria.

  a) Persones sol·licitants espanyoles:

  La sol·licitud s’ha de presentar preferentment per via telemàtica. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Av. Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre del Consorci de l’Institut Ramon Llull i a la pàgina web www.llull.cat.

  b) Persones sol·licitants estrangeres:

  La sol·licitud s’ha de presentar preferentment per via telemàtica. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud a qualsevol ambaixada o consolat.

  Les persones que optin per presentar la sol·licitud en format paper a les oficines de correus de l’Estat espanyol, o bé a les ambaixades i consolats, hauran de fer arribar, abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds, un correu electrònic a l’adreça infollengua@llull.cat, on s’haurà d’especificar el nom, la data i el lloc on s’ha presentat la sol·licitud i adjuntar-la escanejada amb el segell de registre d’entrada corresponent i els altres documents presentats.

  Justificació

  Consulteu les bases

   Terminis de presentació

   Inici: 13 de setembre de 2021 a les 08.00 hores

   Finalització: 13 d'octubre de 2021 a les 17.00 hores

   Consulta i presentació de documents

   Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

   La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica presentant còpies digitalitzades dels documents, o bé, en el cas de persones físiques empresàries, en paper presencialment.

   Contacte

   Anna Monge amonge@llull.cat

    Logo Institut Ramon Llull
   • Un consorci de:

   • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

   Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"