Institut Ramon LLull

Subvencions per a la mobilitat individual en els àmbits de l'audiovisual, les arts escèniques, la música, les arts visuals, el disseny i l’arquitectura

Resum de les bases de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 3 de juliol de 2023.

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull. Cal que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria.

Bases

Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

Bases en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

La mobilitat internacional individual de dramaturgs/es, compositors/es, coreògrafs/es, directors/es d'escena i orquestra, cineastes, intèrprets, artistes visuals, arquitectes, dissenyadors, comissaris i programadors de festivals i equipaments culturals que contribueixin a la presència i difusió de la creació cultural catalana a l'exterior en les modalitats següents:

a) Mobilitat internacional individual de dramaturgs/es, compositors/es, coreògrafs/es, directors/es d'escena i orquestra, cineastes, intèrprets, artistes visuals, arquitectes i dissenyadors.

Són objecte d'aquesta modalitat les activitats següents:

L'assistència dels/de les dramaturgs/es, compositors/es, coreògrafs/es, directors/es d'escena i orquestra, cineastes i intèrprets a l'estrena de la seva obra (fins a dues persones com a màxim de l'equip artístic en l'àmbit audiovisual).

L'assistència dels dramaturgs/es, compositors/es, coreògrafs/es, directors/es d'escena i orquestra, cineastes, intèrprets, artistes visuals, arquitectes i dissenyadors/es nominats/des a cerimònies de lliurament de premis (fins a dues persones com a màxim de l'equip artístic).

b) Mobilitat internacional de comissaris/ries i programadors/es de festivals i equipaments culturals en l'àmbit de l'audiovisual, les arts escèniques, la música, les arts visuals, el disseny i l'arquitectura.

Són objecte d'aquesta modalitat les activitats següents:

Assistència de comissaris/ies i programadors/es de festivals i equipaments culturals que formin part del teixit artístic cultural català a festivals, programacions estables, biennals i conferències fora de l'estat espanyol.

Assistència de comissaris/ies i programadors/es de festivals i equipaments culturals de fora de l'estat espanyol a festivals i programacions estables de Catalunya i les Illes Balears que contribueixin a la difusió de la creació cultural catalana.

El període de realització d'activitats és el comprès entre l’1 de gener de 2024 al 15 de novembre de 2024.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions persones físiques, persones físiques empresàries i persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases

Sol·licituds

Es pot presentar, únicament, una sol·licitud per dramaturg/a, compositor/a coreògraf/a, director/a d'escena i orquestra, cineasta, intèrpret, artista visual, arquitecte/a, dissenyador/a, comissari/a i programador/a de festivals i equipaments culturals per una o més activitats establertes a la base 1.

L'import mínim subvencionable i atorgat és de 250,00 euros.

L’import màxim subvencionable i atorgat és de 4.000,00 euros.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les corresponents a:

 • Les despeses del desplaçament que no hagin estat assumides per un tercer (bitllets d'avió, tren, vaixell, autocar, lloguer de vehicle i quilometratge de vehicle propi o llogat)
 • Les despeses d'allotjament, fins a un màxim de tres nits (la/les nit/s relatives a les activitats i la nit anterior) i fins a un màxim de quatre nits en cas de desplaçaments intercontinentals (la/les nit/s relatives a les activitats i la nit anterior)
 • Les despeses relatives a les quotes d'inscripció/participació a les activitats, si escau
 • Les despeses derivades de l'obtenció d'un visat d'entrada i/o permís de treball al país on es realitza l'activitat corresponent, sempre i quan aquestes despeses indirectes o derivades no superin el 40% de l'import sol·licitat, si escau
 • Les despeses derivades de les proves diagnòstiques de la COVID-19 efectuades prèviament al desplaçament, en cas que siguin exigides per les autoritats competents dels països de destinació, equipaments, festivals, etc, si escau

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica en el termini establert a la convocatòria.

a) Pel cas de persones sol·licitants amb nacionalitat espanyola (o residents a Espanya):

Les persones físiques preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull i el sistema de signatura corresponent..

Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l'Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.

Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull i el sistema de signatura corresponent.

b) Pel cas de persones sol·licitants estrangeres (persones físiques empresàries i persones jurídiques no residents) que sol·licitin per primera vegada una subvenció a l’Institut Ramon Llull, es necessita una acreditació. Si no disposen d’acreditació, caldrà fer la seva petició d'acreditació.

L’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar-la i fer-la arribar d’una manera segura als ciutadans estrangers no residents després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

El tràmit de petició d'acreditació pot trigar 72 hores. Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

Terminis de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds es fixa a la convocatòria.

Del 11 de juny al 27 de juny de 2024.

Es podran realitzar consultes durant tot el període de presentació de sol·licituds fins l’últim dia a les 14:00 hores.

RESOLUCIÓ i RECURSOS

La persona titular de la Direcció de l'Institut Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la publicació de la convocatòria.

Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació.

  FORMULARIS

  Les sol·licituds s'han de presentar a la seu electrònica.

  Formulari de justificació.

  CONSULTA I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

  Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.
  La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

   Contacte

   Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a:

    Logo Institut Ramon Llull
   • Un consorci de:

   • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

   Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"