Institut Ramon LLull

Subvencions per a la programació internacional en l’àmbit de les arts escèniques

Resum de les bases de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 23 de gener de 2024.

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull. Cal que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria.

Bases

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

Convocatòria

 

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

La programació internacional d'artistes en espais d’exhibició ubicats fora de l'Estat espanyol en l’àmbit de les arts escèniques que contribueixin a la projecció i la difusió exterior de la creació cultural catalana.

S’entén per espai d’exhibició internacional en el marc d’aquestes bases els festivals, els equipaments i/o circuits d’exhibició.

Les activitats subvencionades han de complir els requisits següents:

 • L’espai d’exhibició  internacional ha de tenir una trajectòria mínima de tres anys de programació a comptar de l’any anterior al de la convocatòria.
 • L’espai d’exhibició internacional ha d’incloure en la seva programació la contractació d’un mínim de dos artistes per realitzar un mínim de dues actuacions per artista.
 • La persona sol·licitant haurà d’acreditar que l’artista estigui contractat i que rebi contraprestació econòmica -catxet i/o taquilla-  i tingui cobertes les despeses necessàries per dur a terme les activitats objecte de la sol·licitud d’acord amb el contracte signat per ambdues parts.

 No són objecte d'aquesta convocatoria:

 • La realització d'activitats que no estiguin incloses dins un circuit professional.
 • La programació a fires i mercats per fer showcases.
 • La realització de tallers i residències de creació.

La programació internacional d'artistes en espais d’exhibició ubicats fora de l'Estat espanyol, que es dugui a terme entre l'1 de gener i el 15 de novembre de l'any 2024, en l’àmbit de les arts escèniques que contribueixin a la projecció i la difusió exterior de la creació cultural catalana.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques públiques o privades amb seu social fora de l’Estat espanyol que compleixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

Sol·licituds

Les persones sol·licitants poden presentar una única sol·licitud per convocatòria.

L'import mínim subvencionable és de 4.000,00 euros.

L’import màxim subvencionable és de 40.000 euros

L’import màxim sol·licitat és de 40.000 euros.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables, fins a un màxim de 30.000 euros per any i sol·licitud.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables únicament i exclusivament les corresponents als honoraris i desplaçaments de l’artista que no hagin estat assumides per un tercer.

Presentació de les sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica en el termini establert a la convocatòria.

Pel cas de persones sol·licitants estrangeres (persones jurídiques no residents) que sol·licitin per primera vegada una subvenció a l’Institut Ramon Llull, es necessita una acreditació. Si no disposen d’acreditació, caldrà fer la seva petició d'acreditació.

L’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar-la i fer-la arribar d’una manera segura als ciutadans estrangers no residents després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

 

El termini de presentació de les sol·licituds es fixa a la convocatòria.

Del 15 de febrer al 7 de març 2024.

Es podran realitzar consultes durant tot el període de presentació de sol·licituds fins l’últim dia a les 14:00 h.

RESOLUCIÓ i RECURSOS

La persona titular de la Direcció de l'Institut Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la publicació de la convocatòria.

Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació.

  Formularis

   

  Consulta i presentació de documents

   

  Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

  La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

  Contacte

  Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a:

  Esther Criado (ecriado@llull.cat ) i Anna Monge (amonge@llull.cat)

   Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

  Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"