| Contacteu |
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana

Logotip Fundacio Ramon Llull

Premis Fundació Ramon Llull

Bases del Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat cultural 2019

Convocat i dotat per la Fundació Congrés de Cultura Catalana i la Fundació Ramon Llull

Objecte

El Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i Diversitat Cultural el convoquen conjuntament la Fundació Congrés de Cultura Catalana i la Fundació Ramon Llull.

El Premi Internacional Ramon Llull té per objecte reconèixer:

  • a) El conjunt d’una obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o una institució de fora del domini lingüístic que s’hagi dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes en el seu país.
  • b) L’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat, o de la diversitat cultural com a valor universal.

Almenys un cop cada quatre anys es premiarà segons la base b).

Destinataris

El Premi Internacional Ramon Llull s’adreça a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de l’àmbit internacional que compleixin, a criteri del jurat, els requisits objecte del premi.

Convocatòria del Premi

El premi es convocaré anualment i no podrà ser declarat desert.

Dotació econòmica La dotació econòmica del premi s’estableix de comú acord entre ambdues parts i serà compartida a parts iguals per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. La quantia del premi és de 6.000,00 euros. Les despeses d’organització i el diploma aniran a càrrec de la Fundació Ramon Llull.

Jurat

El jurat estarà format per vuit membres. Tres designats per la Fundació Ramon Llull i tres designats per la Fundació Congrés de Cultura Catalana. També formaran part del jurat el president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana i el director de la Fundació Ramon Llull que s’alternaran la presidència en períodes anuals.

El jurat tindrà un mandat de quatre anys prorrogables. Si durant aquest temps es produís alguna baixa, la institució que hagués designat la persona que causi baixa en nomenarà una altra en substitució seva, la qual serà membre del jurat durant el temps que li hauria correspost a la persona substituïda.

Funcionament del jurat

Cada membre del jurat podrà proposar tants candidats com consideri escaients d’entre els supòsits que preveu la base primera, sense que els supòsits signifiquin prelació de premiables. Les propostes hauran d’adreçar-se amb una antelació d’almenys set dies, a la data de convocatòria del jurat per a l’acte de deliberació, acompanyades d’una breu documentació a la Fundació Congrés de Cultura Catalana o a la Fundació Ramon Llull, les quals també podran fer propostes.

El jurat es reunirà per deliberar sobre les candidatures presentades.

El president del jurat ordenarà els debats, les votacions i, en cas d’empat, exercirà el vot de qualitat.

Farà de secretari o secretària del jurat el secretari o secretària del Patronat de la Fundació Ramon Llull. En els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada, la persona que ocupa la secretaria podrà ser substituïda per una persona de la Gerència de l’Institut Ramon Llull o de la Fundació Congrés Cultura Catalana.

La concessió del premi es pot declarar deserta si la qualitat de les candidatures no assoleix el nivell exigit pel jurat.

Veredicte i lliurament dels premis

El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament dels Premis Ramon Llull.

La cerimònia de lliurament es farà durant el mes de novembre a Andorra.

A més de la cerimònia de lliurament, les dues entitats es comprometen a organitzar conjuntament actes de difusió de l’obra de la persona premiada (conferència, entrevistes, etc.)

En els actes de lliurament del premi i tots els documents que hi facin referència es farà constar que és atorgat conjuntament per la Fundació Congrés Cultura Catalana i la Fundació Ramon Llull.

Premi

A banda de la dotació econòmica corresponent, es lliurarà a cada persona o entitat premiada un diploma amb el nom del guardonat, la categoria del premi i l’any en què s’ha atorgat.

Premis

Els Premis Fundació Ramon Llull tenen un caràcter internacional i estan destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes.
Logos Institut Ramon Llull Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona Govern Andorra Consell Ciutats Valencianes Ciutats Balears L'Alguer