| Contacteu |
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana
Cultura catalana

Logotip Fundacio Ramon Llull

Premis Fundació Ramon Llull

Bases del premi Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana

 1. Objecte

El Premi Ramon Llull de Promoció Internacional de la Creació Catalana el convoca la Fundació Ramon Llull. Premia una persona o institució estrangera que s’hagi significat l’any anterior per accions o projectes rellevants que denotin una especial sensibilitat respecte a la cultura catalana i que hagi afavorit la seva visibilitat en l’àmbit internacional. 

 1. Destinataris

El Premi Ramon Llull de Promoció Internacional de la Creació Catalana s’adreça a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de l’àmbit internacional que compleixin, a criteri del jurat, amb els requisits de l’objecte del premi.

 1. Dotació econòmica

La dotació económica és de 4.000 €.

 1. Jurat

El jurat del premi estarà integrat per 5 persones de reconegut prestigi designades per la Fundació Ramon Llull i el seu director, que n’exercirà la presidència.

Farà de secretari o secretària del jurat el secretari o secretaria del Patronat de la Fundació Ramon Llull. En els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada, la persona que ocupa la secretaria podrà ser substituïda per una persona de la Gerència de l’Institut Ramon Llull.

 1. Funcionament del jurat

Cada membre del jurat podrà proposar tants candidats com consideri escaients d’entre els supòsits que preveu el pacte primer, sense que els supòsits signifiquin prelació de premiables. Les propostes hauran d’adreçar-se amb una antelació d’almenys set dies, a la data de convocatòria del jurat per a l’acte de deliberació, acompanyades d’una breu documentació a la Fundació Ramon Llull, la qual també podrà fer propostes.

El jurat es reunirà per deliberar sobre les candidatures presentades. Serà vàlida la sessió si hi són presents, almenys, la majoria simple dels seus membres. El membre del jurat que per causa motivada no pugui assistir a la reunió deliberativa pot delegar el seu vot en un altre membre. Aquesta delegació ha de ser escrita i ha de contenir de manera expressa el seu vot.

Les deliberacions del jurat seran secretes, i els acords es prendran per majoria simple.

El president del jurat ordenarà els debats, les votacions i, en cas d’empat, exercirà el vot de qualitat.

 1. Criteris per a l’adjudicació del premi

Els criteris preferents per a la concessió del premi són els següents: 

 1. Contingut de l’acció duta a terme
 2. Relació de l’acció amb la cultura catalana.
 3. Rellevància de l’acció en el context cultural del país al que pertany la persona la persona o entitat premiada.
 4. Impacte de l’acció en la difusió internacional de la cultura catalana.

La concessió del premi es pot declarar deserta si la qualitat de les candidatures no assoleix el nivell exigit pel jurat.

 1. Veredicte i lliurament dels premis

El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament de premis.
La cerimònia de lliurament es farà el mes de novembre, a Andorra.

 1. Forma de pagament

El pagament del premi es farà en forma de transferència bancària.

 1. Reserva de dret

L'organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del concurs, sempre que es doni una causa justa i amb el compromís de comunicar les noves bases, condicions del concurs o l’anul·lació definitiva, si s’escau, amb la suficient antelació i publicitat.

 

Premis

Els Premis Fundació Ramon Llull tenen un caràcter internacional i estan destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes.
Logos Institut Ramon Llull Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona Govern Andorra Consell Ciutats Valencianes Ciutats Balears L'Alguer