Institut Ramon LLull

Perfil del contratante

El artículo 42 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, crea el perfil del contratante, como un espacio de difusión a través de Internet de la actividad contractual del sector público y con la fin de asegurar la transparencia y el acceso público a esta información.

Licitaciones: anuncios previos

No hay adjudicaciones provisionales en curso.

Licitaciones: anuncios de licitación

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE CATALUNYA A LA 58A EDICIÓ DE LA BIENNAL DE VENÈCIA D’ARTS VISUALS 2019

Bases que regeixen el procés de selecció d’una proposta de comissariat per a la participació de Catalunya a la 58a edició de la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2019 dins el programa Eventi Collaterali

Muntatge i desmuntatge de l’exposició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2018

Licitació d’un contracte per al servei de muntatge i desmuntatge de l’exposició “RCR. El Somni de natura_Catalonia in Venice” a la 16a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2018, dins del programa dels Eventi Collateralli

Anunci de licitació al DOGC

El primer acte públic d’obertura de sobres (obertura del “Sobre B”) tindrà lloc el 6 d’abril de 2018, a les 12 hores.

El segon acte públic d’obertura de sobres (obertura del “Sobre C”) tindrà lloc el 13 d’abril de 2018, a les 12 hores

La Mesa de Contractació està formada pels membres següents:

 • President: Sr. Josep Marcé i Calderer
 • Vocals tècniques: Sra. Marta Oliveres i Sra. Eva Sòria
 • Vocal tècnica amb funcions d’assessoria jurídica: Sra. Núria Brichfeus Garcia
 • Òrgan econòmico-financer intern: Sr. Tomàs Company
 • Secretari: Sr. Marc Guimerà

Convocatoria para la contratación de un servicio de co-comisariado. Biennal de Venècia d’Arquitectura 2018

Convocatoria para la contratación de un servicio de co-comisariado que elabore una propuesta para la participación de Cataluña en la 16.ª edición de la Bienal de Venecia de Arquitectura 2018 dentro del programa Eventi Collaterali

Bases ara la contratación de un servicio de co-comisariado 

Biennal Internacional d’Arquitectura de Buenos Aires

Licitació d’un contracte per al servei de conceptualització, disseny (projecte expositiu i imatge gràfica), producció (direcció, coordinació, construcció, muntatge i desmuntatge) i transport de l’exposició, així com la conceptualització i realització del programa acadèmic, que representarà la ciutat de Barcelona com a ciutat convidada a la XVIa edició de la Biennal Internacional d’Arquitectura de Buenos Aires, que té lloc del 7 al 22 d’octubre de 2017.

 • El primer acte públic d’obertura de sobres (obertura del “Sobre B”) tindrà lloc el 25 de maig de 2017, a les 10 hores
 • El segon acte públic d’obertura de sobres (obertura del “Sobre C”) tindrà lloc el 7 de juny de 2017, a les 9,30 hores

La Mesa de Contractació està formada pels membres següents:

 • President: Sr. Josep Marcé i Calderer, gerent de l’Institut Ramon Llull.
 • Vocal tècnics:
  • Sra. Marta Oliveres, cap de l’Àrea de Creació.
  • Sra. Eva Soria, coordinadora d’arts visuals.
  • Dos representants de l’Ajuntament de Barcelona: Sr. Daniel Modol i Deltell i Sr. Josep Maria Montaner Martorell
  • Un representant de la Biennal de Buenos Aires: Josep Maria Botey i Gómez
 • Vocal tècnica amb funcions d’assessora jurídica: Sra. Núria Brichfeus Garcia, responsable de convenis, contractes i tramitació de subvencions.
 • Òrgan econòmico-financer intern: Tomàs Company Nicolau, coordinador de gestió econòmica i administrativa.
 • Secretari: Marc Guimerà, tècnic dels serveis jurídics.

Formalización del contrato: 23 de junio de 2017

Licitació desenvolupament i manteniment del programari

Licitació per a la contractació del servei de desenvolupament i manteniment del programari dels sistemes d’informació de l’Institut Ramon Llull.

1/9/2016

Fecha límite de presentación de ofertas: hasta las 12 horas del día 19 de setiembre de 2016

20/09/2016

L’obertura del sobre “B” corresponent a la proposició amb criteris subjectes a un judici de valor es realitzarà a les 9 hores del dia 27 de setembre de 2016. 
L’obertura del sobre “C” corresponent a la proposició amb criteris de valoració automàtica es realitzarà a les 9 hores del dia 30 de setembre de 2016.

La Mesa de Contractació està formada pels membres següents:
President: Josep Marcé i Calderer
Vocals tècniques: Esther Coll i Maria José Pasamón
Òrgan de control intern: Tomàs Company
Assessor jurídic: Marc Guimerà
Secretària: Maria Isabel Buldó

06/10/2016

25/10/2016

Formalización del contrato: 27 de octubre de 2016

Licitación Fira del Llibre de Bolonia 2017

1/7/2016

Licitación para la contractación de un proyecto de comisariado que elabore una propuesta para la participación de Cataluña y las Islas Baleares, como invitado de honor en la 54º edición de la Feria del Libro de Bolonia 2017.

.

Transport, muntatge, desmuntatge i emmagatzematge de l’exposició "La veritat inefable..."

10/6/2016. Licitació de contracte pel transport, muntatge, desmuntatge i emmagatzematge de l’exposició "La veritat inefable: el Llibre d'amic e amat de Ramon Llull"

Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 12 hores del dia 28 de juny de 2016

Licitació per a l’adjudicació d’un contracte de serveis pel transport, muntatge, desmuntatge i emmagatzematge de l’exposició "La veritat inefable: el Llibre d'amic e amat de Ramon Llull" durant el seu període d’itinerància en nou ciutats europees.

L’obertura del sobre “B” corresponent a la proposició amb criteris subjectes a un judici de valor es realitzarà a les 10 hores del dia 4 de juliol de 2016. 
L’obertura del sobre “C” corresponent a la proposició amb criteris de valoració automàtica es realitzarà a les 10 hores del dia 8 de juliol de 2016.

La Mesa de Contractació està formada pels membres següents:

President: Josep Marcé i Calderer
Vocals tècniques: Maria Lladó i Marta Oliveres
Òrgans de control intern: Tomàs Company
Assessora jurídica: Núria Brichfeus
Secretari: Marc Guimerà

Formalización del contrato: 27 de julio de 2016

Concurso de proyectos para la Bienal de Venecia de Artes Visuales 2017

3/6/2016

Bases para la contratación de un proyecto de comisariado que elabore una propuesta para la participación de Catalunya en la 57a edición de la Bienal de Venècia de Artes Visuales 2017 dentro del programa Eventi Collaterali

Licitació de l’Exposició itinerant sobre Ramon Llull i el Llibre d’amic e amat

08/04/2016

Aclariments en resposta a les preguntes realitzades pels licitadors:

26/05/2016

Resolució d’adjudicació del contracte de servei consistent en la conceptualització, disseny i producció de l’exposició “La veritat inefable: el Llibre d’amic e amat de Ramon Llull”, així com del disseny de la seva imatge gràfica.

Informe tècnic en relació amb els criteris de valoració.

Licitació de l’Estand de la Fira del Llibre de Varsòvia 2016

22/02/2016

Aclariments en resposta a les preguntes realitzades pels licitadors:

1 – En relació amb la prescripció 6.1, del Plec de prescripcions tècniques:

La informació de cadascun d’aquests eixos consta de logos, textos i imatges:

 1. Els logos i textos els proporcionarà l’IRL.
 2. Les imatges corresponents a la il·lustració infantil i juvenil també.
 3. La resta d’imatges les proporcionarà el dissenyador.

S’aprofitaran les superfícies que es preveuen a l’estand (parets, columnes, etc.) per exposar aquests missatges.

2- En relació amb la prescripció 6.2, del Plec de prescripcions tècniques:

La imatge gràfica ha d'anar en 2 idiomes? 
L’idioma de tots els textos serà el polonès i l’anglès, tal i com s’estableix a la prescripció 6.2.
    
Si és així, el literal a traduir ha de ser el que posa el plec en polonès? 
S’ha de traduir el nom de l’estand del català Barcelona i la Literatura Catalana, Special Guest”.

Formalització del contracte: 22 de març de 2016

Licitació de l'Estand Hong Kong

31/07/2015

Conceptualització, disseny, construcció, producció (direcció, coordinació, muntatge, desmuntatge, manteniment i neteja) d’un estand que representi la ciutat de Barcelona en l’Inno Design Tech Expo de Hong Kong, que es durà a terme a Hong Kong del 3 al 5 de desembre de 2015.

Composició de la Mesa de Contractació:

President: senyor Josep Marcé i Calderer
Vocals tècnics: senyor Damià Martínez i senyora Maria Lladó
Vocal tècnica amb funcions d’assessora jurídica: senyora Núria Brichfeus Garcia
Interventor: senyor Ramón Gardó Quiles, qui delega en el senyor Tomàs Company, cap de gestió econòmica de l’Institut Ramon Llull.
Secretària: senyora Maite Puigdollers

Data segona Mesa de Contractació: 23 de setembre de 2015, a les 12:00 hores.
Data tercera Mesa de Contractació: 28 de setembre de 2015, a les 12:00 hores.

L’import derivat de la publicació en el DOGC que va a càrrec de l’adjudicatari és de 315 €.

Biennal de Venècia d'Arquitectura 2016: Bases del concurs de projectes per la participació catalana.

16/06/2015

Bases per a la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta per a la participació de Catalunya a la 15a edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2016 dins el programa Eventi Collaterali

La comunicació del resultat de la primera fase tindrà lloc a partir del dia 10 de juliol de 2015, i no el dia 7 de juliol de 2015.

Servicio de mantenimento informático del Institut Ramon Llull

13/04/2015

ATENCIÓN: Es necesario hacer constar en el sobre A que la oferta del licitador se realiza conforme al anuncio: “DOUE, 20 de abril de 2015”

Dado que el día 1 de junio de 2015 es festivo en Barcelona, tengan en cuenta que el Registro del Institut Ramon Llull permanecerá cerrado. A estos efectos si tienen previsto presentar las ofertas en la sede del Institut Ramon Llull, recuerden que el último día que este registro permanecerá abierto es el viernes día 29 de mayo de 2015. Según establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, pueden presentar la documentación en cualquiera de los otros lugares relacionados en este mismo artículo hasta el mismo día 1 de junio de 2015 antes de las 12:00 h.

 • Órgano de contratación: Institut Ramon Llull
 • Código de expediente: 02/G935 N- Mantenimiento informático
 • Tipo de expediente: ordinario
 • Tipo de contrato: servicios
 • Procedimiento de licitación: procedimiento abierto harmonizado
 • Descripción de la prestación: el objeto del contrato es la prestación del servicio de mantenimiento informático del Institut Ramon Llull.
 • Presupuesto básico de licitación: precio máximo por prestar este servicio es de 336.200 € (IVA incluido)
 • Plazo de ejecución: desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018
 • Subasta electrónica: No
 • Fecha prevista del proceso de licitación: finales de julio de 2015
 • Los importes derivados de las publicaciones en el DOGC y BOE, que van a cargo del adjudicatario, son los siguientes:
  • DOGC: 315 €
  • BOE: 775,95 €
 • Fecha límite de presentación de ofertas: hasta las 12 horas del día 1 de junio de 2015

La apertura del sobre “B” corresponendiente a la proposición con criterios sujetos a un juicio de valor NO tendra lugar en la fecha prevista (12 hores del día 15 de junio de 2015). En breve se hará pública la nueva fecha.

La nueva fecha de apertura del sobre “B” correspondiente a la proposición con criterios sujetos a un juicio de valor tendrá lugar el día 22 de junio de 2015 a las 9:00 horas.

La apertura del sobre “C” correspondiente a la proposición con criterios de valoración automática tendrá lugar el día 29 de junio de 2015 a las 9:30 

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorcio de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Este web solo utiliza cookies de sesión con fines técnicos y analíticos; no recoge ni cede datos de carácter personal de las personas usuarias sin su consentimiento. Sin embargo, sí que utiliza cookies de terceros con fines estadísticos. Puede obtener más información sobre las cookies, administrarlas u oponerse a su uso haciendo clic en "+ Info".