Institut Ramon LLull

Menú

transparència
Grants

Promoció internacional

 

Subtitling of performance texts

Subsidies by the Institut Ramon Llull for the translation and/or adaptation for subtitling of performance texts

The English version of this page will be available soon

Resum de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 28 de desembre de 2018

Aquest document resum té un caràcter merament informatiu.  Cal que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria.

Introducció

OBJECTE

Transcripció, traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics, llibrets d'òpera i/o obres videoart / videocreacions per dur a terme la seva representació i/o projecció pública durant l'any de la convocatòria sempre que es compleixin els requisits següents:

  • Que l'objecte de la sol·licitud sigui la transcripció, la traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics, llibrets d'òpera i/o d'obres de videoart / videocreació d'autoria catalana escrit originalment - totalment o parcialment t- en català, aranès o castellà.
  • Que la transcripció, traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics, llibrets d'òpera i/o d'obres de videoart/videocreació hagi estat realitzada en el període establert a la convocatòria de concessió de les subvencions.

No són objecte d'aquesta convocatòria les subtitulacions de textos escènics, llibrets d'òpera i d'obres de videoart / videoacreacions al català, aranès i castellà.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

No poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció

  • Els organismes públics
  • Els sol·licitants que tinguin un deute pendent amb l'Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director

SOL·LICITUDS

S’ha de presentar una única sol•licitud per text escènic, independentment del nombre de traduccions i/o subtitulacions per a les quals es demani la subvenció.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5. La quantitat màxima atorgada per sol·licitud és de 2.500,00 euros.

L’import màxim subvencionable és de 3.500,00 euros per sol•licitud.

Despeses subvencionables

Les corresponents als costos de transcripció, traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics, llibrets d'òpera i/o d'obres de videoart / videocreacions.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull una vegada s'hagi publicat l'anunci de la convocatòria al DOGC.

a) Pel cas de sol·licitants espanyols:

  • Les persones físiques i persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l'Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.
  • Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

b) Pel cas de sol·licitants estrangers:

  • Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.
  • Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Els sol·licitants espanyols o sol·licitants estrangers residents a Espanya que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica per a tràmits de nivell mitjà d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat i el Protocol d'identificació i signatura electrònica.

Els sol·licitants estrangers no residents que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol•licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds es fixa en la convocatòria.

CONSULTA I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

Per a la presentació de documentació justificativa vegeu el document guia.

CONTACTE

Per a resoldre dubtes sobre les sol•licituds adreceu-vos a:

Para resolver cualquier duda pueden contactar con Elisabeth Piqué:  epique@llull.cat

The Institut Ramon Llull

is a consortium that comprises the Generalitat de Catalunya (Government of Catalonia), Balearic Islands Government and the Barcelona City Council, and its mission is the promotion of Catalan language and culture abroad.

Generalitat de CatalunyaGovern Illes BalearsAjuntament de Barcelona

This website uses its own and third party cookies to offer better browsing. By browsing in it the user agrees to the way we use cookies. Users can prevent cookies from being generated and erase them by using the options on their browser. Blocking cookies may mean that some of this website’s services and options do not work properly.


Cookies are small pieces of data that websites send to browsers and which are stored in users’ devices: computers, mobile telephones, tablets, and so on. Their purpose is to improve the experience of using the website, as these archives make it possible for the website to remember information about the user’s visits, such as preferred options or language. In this way the website personalizes its content and becomes more agile and useful for the user.

By browsing this website users agree to cookies being installed in their equipment that enable us to find out the following information:

Types of cookies

This website uses session, or temporary, cookies and persistent cookies. Session cookies merely keep data while the user is visiting the website. Persistent cookies store the data on the device’s hard drive so that it will be accessible in more than one session.

Depending on the type of data obtained the website can use technical cookies.

These allow users to browse the webpage and use the different options or services it contains. For example, controlling data traffic and communication, identifying the session, entering restricted access areas, requesting enrolment or participation in an event, using security features while browsing and storing content.

Personalization cookies.

These allow users to access the website with some general characteristics that are either already predefined in their hard drive or defined by the user. For example, the language, the type of browser used to access the website, the chosen content design, the geo-location of the device or the regional configuration from where access takes place.

Statistical analysis cookies

These make it possible to monitor and analyse the behaviour of visitors to the website. The information gathered is used to measure a website’s activity and to produce users’ browsing history, making it possible to improve the service.

Third party cookies

Third party cookies that manage and improve the services offered can also be installed. For example, statistics services like Google Analytics.

Managing the cookies in my browser

Users can allow, block or erase the cookies installed in their device by configuring the browsing options.

If the use of cookies in the browser is blocked, some services or functions of the webpage may not be available