Institut Ramon LLull

Subvencions per a la traducció d'obres i portafolis/dossiers d'artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital

Resum de les bases de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 23 de gener del 2024.

Aquest resum té un caràcter merament informatiu, i no se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant per a l’Institut Ramon Llull. Cal que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria.

Bases

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

CONVOCATÒRIA

 

Document en format PDF. Per veure aquests fitxers us podeu baixar el programa Adobe Acrobat.

OBJECTE

Traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital sempre que s'hagin dut a terme entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2024 i que es compleixin els requisits següents:

 • El text ha d’haver estat escrit originalment en llengua catalana, castellana o occitana en la seva varietat aranesa.
 • La traducció ha de ser realitzada durant l’any de la convocatòria.

No són objecte d'aquesta convocatòria:

 • La traducció al català i a l’aranès d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

No poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció:

 • Els organismes públics.
 • Els sol·licitants que tinguin un deute pendent amb l'Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director.

Sol·licituds

Es pot presentar una única sol·licitud, amb un màxim de 10 textos, per convocatòria, independentment del nombre de llengües a les quals es vulguin fer les traduccions per les quals es demani la subvenció.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5. La quantitat màxima atorgada per sol·licitud és de 6.000,00 euros.

L’import màxim subvencionable és de 6.000,00 euros per sol·licitud, amb un import màxim subvencionable de 2.000,00 euros per text individual.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les corresponents als costos de traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital.

Presentació de les sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica en el termini establert a la convocatòria.

a) Pel cas de persones sol·licitants espanyoles (o residents a Espanya):

 • Les persones físiques
  • Preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.
  • Al registre de la seu de Barcelona (Av. Diagonal, 373 Barcelona)
  • En qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques només han de presentar la sol·licitud i realitzar els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull i el sistema de signatura corresponent.

b) Pel cas de persones sol·licitants estrangeres (persones físiques, persones físiques empresàries i persones jurídiques no residents) que sol·licitin per primera vegada una subvenció a l’Institut Ramon Llull, es necessita una acreditació. Si no disposen d’acreditació, caldrà fer la seva petició d'acreditació.

L’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar-la i fer-la arribar d’una manera segura als ciutadans estrangers no residents després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

Terminis de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds és del 2/4/2024 al 16/4/2024.

Es podran realitzar consultes durant tot el període de presentació de sol·licituds fins l’últim dia a les 14:00 h.

RESOLUCIÓ i RECURSOS

La persona titular de la Direcció de l'Institut Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la publicació de la convocatòria.

Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació.

  Justificació

  El termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció és d'un mes a comptar a partir de la finalització de l’activitat subvencionada. Si ha finalitzat l’activitat subvencionada i la resolució d’atorgament encara no ha estat publicada, el termini per presentar la documentació justificativa és d'un mes a comptar des de l’endemà del dia de la seva publicació. En tot cas, la data màxima per presentar la documentació justificativa és el 20 de novembre de l’any de la convocatòria.

  Les persones sol·licitants de la subvenció, al marge de la data de publicació de la resolució d’atorgament, poden presentar la documentació justificativa des del moment en què en disposin, sempre respectant els terminis màxims establerts en el paràgraf anterior.

   FORMULARIS

    

   Les sol·licituds s'han de presentar a la seu electrònica.

   Consulta i presentació de documents

   Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

   La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

   Per a la presentació de documentació justificativa vegeu el document guia.

   Contacte

   Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a: Eva Solans (esolans@llull.cat)

    Logo Institut Ramon Llull
   • Un consorci de:

   • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

   Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"