Institut Ramon LLull

Mobilitat d’artistes en arts escèniques

 

Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques

Introducció 

Resum de les bases de la convocatòria pública per la concessió de subvencions de mobilitat d’ arts escèniques de l’ any 2020 publicades al DOGC el 24 de desembre de 2019.

OBJECTE

Despeses del desplaçament, allotjament i/o transport de la càrrega amb l’objectiu de realitzar actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques, que tinguin lloc entre l’1 de gener de 2020 i el 31 d’ agost de 2020, i que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior, sempre que es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla).

S’entén per gira les actuacions correlatives o consecutives que es fan en un únic desplaçament de l’artista.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria

Sol·licituds

Es presentarà una única sol·licitud per a totes les activitats (tant si es tracta d’una actuació aïllada, com d’ una gira o es troben programades dins el marc d’una temporada) que es duguin a terme en el termini establert a la convocatòria.

La sol·licitud ha d’incloure com a mínim una actuació fora de l’Estat espanyol a excepció de les sol·licituds que tinguin per objecte les gires i/o actuacions d’obres de teatre de text d’autoria catalana que estiguin produïdes o coproduïdes a Catalunya.

L’import mínim subvencionable per sol·licitud ha de ser igual o superior a 600,00 euros.

L’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 10.000,00 euros.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 8.000 euros per convocatòria i artista. L'import màxim que pot aconseguir cada artista en les convocatòries de l'Institut Ramon Llull en el cas de presentar sol·licitud en diferents disciplines pels conceptes de desplaçament, allotjament i transport de càrrega és d’ un màxim de 15.000 euros.

L'import mínim que s'atorgarà per sol·licitud - sempre que s'hagi assolit la puntuació mínima establerta a la base 9 - serà de 600 €.

Despeses subvencionables

Són únicament i exclusivament les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.

En el cas de l’allotjament es podrà imputar com a despesa subvencionable l’allotjament de les nits corresponents als dies de les actuacions i, si escau, l’allotjament de la nit anterior a la primera actuació i l’allotjament en ruta de l’artista.

En el cas que les actuacions s’emmarquin en una temporada només es podran imputar com a despeses subvencionables, a més de l’allotjament i/o el transport de la càrrega, un únic desplaçament d’anada a la localitat d’actuació i retorn al punt d’origen per cadascun del integrants de la companyia.

No són objecte d'aquesta convocatòria els desplaçaments en classe preferent o superior, ni les despeses de catxets, dietes, visats, combustible, peatges, taxis, transports urbans, embalatges, pàrkings, assegurances i altres despeses de caràcter complementari.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull en el termini establert a la convocatòria.

Pel cas de sol·licitants espanyols:

Les persones jurídiques han de presentar la sol.licitud i realitzar els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull i el sistema de signatura corresponent.

Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona), a les oficines de correus mitjançant la modalitat de correu administratiu o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l'Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web: www.llull.cat

Pel cas de sol•licitants estrangers (persones físiques empresàries i persones jurídiques no residents) que sol•licitin per primera vegada una subvenció a l’Institut Ramon Llull: - Es necessita una acreditació. Si no disposen d’acreditació, caldrà fer la seva petició d'acreditació.

L’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar-la i fer-la arribar d’una manera segura als ciutadans estrangers no residents després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

Consulta i presentació de documents

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

Per a la presentació de documentació justificativa vegeu el document guia.

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a:

Arts escèniques: Glòria Ayala: gayala@llull.cat / Ester Criado: ecriado@llull.cat / Elisabeth Piqué: epique@llull.cat

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"