Institut Ramon LLull

Premis Fundació Ramon Llull

Per la promoció de la cultura catalana

La Fundació Ramon Llull convoca el Premi Ramon Llull de traducció literària.

BASES PREMI TRADUCCIÓ LITERÀRIA

Objecte

El Premi Ramon Llull de traducció literària el convoca la Fundació Ramon Llull. Reconeix la millor traducció literària del català publicada l’any anterior al de la convocatòria i en distingeix el traductor: podran optar al premi les obres literàries traduïdes del català i publicades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria, d’autoria exclusiva d’un/a traductor/a.

Destinataris

El Premi Ramon Llull de traducció literària s’adreça a traductors/es que tinguin obra traduïda del català i publicada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria, d’autoria exclusiva del traductor. En el cas de les traduccions d’obres de poesia, s’acceptaran les traduccions a quatre mans.

Queden exclosos els guanyadors d’altres edicions, els autors que tradueixin la seva pròpia obra i els traductors que només hagin traduït una obra literària.

Dotació econòmica

La dotació económica del premi és de 4.000 €.

Presentació de sol·licituds

Poden presentar les sol·licituds els traductors, editorials i entitats culturals i professionals que, per la seva naturalesa, fins i continguts, estiguin relacionades amb el món de la traducció.

Les obres s’han de presentar a la seu de l’Institut Ramon Llull a l’Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona. Cal posar al sobre la menció “Premi de Traducció Ramon Llull”.

Documentació

Caldrà presentar, per cada sol·licitud:

 • Un exemplar de la traducció objecte de la candidatura.
 • Un CV complet del traductor de l’obra, amb indicació de les obres traduïdes, dades de contacte, títol original de l’obra que es presenta, títol en traducció, llengua, editorial i any.
 • Una exposició argumentada de la candidatura, d’acord amb els criteris de valoració.

Es poden presentar tantes candidatures com obres hagi traduït el traductor dins l’any anterior al de la convocatòria.

Termini d’admissió d’obres

El termini de presentació d’obres serà des de l’endemà de la seva convocatòria fins al dia que s’establexi a la convocatòria.

Jurat

El jurat del premi estarà integrat per 5 persones designades per la Fundació Ramon Llull i el seu director que n’exercirà la presidència. Un dels membres del jurat com a mínim provindrà del Principiat d’Andorra. La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació d’una obra al premi de la seva autoria o editorial.

Farà de secretari o secretaria del jurat el secretari o secretària del Patronat de la Fundació Ramon Llull.

En els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada, la persona que ocupa la secretaria podrà ser substituïda per una persona de la Gerència de l’Institut Ramon Llull.

Funcionament del jurat

El jurat es reunirà per deliberar sobre les candidatures presentades. Serà vàlida la sessió si hi són presents, almenys, la majoria simple dels seus membres. El membre del jurat que per causa motivada no pugui assistir a la reunió deliberativa pot delegar el seu vot en un altre membre. Aquesta delegació ha de ser escrita i ha de contenir de manera expressa el seu vot.

La deliberació del jurat valorarà els elements següents:

 • La documentació presentada per a cada candidatura.
 • b) Dos informes sobre la traducció de les obres presentades, redactat per dos traductors literaris del català a la llengua de destí de la traducció presentada.
 • Un informe de l’IRL sobre les candidatures presentades.

Les deliberacions del jurat seran secretes, i els acords es prendran per majoria simple.

El president del jurat ordenarà els debats, les votacions i, en cas d’empat, exercirà el vot de qualitat.

Criteris per a l’adjudicació del premi

Els criteris preferents per a la concessió del premi són els següents:

 • Qualitat de la traducció: dificultat de la traducció, distància lingüística i/o cultural amb la llengua d’arribada.
 • Trajectòria professional del traductor.
 • Incidència de la traducció a l’ecosistema literari del país o llengua d’acollida: catàleg i la trajectòria de l’editorial, difusió de l’obra, recepció crítica.

La concessió del premi es pot declarar deserta si la qualitat de les candidatures no assoleix el nivell exigit pel jurat.

Veredicte i lliurament dels premis

El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament de premis.

Premi

La dotació del premi és de 4.000 €. A més es lliurarà a cada persona un diploma amb el nom del guardonat, la categoria del premi i l’any en què s’ha atorgat.

Forma de pagament

El pagament del premi es farà a través de transferència bancària.

Reserva de dret

L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del concurs, sempre que es doni una causa justa i amb el compromís de comunicar les noves bases, condicions del concurs o l’anul·lació definitiva, si s’escau, amb la suficient antelació i publicitat.

Altres obligacions dels participants

No es procedirà a la devolució de la documentació presentada a concurs.

El fet d'optar al premi implica l'acceptació d'aquestes bases i del veredicte del jurat per part dels autors participants. Totes les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat quan estigui constituït.

  Logo Institut Ramon Llull
 • Un consorci de:

 • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"