Institut Ramon LLull

transparència
Grants

Promoció internacional

 

Subsidies by the Institut Ramon Llull for the subtitling of feature films, short films and documentaries produced in Catalonia (2019)

The English version of this page will be available soon

Introducció

Resum de les bases per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 28 de desembre de 2018

Aquest document resum té un caràcter merament informatiu. Cal que el sol•licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria.

OBJECTE

La subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya per afavorir i impulsar la presència a l'exterior de la creació cinematogràfica de Catalunya.

REQUISITS

  • Les produccions audiovisuals s'hauran de presentar finalitzades amb la sol·licitud dins del termini de presentació que estableix la resolució de la convocatòria.
  • La subtitulació s'ha de realitzar durant l'any de la convocatòria i no es necessari que estigui finalitzada en el moment de presentar la sol·licitud.

S'entén per produccions audiovisuals els curtmetratges i llargmetratges de ficció, documental o animació així com els documentals de televisió.

No són objecte d'aquesta convocatòria:

  • Les sèries i cadascun dels seus capítols per separat, minisèries i les produccions audiovisuals amb una finalitat de promoció comercial.
  • Les produccions audiovisuals que formin part de propostes artístiques en l 'àmbit de les arts visuals.
  • Les produccions audiovisuals emmarcades en l'àmbit de la formació.

Persones beneficiàries

Poden optar a la subvenció les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l'ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) o les d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol.

S'entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física empresària o jurídica que compleix les condicions següents: té una personalitat jurídica diferent de la d'una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; no participa de manera directa o indirecta en més d'un 15% del capital social duna o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; el seu capital social no té una participació directa o indirecta superior al 15% per part d'una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual i, en els darrers tres exercicis fiscals, no ha facturat més del 90% dels seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeixi la responsabilitat editorial de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

Per a poder ser beneficiaris d’aquestes subvencions cal complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

No poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

a) Els organismes públics.
b) Les entitats organitzadores de festivals.
c) Els sol·licitants que tinguin un deute pendent amb l'Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director.

APPLICATION

One application should be submitted per feature film (fiction, documentary or animated film), short film or television documentary.

A maximum amount of €5,000 may be awarded per feature film (fiction, documentary or animated film) and television documentary, and €1,600 per short film.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Els costos de la subtitulació de llargmetratges - ficció, documental i animació-, curtmetratges i documentals de televisió següents: la traducció, localització, adaptació, incrustació/impressió i arxiu en qualsevol format de subtítols.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica a partir del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el DOGC.

a) Pel cas de sol·licitants espanyols:

  • Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l'Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.
  • Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

b) Pel cas de sol·licitants estrangers:

  • Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.
  • Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Els sol·licitants espanyols o sol·licitants estrangers residents a Espanya que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica per a tràmits de nivell mitjà d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat i el Protocol d'identificació i signatura electrònica.

Els sol·licitants estrangers no residents que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol•licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

Terminis de presentació

El termini de presentació de sol·licituds es fixa en la convocatòria de les subvencions.

Consulta i presentació de documents

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.
La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.
En cas de presentar documentació justificativa llegiu aquesta guia.

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a Elisabeth Piqué: epique@llull.cat

The Institut Ramon Llull

is a consortium that comprises the Generalitat de Catalunya (Government of Catalonia), Balearic Islands Government and the Barcelona City Council, and its mission is the promotion of Catalan language and culture abroad.

Generalitat de CatalunyaGovern Illes BalearsAjuntament de Barcelona

This website uses its own and third party cookies to offer better browsing. By browsing in it the user agrees to the way we use cookies. Users can prevent cookies from being generated and erase them by using the options on their browser. Blocking cookies may mean that some of this website’s services and options do not work properly.


Cookies are small pieces of data that websites send to browsers and which are stored in users’ devices: computers, mobile telephones, tablets, and so on. Their purpose is to improve the experience of using the website, as these archives make it possible for the website to remember information about the user’s visits, such as preferred options or language. In this way the website personalizes its content and becomes more agile and useful for the user.

By browsing this website users agree to cookies being installed in their equipment that enable us to find out the following information:

Types of cookies

This website uses session, or temporary, cookies and persistent cookies. Session cookies merely keep data while the user is visiting the website. Persistent cookies store the data on the device’s hard drive so that it will be accessible in more than one session.

Depending on the type of data obtained the website can use technical cookies.

These allow users to browse the webpage and use the different options or services it contains. For example, controlling data traffic and communication, identifying the session, entering restricted access areas, requesting enrolment or participation in an event, using security features while browsing and storing content.

Personalization cookies.

These allow users to access the website with some general characteristics that are either already predefined in their hard drive or defined by the user. For example, the language, the type of browser used to access the website, the chosen content design, the geo-location of the device or the regional configuration from where access takes place.

Statistical analysis cookies

These make it possible to monitor and analyse the behaviour of visitors to the website. The information gathered is used to measure a website’s activity and to produce users’ browsing history, making it possible to improve the service.

Third party cookies

Third party cookies that manage and improve the services offered can also be installed. For example, statistics services like Google Analytics.

Managing the cookies in my browser

Users can allow, block or erase the cookies installed in their device by configuring the browsing options.

If the use of cookies in the browser is blocked, some services or functions of the webpage may not be available