Institut Ramon LLull

Menú

transparència
Català al món

Selecció de professorat de català

Bases de la selecció de professorat

Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de professorat d'estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic.

OBJECTE

Seleccionar el professorat que ha d’impartir docència d’estudis catalans a les universitats de fora del domini de la llengua catalana especificades en annex.

REQUISITS

a) Estar en possessió del títol de llicenciatura, grau, màster, o doctorat, preferentment en l’àmbit de la filologia catalana, o bé aportar el comprovant de sol·licitud d’expedició del títol corresponent.

b) Estar en possessió del Certificat de nivell superior de català o equivalent.

c) Acreditar coneixements de l'idioma oficial del país de destinació o d’un altre idioma que s’hi utilitzi habitualment a la universitat, d’acord amb les informacions facilitades per les universitats, que figuren a la pàgina web de l’Institut Ramon Llull 

d) Haver obtingut la titulació requerida en un termini no superior a 15 anys a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

e) No haver estat seleccionat per impartir docència d’estudis catalans en més d’una convocatòria de selecció de professorat de l’Institut Ramon Llull. 

f) No patir cap malaltia ni impediment per al desenvolupament de les funcions que requereix aquesta convocatòria.

PERÍODE DE DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Un curs acadèmic, amb possibilitat de continuïtat de fins a un màxim de tres cursos acadèmics més. La continuïtat està subjecta a la renovació anual, prèvia conformitat de l’Institut Ramon Llull i la universitat corresponent.

SOL·LICITUDS

Les persones aspirants han d’adreçar una sol·licitud al/a la director/a de l’Institut Ramon Llull d’acord amb el model disponible a la seu electrònica de l’Institut. En aquesta sol·licitud hauran d’indicar el nom i l’adreça electrònica d’un/a professor/a d’una universitat en la qual hagin cursat estudis, el/la qual els haurà d’emetre un informe respecte a la seva idoneïtat per exercir com a professor d’estudis catalans a l’exterior.

Un cop enviada la sol·licitud, aquest/a professor/a rebrà un missatge de correu electrònic amb un enllaç per poder fer l’informe esmentat. Quan l’Institut Ramon Llull hagi rebut l’informe corresponent, notificarà al/a la sol·licitant que aquest tràmit s’ha realitzat correctament. No es considerarà admès cap sol·licitant sense aquest informe.

La sol·licitud s’ha de presentar preferentment de manera telemàtica. En cas que no s’opti per aquesta via, s’ha de presentar en format pdf al registre de l’Institut Ramon Llull (Diagonal, 373, 08008 Barcelona) o a qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones aspirants, que no presentin la sol·licitud per la via telemàtica, han de fer arribar un correu electrònic a l’adreça seleccio-professorat@llull.cat especificant el seu nom, la data i el lloc on s’ha fet el lliurament de la sol·licitud.

En aquests casos, també, un/a professor/a de la universitat en què les persones aspirants hagin cursat estudis haurà d’enviar personalment a seleccio-professorat@llull.cat un informe respecte a la idoneïtat del/de la sol·licitant per exercir com a professor/a d’estudis catalans a l’exterior. El/La sol·licitant rebrà un correu electrònic de confirmació quan l’Institut Ramon Llull hagi rebut l’informe del/de la professor/a.

DOCUMENTACIÓ

5.1. Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitu

a) Carta personal de motivació en què es descriguin els motius pels quals se sol·licita exercir de professor/a d’estudis catalans a l’exterior i la justificació de les opcions escollides. 

b) Currículum amb fotografia recent.

c) Unitat didàctica adreçada a estudiants de català com a llengua estrangera de nivell A2 / B1, d’una extensió màxima de 5 pàgines i de 5 pàgines més d’annexos. Els continguts a partir d’aquesta extensió no es valoraran.

d) Títol de llicenciatura, grau, màster o doctorat, o bé comprovant de sol·licitud d’expedició del títol.
e) Certificat de nivell superior de català o equivalent.

f) Informe respecte a la idoneïtat del/de la sol·licitant per exercir com a professor d’estudis catalans a l’exterior (aquest document l’haurà d’enviar el/la professor/a d’una universitat en la qual hagi cursat estudis el/la sol·licitant, d’acord amb el punt 4 de les bases).

5.2. Documentació que s’ha d’aportar en el cas de ser convocat a entrevista:

a) Original o còpia compulsada del DNI, NIF o passaport vigent de l’aspirant.

b) Original o còpia compulsada del títol de llicenciatura, grau, màster o doctorat, o bé del comprovant de sol·licitud d’expedició del títol.

c) Original o còpia compulsada del Certificat de nivell superior de català o equivalent.

d) Original o còpia compulsada de l’acreditació de coneixements de l’idioma oficial del país de destinació d’acord amb la base 2.c i/o original o còpia compulsada de l’acreditació de coneixements d’altres llengües.

e) Acreditació documental de la formació exposada al currículum rellevant per a l’objecte d’aquesta convocatòria, amb especificació del títol de l’activitat, institució o empresa organitzadora, durada, etc.

f) Acreditació documental de l'experiència exposada al currículum rellevant per a l’objecte d’aquesta convocatòria, amb especificació del tipus d’activitat laboral duta a terme, institució o empresa contractant, durada, etc.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

PROCÉS DE SELECCIÓ

La llista provisional de les persones admeses per participar en el procés de selecció i de les persones que han d’aportar o esmenar documentació es publica al web i al tauler d’anuncis de l’Institut Ramon Llull dins el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà la data de finalització de presentació de sol·licituds. En aquests casos, els sol·licitants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la llista provisional, per esmenar o aportar documentació. Les aportacions de documentació s’han de fer a seleccio-professorat@llull.cat. Si en aquest termini els sol·licitants no esmenen o aporten la documentació especificada a la llista provisional, es considera que desisteixen de la seva sol·licitud.
Una vegada transcorregut el termini indicat, es publica al web i al tauler d’anuncis de l’Institut Ramon Llull la llista definitiva de les persones admeses, inadmeses i de les que es considera que desisteixen de la seva sol·licitud. 
L’Institut Ramon Llull i les universitats convoquen a una entrevista de caràcter personal els/les aspirants que es considerin més idonis d’acord amb els criteris establerts per cada universitat, per dur a terme la selecció final.

ÒRGAN COMPETENT PER A LA RESOLUCIÓ I TRAMITACIÓ

El/La director/a de l’Institut Ramon Llull resol aquesta convocatòria, indicant les persones seleccionades i també les persones admeses que no han estat seleccionades, que romanen en reserva per al supòsit de renúncia o substitució.
La resolució es publica al tauler d’anuncis de l’Institut Ramon Llull i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El/La director/a de l’Institut Ramon Llull és l’òrgan competent per a la gestió i resolució dels dubtes i les incidències que puguin sorgir quant a la seva execució.

RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

El termini per dictar i notificar la resolució de selecció de professorat és de tres mesos a comptar des de la data d’acabament del termini per presentar les sol·licituds. Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, en el termini d’un mes a comptar des de la data de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, recurs d’alçada davant el/la president/a del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull.
Una vegada transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

ACCEPTACIÓ

10.1 Les persones seleccionades han de signar un document mitjançant el qual accepten exercir docència d’estudis catalans a la universitat d’adscripció. 

Aquesta acceptació no implica cap tipus de vinculació ni laboral ni administrativa amb l’Institut Ramon Llull i, en conseqüència, l’Institut no assumeix cap responsabilitat derivada de la relació contractual del/de la professor/a amb la universitat d’adscripció ni derivada de la seva actuació, especialment pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir durant el desenvolupament de les seves funcions.

Les persones seleccionades són adscrites, d’acord amb les informacions que figuren a la pàgina web de l’Institut Ramon Llull, a les universitats objecte d’aquesta convocatòria, amb les quals subscriuen el contracte que determini la legislació vigent del país de destinació i queden sotmeses a les clàusules específiques determinades per cada universitat contractant, en particular quant al règim de retribucions i règim tributari que els sigui aplicable, i també quant a les limitacions temporals en relació amb la contractació.

10.2 Les persones seleccionades han d’aportar un certificat mèdic oficial que acrediti que poden desenvolupar les funcions encomanades sense cap impediment.

DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE FACILITAR LES PERSONES SELECCIONADES

Les persones seleccionades han de facilitar a l’Institut Ramon Llull la documentació següent: 

a) Còpia de la documentació acreditativa  de la seva vinculació amb la universitat.

b) Document oficial de la universitat on constin el nom de les assignatures i el nombre d’estudiants inscrits a cada una.

c) Memòria de l’activitat duta a terme durant el període acadèmic de referència, signada i valorada pel/per la responsable acadèmic/a de la universitat, una vegada finalitzat el curs acadèmic. 

Les persones seleccionades poden ser sotmeses a actuacions de seguiment i avaluació per part de l’Institut Ramon Llull.

RENÚNCIES I SUBSTITUCIONS

Les persones seleccionades no poden renunciar a l’exercici de la docència amb anterioritat a la finalització del període acadèmic corresponent, llevat que, a criteri de l’Institut Ramon Llull i de la universitat, existeixi una causa de força major degudament justificada.
En el cas que s’accepti la renúncia esmentada anteriorment, es proposa una altra persona que hagi estat admesa a la convocatòria i que s’adeqüi al perfil requerit per la universitat. 
Les renúncies i substitucions es fan públiques mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

AJUT INICIAL A LES PERSONES SELECCIONADES

S’atorgarà a les persones seleccionades un ajut d’incorporació per al curs acadèmic que s’’indica a la resolució de la convocatòria, d’acord amb les tarifes que s’hi detallen en annex.

Patrocinadors dels projectes de l'IRL

L’Institut Ramon Llull

és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions.

Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. 


Política de cookies

Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s’emmagatzemen al dispositiu de l’usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s’instal·lin galetes al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes 

Aquesta web utilitza galetes temporals de sessió i galetes permanents. Les galetes  de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes de tercers

També es poden instal·lar galetes de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. En aquest sentit utilitzem cookies de Google Analytics. Això ens permet:

Pot obtenir més informació sobre Google Analytics a www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vostè pot revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que li ofereix el seu navegador.

Si desitja rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les seves dades dels registres d'aquestes empreses, li recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Gestionar les galetes al meu navegador

Vostè pot configurar el seu navegador per tal que l’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podrà optar per tal que es suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pot trobar informació sobre com fer-ho a: