Institut Ramon LLull

EN
ES
CA

Menú

transparència
Català al món

Selecció de professorat de català

Bases de la selecció de professorat

Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de professorat d'estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic.

1.1 OBJECTE

Aquestes bases tenen com a objecte seleccionar professors d’estudis catalans a universitats de fora del domini de la llengua catalana.

1.2 Finalitat

  • Promoure els estudis de llengua i cultura catalanes en el marc de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior.
  • Contribuir al funcionament d’aquesta Xarxa i garantir la qualitat de la docència d’estudis catalans, especialment del català com a llengua estrangera.
  • Contribuir a la formació i l’adquisició d’experiència dels professors, i alhora proporcionar i socialitzar oportunitats de desenvolupament professional a aquests professors en els estadis inicials de la seva carrera.
  • Participar en la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes des de l’àmbit universitari

2.1 REQUISITS

a) Estar en possessió del títol de llicenciatura, grau, màster, o doctorat, preferentment en l’àmbit de la filologia catalana, o bé del comprovant de sol·licitud d’expedició del títol corresponent, obtingut en un termini no superior a 15 anys a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

b) Estar en possessió del certificat de nivell superior de català o equivalent.

Les universitats podran definir un perfil específic preferent que constarà a la convocatòria de selecció de professors d’estudis catalans corresponent.

2.2 Incompatibilitats

a) Haver estat professor/a de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior a la universitat que se sol·licita durant el curs acadèmic immediatament anterior al de la convocatòria.

b) Haver estat seleccionat per impartir docència d’estudis catalans en més d’una convocatòria de selecció de professors de l’Institut Ramon Llull, llevat que no s’hagi pogut exhaurir el període de desenvolupament de l’activitat descrit a la base 3a.

3. PERÍODE DE DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Un curs acadèmic, amb possibilitat de continuïtat de fins a un màxim de tres cursos acadèmics més. La continuïtat està subjecta a la renovació anual, prèvia conformitat de l’Institut Ramon Llull i la universitat corresponent.

4. SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds i documents, i altres tràmits associats al procediment de selecció de professors d’estudis catalans, s’ha de realitzar preferentment per via telemàtica per mitjà de la Seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. Excepcionalment, es podrà tramitar en format paper, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de l’Institut Ramon Llull (Av. Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.1 Sol·licitud telemàtica

Els sol·licitants espanyols o estrangers residents a l’Estat espanyol que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s’han d’autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica per a tràmits de nivell mitjà d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de l’administració electrònica) i el Protocol d’identificació i signatura electrònica (Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol).

Els sol·licitants estrangers no residents que presentin la sol·licitud per mitjans telemàtics s’han d’autenticar a través del sistema d’identificació a la Seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. L’Institut Ramon Llull s’encarrega de fer arribar de manera segura un nom d’usuari i una contrasenya a les persones interessades després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. La tramitació d’aquesta acreditació no és immediata i s’ha de tenir en compte per poder presentar la sol·licitud per participar a la convocatòria de selecció dins de termini.

En el supòsit que el funcionament de la Seu electrònica s’interrompi per circumstàncies accidentals, i sempre que sigui tècnicament possible, els sol·licitants que accedeixin a la Seu electrònica visualitzaran un missatge en què es comunicarà aquesta circumstància i s’informarà dels registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament. Si la interrupció es produeix durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant les 24 hores posteriors al restabliment de la Seu electrònica.

4.2 Sol·licitud en format paper

Els sol·licitants podran obtenir el formulari accedint a la Seu electrònica i escollint l’opció “emplenar en línia i presentar en paper”. Un cop emplenat, s’haurà d’imprimir, signar i presentar, juntament amb la documentació requerida a la base 5a, al registre de l’Institut Ramon Llull (Av. Diagonal, 373, 08008 Barcelona) o a qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

a) En el cas de sol·licitants que es trobin a l’Estat espanyol, la sol·licitud es pot presentar a les oficines de correus mitjançant la modalitat de correu administratiu.

b) En el cas de sol·licitants que es trobin a l’exterior de l’Estat espanyol, la sol·licitud es pot presentar a qualsevol ambaixada o consolat.

Els sol·licitants que optin per presentar la sol·licitud en format paper a les oficines de correus de l’Estat espanyol, o bé a les ambaixades i consolats, hauran de fer arribar, abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds, un correu electrònic a l’adreça seleccioprofessorat@llull.cat, on s’haurà d’especificar el nom, la data i el lloc on s’ha presentat la sol·licitud i adjuntar-la escanejada amb el segell de registre d’entrada corresponent i els altres documents presentats.

5. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

a) Per al cas de sol·licitants estrangers: fotocòpia del passaport o de la documentació equivalent que acrediti la identificació del sol·licitant.

Per al cas de sol·licitants espanyols: fotocòpia del DNI de qui signa la sol·licitud. No cal aportar el document esmentat si s’autoritza l’òrgan gestor perquè consulti les dades d’identitat. Aquesta autorització consta en el formulari de sol·licitud.

No s’hauran de comprovar aquestes dades quan el/la sol·licitant les hagi presentat anteriorment, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. Si l’òrgan gestor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, requerirà al/a la sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

b) Títol de llicenciatura, grau, màster o doctorat, o bé comprovant de sol·licitud d’expedició del títol. No cal aportar el document esmentat si s’autoritza l’Institut Ramon Llull a consultar les dades de títols oficials. Aquesta autorització consta en el formulari de sol·licitud. Si l’òrgan gestor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, requerirà al /a la sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

Els títols no oficials expedits per les universitats o els títols expedits per universitats de fora de l’Estat espanyol caldrà adjuntar-los al formulari de sol·licitud.

c) Certificat de nivell superior de català o equivalent.

d) Currículum.

e) Carta personal de motivació en què s’exposin els motius pels quals se sol·licita exercir de professor/a d’estudis catalans a l’exterior i s’argumentin les opcions escollides.

f) Unitat didàctica adreçada a estudiants de català com a llengua estrangera de nivell A2, d’una extensió màxima de 5 pàgines, i 5 pàgines més d’annexos, si escau.

g) Informe d’un/una professor/a d’una universitat en la qual el/la sol·licitant hagi cursat estudis, respecte a la seva idoneïtat per exercir com a professor/a d’estudis catalans a l’exterior. Aquest/a professor/a rebrà un missatge de correu electrònic amb un enllaç a un formulari que haurà d’emplenar en línia.

En el cas que s’opti per la sol·licitud en format paper, caldrà presentar còpies compulsades dels documents oficials.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s’estableix a la resolució per la qual s’obre la convocatòria de selecció de professors d’estudis catalans a universitats de fora del domini de la llengua catalana.

7. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Una vegada comprovades les sol·licituds i la documentació adjunta, el/la director/a de l’Àrea de Llengua i Universitats dicta una resolució provisional amb les persones proposades per ser admeses i les persones que han d’esmenar o aportar documentació.

La resolució provisional es notifica mitjançant la publicació al tauler d’anuncis de la Seu electrònica i al tauler d’anuncis de la seu de l’Institut Ramon Llull (Av. Diagonal, 373, 08008 Barcelona).

Les persones que han d’esmenar o presentar documentació disposen de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució provisional. La resolució provisional conté el requeriment de la documentació. Es pot demanar als sol·licitants que aportin la documentació complementària que es consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

La documentació requerida es pot aportar, segons el cas, per mitjans telemàtics, presentant còpies digitalitzades dels documents, o en format paper, d’acord amb el que estableix la base 4ª i les normes de procediment administratiu vigents en el moment de la convocatòria.

Si en aquest termini de 10 dies hàbils els sol·licitants no esmenen o aporten la documentació requerida es considera que desisteixen de la seva sol·licitud.

Una vegada transcorregut el termini indicat, es publica al tauler d'anuncis de la Seu electrònica i al tauler d'anuncis de la seu de l'Institut Ramon Llull la resolució definitiva del/de la director/a de l’Àrea de Llengua i Universitats amb les persones admeses, inadmeses i les que es considera que desisteixen de la seva sol·licitud.

El termini per presentar al·legacions és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la resolució definitiva.

L’Institut Ramon Llull i les universitats convoquen a una entrevista de caràcter personal les persones que es considerin més idònies d’acord amb la documentació presentada i els perfils específics preferents de cada universitat, per dur a terme la selecció final. Per a l’entrevista s’haurà d’aportar addicionalment la documentació següent, ja sigui mitjançant la Seu electrònica de l’Institut Ramon Llull o bé presencialment:

a) Acreditació documental de la formació exposada al currículum rellevant per a l’objecte d’aquesta

convocatòria, amb especificació del títol de l’activitat, institució o empresa organitzadora, durada, etc.

b) Acreditació documental de l'experiència exposada al currículum rellevant per a l’objecte d’aquesta convocatòria, amb especificació del tipus d’activitat laboral duta a terme, institució o empresa contractant, durada, etc.

8. RESOLUCIÓ I PUBLICACIÓ

El/La director/a de l’Institut Ramon Llull resol aquesta convocatòria indicant les persones seleccionades i les persones admeses que no han estat seleccionades, les quals romanen en reserva per al supòsit de renúncia o substitució. Aquesta resolució també inclourà les sol·licituds inadmeses i les desistides.

El termini per dictar i notificar la resolució de selecció de professorat és de quatre mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

La resolució es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de la Seu electrònica i al tauler d'anuncis de la seu de l'Institut Ramon Llull.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs d’alçada davant del President del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la publicació d’aquesta resolució. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació.

Una vegada transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

9. ACCEPTACIÓ

Les persones seleccionades han de signar un document mitjançant el qual accepten exercir docència d’estudis catalans a la universitat d’adscripció. Aquesta acceptació no implica cap tipus de vinculació ni laboral ni administrativa amb l’Institut Ramon Llull i, en conseqüència, l’Institut no assumeix cap responsabilitat derivada de la relació contractual del/de la professor/a amb la universitat d’adscripció ni derivada de la seva actuació, especialment pels danys i perjudicis que puguin sobrevenir durant el desenvolupament de les seves funcions. Tanmateix, les persones seleccionades poden ser sotmeses a actuacions de seguiment i avaluació per part de l’Institut Ramon Llull.

Les persones seleccionades són adscrites a les universitats corresponents, amb les quals subscriuen un contracte o el document de vincle que determini la legislació vigent del país de destinació i queden sotmeses a les clàusules específiques determinades per cada universitat contractant, en particular quant al règim de retribucions i règim tributari que els sigui aplicable, i també quant a les limitacions temporals en relació amb la contractació.

10. RENÚNCIES I SUBSTITUCIONS

Les persones seleccionades no poden renunciar a l’exercici de la docència amb anterioritat a la finalització del període acadèmic corresponent, llevat que, a criteri de l’Institut Ramon Llull i de la universitat, existeixi una causa de força major degudament justificada.

En el cas que s’accepti la renúncia esmentada anteriorment, es proposarà provisionalment per al període restant, una altra persona, preferiblement que hagi estat admesa i no seleccionada a la convocatòria i que s’adeqüi al perfil requerit per la universitat.

11. AJUT INICIAL A LES PERSONES SELECCIONADES

Les persones seleccionades podran sol·licitar a l’Institut Ramon Llull un ajut d’incorporació per fer front a les despeses que es derivin del desplaçament a la localitat de destinació que s’establirà a la resolució de la convocatòria corresponent.

12. PROTECCIÓ DE DADES

L’Institut Ramon Llull, en qualitat de responsable del tractament, tractarà les dades personals dels sol·licitants amb la finalitat de gestionar les convocatòries de selecció de professorat d’estudis catalans a les universitats de fora del domini de la llengua catalana. La legitimació del tractament serà el consentiment de la persona interessada i el compliment d’obligacions legals.

Les dades del professorat es comunicaran a universitats incloses en les convocatòries de selecció, a institucions subvencionadores, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya o bé a altres òrgans públics. Durant el procés es podran publicar dades identificatives dels sol·licitants si així ho preveuen les bases de la convocatòria. Els sol·licitants podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació adreçant-se a l’Institut Ramon Llull. Podran consultar informació addicional sobre la política de protecció de dades de l’Institut Ramon Llull.

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. 


Política de cookies

Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s’emmagatzemen al dispositiu de l’usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s’instal·lin galetes al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes 

Aquesta web utilitza galetes temporals de sessió i galetes permanents. Les galetes  de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes de tercers

També es poden instal·lar galetes de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. En aquest sentit utilitzem cookies de Google Analytics. Això ens permet:

Pot obtenir més informació sobre Google Analytics a www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vostè pot revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que li ofereix el seu navegador.

Si desitja rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les seves dades dels registres d'aquestes empreses, li recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Gestionar les galetes al meu navegador

Vostè pot configurar el seu navegador per tal que l’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podrà optar per tal que es suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pot trobar informació sobre com fer-ho a: