Institut Ramon LLull

Menú

Certificats de català

En format pdf.

El 5 d'abril de 2002, amb l'autorització prèvia i unànime dels parlaments de Catalunya i de les Illes Balears, es va constituir l'Institut Ramon Llull, que té com a finalitat la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s'hi expressa així com la seva difusió i el seu aprenentatge fora del domini lingüístic.

Per complir aquesta finalitat l'Institut s'ocupa, entre d'altres activitats, d'organitzar les proves per a l'avaluació i la certificació de coneixements de català com a segona llengua per a l'obtenció dels certificats oficials que determinin les comunitats autònomes consorciades, cosa que subratlla de manera inequívoca el reconeixement de la unitat de la llengua catalana per part dels governs que l'integren.

L'organització de les proves per a l'avaluació del coneixement del català al marge dels estudis reglats d'aquesta llengua està regulada, a Catalunya, pel Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, que adapta els certificats corresponents a les especificacions i el marc de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de llengües modernes del Consell d'Europa i l'Associació d'Avaluadors de Llengua d'Europa i estableix un únic sistema de proves d'acord amb els criteris científics que consideren adequat tècnicament avaluar els coneixements d'un idioma com a segona llengua amb independència del lloc de residència de la persona que l'aprèn. Segons el Decret esmentat correspon al Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, convocar i administrar les proves i expedir els certificats que regula.

Aquest Decret atribueix a l'Institut Ramon Llull la competència d'avaluació i certificació del coneixement de català fora del domini lingüístic, i també en el territori de Catalunya si les proves s'organitzen per a persones no residents en el marc d'activitats participades per l'Institut. Així doncs, es reconeixen dos organismes de certificació diferents i es delimiten les seves competències respectives tot conservant, però, la unitat del sistema i establint una equiparació total dels efectes dels certificats expedits per un o altre organisme. Com a conseqüència de tot plegat, es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

D'altra banda, aquest Decret transfereix a l'Institut Ramon Llull les competències i funcions en matèria de promoció de l'ensenyament del català a l'estranger i li adscriu els mitjans fins ara adscrits a la Direcció General de Política Lingüística en els àmbits que han passat a ser de la seva competència.

Per tot això, a proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Atribució a l'Institut Ramon Llull de les competències d'avaluació i certificació del coneixement del català fora del domini lingüístic

1.1 Correspon a l'Institut Ramon Llull regular i expedir els certificats de coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats i les proves per obtenir-los, així com convocar i administrar les proves corresponents fora del domini lingüístic i dins del territori de Catalunya si es convoquen específicament adreçades a persones no residents a Catalunya en el marc d'activitats participades per l'Institut.

1.2 Correspon a l'Institut Ramon Llull, per mitjà de la normativa general que ha d'aprovar ell mateix i que s'ha de publicar com a mínim en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, determinar els requisits per a la inscripció a les proves, la descripció del nivell de coneixements de llengua i l'estructura i les àrees corresponents a la prova de cada un dels certificats i la forma i el sistema d'avaluar-les, així com les certificacions que corresponen i el seu registre. També li correspon establir l'import dels drets d'inscripció a les proves tenint en compte, principalment, la funció social de difusió de la llengua catalana del servei que presta.

1.3 L'Institut Ramon Llull ha de vetllar perquè les proves corresponents als certificats que expedeix siguin adequades a la funció social que compleixen, amb respecte a la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans i d'acord amb els criteris d'avaluació de llengües que apliquin els òrgans competents de la Generalitat de Catalunya i els organismes reconeguts per a d'altres llengües europees. També ha de vetllar perquè les proves reflecteixin la varietat de la llengua catalana en els diversos territoris del seu domini lingüístic.

Article 2

Certificats que ha d'expedir l'Institut Ramon Llull

En l'exercici de la competència que li atribueix l'article 1, l'Institut Ramon Llull ha d'expedir els certificats de coneixements de llengua general següents:

a) Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet satisfer les necessitats més bàsiques de comunicació.

b) Certificat de nivell elemental de català (A elemental): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet desenvolupar amb efectivitat i autonomia una activitat comunicativa pròpia de les situacions més habituals de comunicació.

c) Certificat de nivell intermedi de català (B): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet afrontar satisfactòriament una diversitat de situacions de la vida quotidiana -de transacció i interacció col·loquials o de formalitat mitjana no gaire complexes- amb seguretat, flexibilitat, correcció adequada i adaptació a la situació de comunicació.

d) Certificat de nivell de suficiència de català (C): acredita un domini de l'ús de la llengua general, en la varietat estàndard, que permet comunicar-se amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixen l'ús d'un llenguatge mitjanament formal o formal.

e) Certificat de nivell superior de català (D): acredita, d'una banda, un domini de l'ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment les que requereixen un ús més formal de la llengua, i, de l'altra, la capacitat d'analitzar qüestions i conceptes relacionats amb el bon funcionament del sistema lingüístic català.

Disposició addicional primera

Funcions i mitjans de la Direcció General de Política Lingüística que assumeix l'Institut Ramon Llull

1. L'Institut Ramon Llull assumeix les funcions que, fins a l'entrada en vigor d'aquest Decret, exercia la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura pel que fa a la promoció de l'ensenyament del català fora del domini lingüístic i la coordinació i l'organització de les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixement de català fora del domini lingüístic i dins del territori de Catalunya si es convoquen específicament adreçades a persones no residents a Catalunya en el marc d'activitats participades per l'Institut.

2. Els béns mobles adscrits al Departament de Cultura que estiguin destinats a les funcions assumides per l'Institut Ramon Llull d'acord amb l'apartat 1 s'incorporen a tots els efectes al patrimoni propi de l'Institut. El Departament de Cultura i l'Institut Ramon Llull formalitzaran l'acta de lliurament i de recepció dels béns.

3. L'Institut Ramon Llull se subroga en la posició jurídica del Departament de Cultura de la Generalitat pel que fa als drets i deures que li corresponguin en l'àmbit de les funciones assumides per l'Institut.

Disposició addicional segona

Modificació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català

1. Es dóna nova redacció al paràgraf quart del preàmbul del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, que en endavant té la redacció següent: "Tot i això, l'existència d'un sector encara important de la ciutadania que es va veure impedit legalment d'aprendre el català a l'escola, la condició oberta de la societat catalana a la qual s'incorporen constantment persones que no l'han pogut estudiar en els seus llocs d'origen, l'increment de la mobilitat laboral i acadèmica dels ciutadans de la Unió Europea en el context de la integració i l'augment de la immigració procedent de països no comunitaris fan necessari mantenir un sistema d'avaluació del coneixement del català de la població adulta que voluntàriament desitgi acreditar-lo."

2. Es dóna nova redacció al paràgraf sisè del preàmbul del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, que en endavant té la redacció següent:

"Aquest Decret té per objecte regular els certificats que acrediten de manera oficial el coneixement del català per part de la població adulta amb independència de l'ensenyament reglat de la llengua. Els certificats es fan correspondre amb el marc de referència per a l'avaluació de llengües modernes del Consell d'Europa i el de l'Associació d'Avaluadors de Llengua d'Europa (ALTE), de manera que estableix una gradació més precisa dels nivells de coneixement de la llengua."

3. S'afegeix un segon paràgraf a l'article 1 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, amb la redacció següent: "S'exclou d'aquest Decret la regulació dels certificats de coneixement de català i de les proves per obtenir-los al marge dels estudis reglats d'aquesta llengua quan les proves es facin fora de Catalunya o bé es facin a Catalunya però adreçades específicament a persones que no hi resideixen en el marc d'activitats participades per l'Institut".

4. La disposició addicional del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, passa a ser-ne la disposició addicional primera, i s'afegeix una nova disposició addicional amb el text següent:

"Disposició addicional segona

"Els certificats que expedeix l'Institut Ramon Llull tenen a tots els efectes la mateixa validesa i eficàcia que els regulats en el present Decret."

Tercera

Com a excepció al criteri general d'atribució de competències que estableix l'article 1, correspon a l'Institut Ramon Llull exercir a l'Alguer les funcions que estableix l'article esmentat.

Disposició transitòria

Mentre l'Institut Ramon Llull no hagi aprovat la normativa a què fa referència l'article 1.2, les proves que convoca i administra i els certificats que expedeix es regiran pel Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de febrer de 2003
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Jordi Vilajoana i Rovira Conseller de Cultura (03.052.077)

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona
Av. Diagonal 373, 08008 Barcelona
T. +34 93 467 8000 · info@llull.cat

Horari: 8h- 15h, DL-DV.
Registre: 9h-14h, DL-DV (amb cita prèvia: T. +34934678007)

Contacteu / Notes legals / Accessibilitat / Privacitat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. 


Política de cookies

Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s’emmagatzemen al dispositiu de l’usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l'experiència d'ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l'usuari, com les opcions preferides o l'idioma. D'aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l'usuari.   

Al navegar per aquesta web l'usuari està acceptant que s’instal·lin galetes al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de galetes 

Aquesta web utilitza galetes temporals de sessió i galetes permanents. Les galetes  de sessió únicament guarden dades mentre l'usuari accedeix a la web. Les galetes permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d'una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Galetes tècniques

Les que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Galetes de personalització

Les que permeten a l'usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d'on accedeix.

Galetes d'anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Galetes de tercers

També es poden instal·lar galetes de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts. En aquest sentit utilitzem cookies de Google Analytics. Això ens permet:

Pot obtenir més informació sobre Google Analytics a www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vostè pot revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que li ofereix el seu navegador.

Si desitja rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les seves dades dels registres d'aquestes empreses, li recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Gestionar les galetes al meu navegador

Vostè pot configurar el seu navegador per tal que l’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podrà optar per tal que es suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pot trobar informació sobre com fer-ho a: