Institut Ramon LLull

CA
EN
ES

Menú

transparència
Grants

Promoció internacional

 

Visual arts, architecture and design 2018

Grants by the Institut Ramon Llull for the promotion of visual arts abroad

Introducció

Resum de les bases per a la concessió de subvencions publicada al DOGC el 28 de desembre del 2018

OBJECTE

Subvencions a la mobilitat per dur a terme activitats que tinguin lloc de l’1 d’Octubre de 2018 al 30 de setembre 2019 fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura, que contribueixin a la difusió a l'exterior de la creació catalana, sempre que es compleixin els requisits següents:

  • Que l'artista, comissari, dissenyador o arquitecte (en endavant, l'autor) hagi realitzat, com a mínim, una activitat o projecte individual en el circuit professional o hagi estat objecte d'una publicació monogràfica sobre la seva obra.
  • Que l'autor hagi rebut crítica especialitzada.

Només es subvencionaran activitats d'autors vius.

No són objecte d'aquesta convocatòria els desplaçaments que tinguin per objecte:

  • La realització d'activitats que no estiguin incloses dins un circuit professional
  • La realització d'activitats emmarcades en l'àmbit de la cultura popular i tradicional
  • La realització de viatges preparatoris
  • L'assistència i la participació en congressos, jornades, conferències, seminaris, esdeveniments de caràcter acadèmic, esdeveniments organitzats en l'àmbit docent o bé en el marc de cursos o tallers de formació
  • Les exposicions que es realitzin dins la programació d’un stand d’una fira comercial
  • La realització d'exposicions de patrimoni artístic o arquitectònic

Persones beneficiàries

Les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Sol·licituds

Es pot presentar un màxim de tres sol·licituds per autor durant l'any de la convocatòria.

L'import mínim de la sol·licitud ha de ser 300,00 euros.

L'import màxim subvencionable és de 15.000,00

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents al transport de la càrrega, assegurances, embalatges, producció de caixes de transport d'obra així com a l'allotjament (màxim dues nits, tres si es tracta d'un desplaçament intercontinental) i/o al desplaçament de l'autor per assistir a l'activitat.

L'autor podrà anar acompanyat d'una altra persona amb una funció artística o tècnica necessària pel desenvolupament de l’activitat

Presentació de les sol·licituds

La sol·licitud de presentació està disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Les persones jurídiques han de presentar la sol.licitud i realitzar els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull i el sistema de signatura corresponent.

Les persones físiques i persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial a través de:

Les oficines de correus mitjançant la modalitat de correu administratiu

La seu de l’IRL
Institut Ramon Llull
Avinguda Diagonal, 373
08008 Barcelona (Espanya)

-En  qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Pel cas de sol•licitants estrangers (persones físiques empresàries i persones jurídiques no residents) que sol·licitin per primera vegada una subvenció a l’Institut Ramon Llull: - Es necessita una acreditació. Si no disposen d’acreditació, caldrà fer la seva petició d'acreditació.

L’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar-la i fer-la arribar d’una manera segura als ciutadans estrangers no residents després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. L’acreditació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi. Un cop rebuda l’acreditació es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció.

Si s’escau, tingueu en compte el termini previ  necessari per tal d’efectuar l’acreditació.

Terminis de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds es fixa en la convocatòria de les subvencions.

Consulta i presentació de documents

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica.

Per a la presentació de documentació justificativa vegeu el document guia.

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a Eva Solans esolans@llull.cat

A consortium of:

Generalitat de CatalunyaGovern Illes BalearsAjuntament de Barcelona

This website uses its own and third party cookies to offer better browsing. By browsing in it the user agrees to the way we use cookies. Users can prevent cookies from being generated and erase them by using the options on their browser. Blocking cookies may mean that some of this website’s services and options do not work properly.


Cookies are small pieces of data that websites send to browsers and which are stored in users’ devices: computers, mobile telephones, tablets, and so on. Their purpose is to improve the experience of using the website, as these archives make it possible for the website to remember information about the user’s visits, such as preferred options or language. In this way the website personalizes its content and becomes more agile and useful for the user.

By browsing this website users agree to cookies being installed in their equipment that enable us to find out the following information:

Types of cookies

This website uses session, or temporary, cookies and persistent cookies. Session cookies merely keep data while the user is visiting the website. Persistent cookies store the data on the device’s hard drive so that it will be accessible in more than one session.

Depending on the type of data obtained the website can use technical cookies.

These allow users to browse the webpage and use the different options or services it contains. For example, controlling data traffic and communication, identifying the session, entering restricted access areas, requesting enrolment or participation in an event, using security features while browsing and storing content.

Personalization cookies.

These allow users to access the website with some general characteristics that are either already predefined in their hard drive or defined by the user. For example, the language, the type of browser used to access the website, the chosen content design, the geo-location of the device or the regional configuration from where access takes place.

Statistical analysis cookies

These make it possible to monitor and analyse the behaviour of visitors to the website. The information gathered is used to measure a website’s activity and to produce users’ browsing history, making it possible to improve the service.

Third party cookies

Third party cookies that manage and improve the services offered can also be installed. For example, statistics services like Google Analytics.

Managing the cookies in my browser

Users can allow, block or erase the cookies installed in their device by configuring the browsing options.

If the use of cookies in the browser is blocked, some services or functions of the webpage may not be available