Institut Ramon LLull

Call for Catalan Studies Teachers

The Institut Ramon Llull promotes the teaching of Catalan language, literature and culture at universities and other higher education centres. In keeping with this aim, the Institut announces annual calls for Catalan Studies teachers at the universities which it collaborates with, to fill any vacancy arising, thus ensuring the continuity of teaching.

INTRODUCTION

To participate in this selection process, you must meet the requirements set out in the guidelines of the call for Catalan Studies teachers and submit an application form within the set deadlines.

To access the online application form, you must have previously obtained an idcatMòbil or a digital certificate (for Spanish citizens) or accreditation (for non-resident citizens). More information.

You may check the map of universities abroad that offer Catalan Studies. 

For more information, please send an e-mail to seleccioprofessorat@llull.cat.

Application period

The application period is from 2 to 16 April 2024

 

ANNOUNCEMENT

Published on the Official Gazette of the Government of Catalonia (DOGC 9128 - 22.3.2024).

 

UNIVERSITIES

Academic year 2024-25

 • UNIVERSITÄT HEIDELBERG - UNIVERSITÄT MANNHEIM (Germany)
 • UNIVERSITÄT LEIPZIG (Garmany)
 • PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG (Germany)
 • UNIVERSIDAD DE GRANADA (Spain)
 • UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST (United States of America)
 • UNIVERSITÉ DE LILLE (France)
 • EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM (ELTE) (Hungary)
 • MAYNOOTH UNIVERSITY (NUIM) (Ireland)
 • UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (Poland)
 • UNIWERSYTET WARSZAWSKI (Poland)
 • UNIVERSIDADE DE LISBOA (Portugal)
 • FITZWILLIAM COLLEGE - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (United Kingdom)

Academic year 2025

 • UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (Brasil)

  TEACHER PROFILES

  This information is not available in English. 

  Guidelines 

  This information is not available in English.

  APPLICATION FORMS

  You will find the application form to be eligible to practise as a teacher of Catalan studies here.

  RESULTS

  • Resolution with the final list of persons admitted, persons not admitted and persons considered to have withdrawn their applications.

  FAQ

  El termini de presentació de sol·licituds s'estableix a la resolució per la qual s'obre la convocatòria de selecció de professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior.
  La presentació de sol·licituds i documents, i altres tràmits associats al procediment de selecció de professorat d'estudis catalans, es podrà realitzar per via telemàtica per mitjà de la seu electrònica del l'Institut Ramon Llull o bé en format paper, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de l'Institut Ramon Llull (Av. Diagonal 373, 08008 Barcelona) o en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les persones sol·licitants espanyoles o estrangeres residents a Espanya que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica d'acord amb l'article 58 del Decret 76/2020 de 4 d'agost, d'Administració digital així com la normativa i els criteris que estableixen els òrgans competents en l'àmbit de l'administració de la Generalitat.
  Les persones sol·licitants estrangeres no residents que presentin la sol·licitud per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar de manera segura un nom d'usuari/ària i una contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. La tramitació d'aquesta acreditació no és immediata, la qual cosa s'ha de tenir en compte per poder presentar la sol·licitud per participar a la convocatòria de selecció dins de termini.
  Trobaràs el formulari electrònic aquí.
  El formulari per participar a la convocatòria en format paper, el trobaràs aquí.
  Un cop emplenat el formulari, s'haurà d'imprimir, signar i presentar, juntament amb la documentació requerida a la base 5a, al registre de l'Institut Ramon Llull (Av. Diagonal, 373, 08008 Barcelona) o a qualsevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:
  1. En el cas que es trobin a l'Estat espanyol, la sol·licitud es pot presentar a les oficines de correus mitjançant la modalitat de correu administratiu.
  2. 2. En el cas que es trobin a l'exterior de l'Estat espanyol, la sol·licitud es pot presentar a qualsevol ambaixada o consolat.
  Les persones que optin per presentar la sol·licitud en format paper a les oficines de correus de l'Estat espanyol, o bé a les ambaixades i consolats, hauran de fer arribar, abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds, un correu electrònic a l'adreça seleccioprofessorat@llull.cat, on s'haurà d'especificar el nom, la data i el lloc on s'ha presentat la sol·licitud i adjuntar-la escanejada amb el segell de registre d'entrada corresponent i els altres documents presentats.
  En el supòsit que el funcionament de la seu electrònica s'interrompi per circumstàncies accidentals, i sempre que sigui tècnicament possible, les persones sol·licitants que accedeixin a la seu electrònica visualitzaran un missatge en què es comunicarà aquesta circumstància i s'informarà dels registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament. Si la interrupció es produeix durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, s'establirà un termini de 24 hores addicionals un cop restablerta la seu electrònica.
  a) Per al cas de persones sol·licitants estrangeres: fotocòpia del passaport o de la documentació equivalent que acrediti la identificació del/de la sol·licitant.
  Per al cas de persones sol·licitants espanyoles: fotocòpia del DNI de qui signa la sol·licitud. No cal aportar el document esmentat si s'autoritza l’Institut Ramon Llull perquè consulti les dades d'identitat. Aquesta autorització consta en el formulari de sol·licitud.
  b) Títol de llicenciatura, grau, postgrau, màster o doctorat, o bé comprovant de sol·licitud d'expedició del títol.
  No cal aportar el document esmentat si s'autoritza l'Institut Ramon Llull a consultar les dades de títols oficials.
  Els títols no oficials expedits per les universitats o els títols expedits per universitats de fora de l'Estat espanyol caldrà adjuntar-los al formulari de sol·licitud.
  c) Certificat de nivell superior de català (C2) o equivalent.
  d) Certificat de nivell de la llengua o llengües estrangeres que s'indiquin al formulari de sol·licitud i/o al currículum, si escau.
  e) Currículum.
  f) Carta personal de motivació en què s'exposin els motius pels quals se sol·licita exercir de professor/a d'estudis catalans a l'exterior i s'argumentin les opcions escollides.
  g) Unitat didàctica de diverses sessions (entre 4 i 7) adreçada a estudiants de català com a llengua estrangera de nivell A2, d'una extensió màxima de 8 pàgines, i 3 pàgines més d'annexos, si escau.
  h) Informe d'un/una professor/a d'una universitat en la qual la persona sol·licitant hagi cursat estudis, respecte a la seva idoneïtat per impartir docència d'estudis catalans a l'exterior.
  La persona sol·licitant haurà d'indicar a la sol·licitud el nom i l'adreça electrònica d'aquest/a professor/a, que rebrà un missatge de correu electrònic amb un enllaç a un formulari en línia. En el cas que aquest informe ja hagi estat presentat a l'Institut Ramon Llull amb motiu d'una convocatòria de selecció de professorat prèvia, no caldrà aportar-lo de nou, sempre que no hagin transcorregut 14 mesos des de la data d'inici de la convocatòria en qüestió.
  En el moment d’emplenar el formulari de sol·licitud electrònica, s’haurà d’adjuntar la documentació especificada a les bases de la convocatòria.
  En el cas que s’hagi optat per la sol·licitud en format paper, caldrà presentar còpies compulsades dels documents oficials, excepte el DNI i el títol de llicenciatura, grau, postgrau, màster o doctorat, en cas que a la sol·licitud s'autoritzi l'Institut Ramon Llull a consultar-los.
  No, per poder participar a la convocatòria cal presentar dins del termini establert el títol de llicenciatura, grau, postgrau, màster o doctorat o bé del comprovant de sol·licitud d'expedició del títol corresponent.
  Sí, el certificat de coneixements superiors de llengua catalana (C2) és un requisit indispensable per poder participar a la convocatòria.
  Si no pots presentar el certificat de coneixements superiors de llengua catalana (C2), hauràs de presentar un títol, certificat o diploma equivalent. Pots consultar les titulacions equivalents aquí.
  En cas de dubte, podeu contactar amb la Secretaria de Política Lingüística.
  El resguard d’inscripció a l’examen no és un document vàlid per participar a la convocatòria.
  Els requisits específics de cada universitat es poden trobar a l’annex 3 de la convocatòria, que es pot consultar al web de l’Institut Ramon Llull, a l’apartat Perfils del professorat.
  Els requisits específics de cada universitat són de caràcter preferent, no són excloents: tindran preferència les candidatures que compleixin el perfil indicat per la universitat.
  Poder acreditar els coneixements de la llengua del país de destinació sempre és preferible. Algunes universitats demanen els coneixements i/o l’acreditació dels coneixements de la llengua del país on es troba la universitat. Consulta l’apartat Perfils del professorat al web de l’Institut Ramon Llull.
  El formulari de sol·licitud permet sol·licitar fins a dues universitats. També hi pots indicar si estaries interessat/ada a optar a d’altres destinacions en cas de no ser seleccionat/ada per a una de les opcions de preferència.
  Fins que no s’acaba el termini de presentació de sol·licituds no es pot saber quines han estat les universitats més sol·licitades, atès que depèn de les preferències dels/de les sol·licitants.
  En general, les universitats més sol·licitades solen ser les que es troben a Espanya, als Estats Units, a Itàlia o al Regne Unit.
  Una vegada comprovades les sol·licituds i la documentació adjunta, el director o directora de l'Àrea de Llengua i Universitats dicta una resolució amb la llista provisional de les persones proposades per ser admeses i les persones que han d'esmenar o aportar documentació.
  Aquesta resolució es publica al tauler d'anuncis de la seu electrònica i al tauler d'anuncis de la seu de l'Institut Ramon Llull (Av. Diagonal, 373, 08008 Barcelona).
  En aquesta resolució es pot requerir a les persones aspirants que aportin la documentació complementària que es consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud. El detall de la documentació requerida s'especificarà en la resolució.
  La documentació requerida es pot aportar, segons el cas, per mitjans telemàtics, presentant còpies digitalitzades dels documents, o en format paper, d'acord amb el que estableix la base 4a i les normes de procediment administratiu vigents en el moment de la convocatòria.
  Les persones proposades disposen de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució per la qual es fa pública la llista provisional per esmenar o presentar la documentació requerida. Si en aquest termini de 10 dies hàbils les persones sol·licitants no esmenen o aporten la documentació requerida es considera que desisteixen de la seva sol·licitud.
  Una vegada transcorregut el termini indicat, es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica i al tauler d'anuncis de la seu de l'Institut Ramon Llull la resolució del director o directora de l'Àrea de Llengua i Universitats amb la llista definitiva de les persones admeses, inadmeses i les que es considera que desisteixen de la seva sol·licitud. Es disposarà d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la resolució amb la llista definitiva per presentar les al·legacions corresponents.
  Durant el procés de selecció podria ser que se’t convoqués a una entrevista amb personal de l’Institut Ramon Llull. Superada aquesta entrevista, si escau, es facilitaria la teva documentació a la universitat de destinació i un/a professor/a d’aquesta universitat podria demanar de fer-te una entrevista addicional.
  Sí. L'Institut Ramon Llull i les universitats convoquen a una entrevista de caràcter personal les persones que es considerin més idònies d'acord amb la documentació presentada i els perfils específics preferents de cada universitat per dur a terme la selecció final.
  Durant l’entrevista de caràcter personal se’t demanarà que facis una breu defensa de la unitat didàctica que has presentat per participar a la convocatòria. També és possible que se’t demani quina orientació donaries a un curs introductori de cultura catalana i quins continguts hi inclouries.
  En el cas que hagis de passar una entrevista addicional amb un/a professor/a de la universitat que hagis sol·licitat, se't podria demanar que responguessis haguessis alguna de les preguntes en la llengua del país de destinació.
  Abans de fer l’entrevista, és recomanable que reflexionis sobre el tipus de feina que hauries de fer en cas de ser seleccionat/ada i que t’assessoris pel que fa al material que et podria ser útil per dur-la terme.
  Tant la formació com l’experiència docent de les persones candidates són aspectes rellevants de cara la valoració de la teva candidatura. Per aquest motiu, és rellevant que es pugui acreditar aquesta formació i experiència.
  Es donarà preferència a les candidatures que s’ajustin als requisits i mèrits establerts per la/les universitat/s que hagi sol·licitat.
  El termini per dictar i notificar la resolució de professorat és de quatre mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
  La retribució bruta anual està indicada al perfil preferent de cada universitat, a l’annex 3 de la convocatòria. Pots consultar els perfils al web de l’Institut Ramon Llull, a l’apartat Perfils del professorat.
  No és obligatori, però segons el país de destinació pot ser recomanable.
  La persona seleccionada podrà sol·licitar una subvenció per cobrir les despeses de desplaçament a la universitat de destinació amb motiu de la seva incorporació. En el cas que aquest desplaçament requereixi d’un visat d’entrada i/o de permís de treball al país de destinació, també es podrà sol·licitar el rescabalament de part de la despesa per a aquest concepte.
  Un cop finalitzat el curs acadèmic, també podrà sol·licitar una subvenció per al desplaçament des de la localitat de la universitat on exerceixen docència, o una de propera, fins a una localitat del domini lingüístic de la llengua catalana.
  No hi ha cap penalització. Tanmateix, si no s’està del tot convençut/uda és millor no presentar-se a la convocatòria per no perjudicar el procés de selecció.
  D’acord amb les bases de la convocatòria, les persones seleccionades no poden renunciar a l'exercici de la docència un cop s'hi hagin compromès mitjançant els procediments establerts i abans d'acabar el curs acadèmic, llevat que, a criteri de l'Institut Ramon Llull i de la universitat, existeixi una causa degudament justificada.
  Normalment es duen a terme dues convocatòries cada any, una cap al mes d’abril o maig i l’altra cap al mes de novembre o desembre.

  This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".