transparència
LLengua i estudis catalans

Llengua i cultura al món

8th Introductory Course on Teaching Catalan as a Foreign Language (CFL)

L'Institut Ramon Llull, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d'Universitats organitzen el Curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger, que se celebrarà a Vinaròs i Morella.

Informació i sol•licitud d’inscripció (de l’1 de juny al 15 de setembre).

Les persones interessades a participar al curs hauran d’emplenar i enviar el formulari de sol·licitud d’inscripció que trobaran a www.vives.org/formularis/curs_didactica.php dins del termini establert.

Més informació:
Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 72 89 93
Fax: 964 72 89 92
A/e: xarxa@vives.org

SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS (del 18 al 22 de setembre)

La selecció dels participants es farà per ordre d’arribada de les sol•licituds d’inscripció per mitjà del procediment descrit anteriorment, tenint en compte els requisits següents:

  • estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Filologia catalana o altres filologies, Traducció i Humanitats o bé estar-ne cursant el darrer any;
  • estar en possessió d’algun certificat de llengua catalana equivalent al nivell C2, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües i
  • no haver participat en edicions anteriors del Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger.

Les persones interessades faran constar en el moment de la inscripció els motius concrets pels quals sol•liciten participar-hi, d’acord amb els seus horitzons personals i professionals.

S’estableix una limitació en la participació al curs d’un màxim de persones d’una mateixa universitat; aquest nombre màxim es determinarà en funció de les sol•licituds presentades i d’acord amb els criteris preferents esmentats més amunt.

A les persones seleccionades se’ls comunicarà el dia 22 de setembre que poden inscriure’s al VIII Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger. Les persones que no hagen estat seleccionades passaran a formar part d’una llista de reserva.

INSCRIPCIÓ I AJUTS A LA MOBILITAT (del 25 de setembre al 5 d’octubre)

Les persones seleccionades per participar al curs hauran de formalitzar la inscripció amb el pagament de 150 EUR per transferència bancària en concepte de matrícula, fent-hi constar el nom i el cognom, al compte bancari que se’ls indicarà i hauran d’enviar un missatge electrònic a xarxa@vives.org adjuntant-hi el rebut de pagament corresponent.

La inscripció inclou la participació en el curs, el material didàctic, l’allotjament en règim de pensió completa i el transport en autocar Vinaròs/Morella i Morella/Vinaròs.

AJUTS DRAC-HIVERN

Les persones interessades podran sol·licitar un ajut a la mobilitat DRAC-Hivern de la Xarxa Vives d’Universitats per assistir a aquest curs. Els ajuts cobreixen les despeses d’allotjament i matrícula fins a un màxim de 420 € i es podrà pagar les despeses de desplaçament en funció de la universitat de procedència. Per a més informació i sol·licituds consulteu els punts d’informació habituals de la vostra Universitat i el web www.vives.org/drac.

Si alguna persona inscrita renuncia a participar al Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger haurà de comunicar-ho a l’organització abans del 20 d’octubre. Si ho fa amb posterioritat a aquesta data, no recuperarà l’import de la matrícula.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Ajuntament de Morella Ajuntament de Vinarós

Sponsors of IRL projects

The Institut Ramon Llull

is a consortium that comprises the Generalitat de Catalunya (Government of Catalonia), Balearic Islands Government and the Barcelona City Council, and its mission is the promotion of Catalan language and culture abroad.

Generalitat de CatalunyaGovern Illes BalearsAjuntament de Barcelona

This website uses its own and third party cookies to offer better browsing. By browsing in it the user agrees to the way we use cookies. Users can prevent cookies from being generated and erase them by using the options on their browser. Blocking cookies may mean that some of this website’s services and options do not work properly.


Cookies are small pieces of data that websites send to browsers and which are stored in users’ devices: computers, mobile telephones, tablets, and so on. Their purpose is to improve the experience of using the website, as these archives make it possible for the website to remember information about the user’s visits, such as preferred options or language. In this way the website personalizes its content and becomes more agile and useful for the user.

By browsing this website users agree to cookies being installed in their equipment that enable us to find out the following information:

Types of cookies

This website uses session, or temporary, cookies and persistent cookies. Session cookies merely keep data while the user is visiting the website. Persistent cookies store the data on the device’s hard drive so that it will be accessible in more than one session.

Depending on the type of data obtained the website can use technical cookies.

These allow users to browse the webpage and use the different options or services it contains. For example, controlling data traffic and communication, identifying the session, entering restricted access areas, requesting enrolment or participation in an event, using security features while browsing and storing content.

Personalization cookies.

These allow users to access the website with some general characteristics that are either already predefined in their hard drive or defined by the user. For example, the language, the type of browser used to access the website, the chosen content design, the geo-location of the device or the regional configuration from where access takes place.

Statistical analysis cookies

These make it possible to monitor and analyse the behaviour of visitors to the website. The information gathered is used to measure a website’s activity and to produce users’ browsing history, making it possible to improve the service.

Third party cookies

Third party cookies that manage and improve the services offered can also be installed. For example, statistics services like Google Analytics.

Managing the cookies in my browser

Users can allow, block or erase the cookies installed in their device by configuring the browsing options.

If the use of cookies in the browser is blocked, some services or functions of the webpage may not be available