Institut Ramon LLull

XIV Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger

L’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats organitzen el XIV Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger, que se celebrarà a Morella entre el 20 i el 22 d’octubre de 2023. El curs compta amb la col·laboració del Postgrau en Ensenyament de Català per a Persones Adultes de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, i de la Facultat d'Educació i del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIU

Contribuir a la formació de futurs professors per a l’exercici de la docència de la llengua en universitats de l’exterior i el tractament de la variació lingüística, la cultura i la literatura a l’aula.

DESTINATARIS

Aquest curs d’introducció s'adreça a llicenciats i graduats en Filologia, preferentment en Filologia catalana, Traducció i Humanitats i a estudiants del darrer any de grau d’aquestes titulacions que no tinguen o compten amb poca formació i experiència docent en el camp de l'ensenyament de la llengua com a idioma estranger.

Nombre de places: 40

RECONEIXEMENT

Obtenció d’un certificat d’assistència o d’assistència i aprofitament com a mèrit per a convocatòries de professors de llengua (català /valencià) a les universitats de l’exterior.

Condicions:

  • Certificat d’assistència (15 hores): assistència al 90% de les sessions.
  • Certificat d’assistència i aprofitament (25 hores / 1 crèdit ECTS): assistència al 90% de les sessions i lliurament d’un treball d’aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el curs en què els estudiants demostrin l’assoliment dels continguts tractats als tallers (resultat d’Apte).

CONTINGUT

  • Bloc 1: Introducció a la didàctica de la llengua.
  • Bloc 2: Estratègies didàctiques per a l’ensenyament de llengües estrangeres.
  • Bloc 3: Literatura, cultura i dinamització.

Informació i sol·licitud d’inscripció (del 12 de juny al 15 de setembre)

Les persones interessades a participar al curs hauran d’emplenar i enviar el formulari de sol·licitud d’inscripció dins el termini establert. 

Selecció dels participants (del 18 al 22 de setembre)

Requisits

La selecció dels participants es farà tenint en compte els requisits següents:

  • estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Filologia catalana o altres filologies, Traducció i Humanitats o bé estar-ne cursant el darrer any;
  • estar en possessió d’algun certificat de català/valencià equivalent al nivell C2, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües i
  • no haver participat en edicions anteriors del Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger.

Valoració i criteris preferents

Es valorarà la motivació de les persones interessades per participar al curs d’acord amb els seus interessos personals i professionals, i es donarà preferència a les sol·licituds de persones que no tinguen formació ni experiència en l’àmbit de la didàctica de la llengua.

S’estableix una limitació en la participació al curs d’un màxim de persones d’una mateixa universitat; aquest nombre màxim es determinarà en funció de les sol·licituds presentades i l’ordre d’arribada d’aquestes sol·licituds, tenint en compte els requisits de participació relacionats més amunt.

A les persones seleccionades se’ls comunicarà el dia 22 de setembre que poden inscriure’s al XIV Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger. Les persones que no hagen estat seleccionades passaran a formar part d’una llista de reserva.

Inscripció (del 25 de setembre al 5 d’octubre)

Les persones seleccionades per participar al curs hauran de formalitzar la inscripció amb el pagament de 170 EUR per transferència bancària en concepte de matrícula, fent-hi constar el nom i el cognom, al compte bancari que se’ls indicarà i hauran d’enviar un missatge electrònic a xarxa@vives.org adjuntant-hi el rebut de pagament corresponent.

La inscripció inclou la participació en el curs, el material didàctic, l’allotjament en règim de mitja pensió i el transport en autocar Vinaròs/Morella i Morella/Vinaròs.

Si alguna persona inscrita renuncia a participar al Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger haurà de comunicar-ho a l’organització abans del 10 d’octubre. Si ho fa amb posterioritat a aquesta data, no recuperarà l’import de la matrícula.

Contact

Xarxa Vives d'Universitats

Tel.: 964 72 89 93

A/e: xarxa@vives.org

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

L'Institut Ramon Llull, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d'Universitats organitzen el Curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger, que se celebrarà a Morella.

Ajuntament de Morella                                       

This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".