Institut Ramon LLull

Teachers mobility

Subvencions de mobilitat: incorporació a la universitat de destinació

Resum de les bases que han de regir la concessió de subvencions a la mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior amb motiu de la seva incorporació a la universitat de destinació publicades al DOGC Núm. 9209 - 22.7.2024.

OBJECTE

Finançament de les despeses de desplaçament del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior amb motiu de la seva incorporació a la universitat de destinació per impartir-hi docència.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones que s'hagin de desplaçar des d'una localitat del domini lingüístic de la llengua catalana a universitats de l'exterior per exercir-hi docència d'estudis catalans durant el període indicat a la convocatòria.

Requisits

Per obtenir la condició de beneficiàries d'aquestes subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits generals establerts a les bases de la convocatòria.

Imports

La quantia de la subvenció corresponent al desplaçament de la persona sol·licitant s'estableix en funció de la ubicació de les universitats de destinació i no podrà ser mai superior als imports que es detallen a continuació:

Àfrica: 975,00 euros

Amèrica: 975,00 euros

Àsia: 975,00 euros

Europa: 475,00 euros

Oceania: 975,00 euros

La quantia de la subvenció corresponent a les proves diagnòstiques de la COVID-19 és d'un màxim de 200,00 euros per persona sol·licitant.

La quantia de la subvenció corresponent a les despeses indirectes o derivades de l’obtenció d’un visat d’entrada i/o permís de treball al país de la universitat de destinació és d’un màxim de 600,00 euros per persona sol·licitant.

En el cas que, a causa del nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar la totalitat de l'import màxim establert en concepte de desplaçament de la persona sol·licitant i/o la totalitat de les despeses corresponents a les proves diagnòstiques de la COVID-19 i/o la totalitat de les despeses indirectes o derivades de l'obtenció d'un visat d'entrada i/o permís de treball al país de la universitat de destinació, la quantia de la subvenció a atorgar es veurà reduïda proporcionalment.

  Despeses subvencionables

  Les despeses subvencionables són les corresponents al desplaçament de la persona sol·licitant en avió, tren, vaixell, autocar i quilometratge amb vehicle propi (d'acord amb les tarifes vigents que consten al formulari de sol·licitud).

  No són objecte d'aquestes bases els desplaçaments en classes preferents, transports urbans, lloguers de vehicles, combustible, peatges, taxis o similar, pàrquings, i altres despeses de caràcter complementari.

  La distància entre una localitat propera a la de la universitat on s'exerceix docència d'estudis catalans i la localitat d'aquesta universitat no pot ser superior a 200 km. Es valoraran els supòsits en què, per causes degudament justificades, el desplaçament s'hagi hagut de dur a terme a una localitat més llunyana.

  La durada del desplaçament des de la localitat del domini lingüístic de la llengua catalana fins a la localitat de la universitat de destinació o a una localitat propera no pot ser superior a 36 hores si el desplaçament és dins d'Europa. En cas que sigui un desplaçament intercontinental, no pot ser superior a 48 hores.

  També es consideren despeses subvencionables:

  1. Les despeses derivades del cost de les proves diagnòstiques de la COVID-19 en cas que siguin exigides per les autoritats competents i se n'acrediti aquesta exigència.
  2. Si escau, les despeses indirectes o derivades de l’obtenció d’un visat d’entrada i/o permís de treball al país de la universitat de destinació.

  Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

  Es considera despesa subvencionable l'IVA en la part que la persona sol·licitant no pugui recuperar o compensar.

  Sol·licituds

  Només s’admetrà una sol·licitud per persona.

  El formulari de sol·licitud estarà disponible a la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull durant el període establert a la convocatòria.

  a) Persones sol·licitants espanyoles:

  La sol·licitud s’ha de presentar preferentment per via telemàtica. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Av. Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre del Consorci de l’Institut Ramon Llull i a la pàgina web.

  b) Persones sol·licitants estrangeres:

  La sol·licitud s’ha de presentar preferentment per via telemàtica. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud a qualsevol ambaixada o consolat.

  Les persones que optin per presentar la sol·licitud en format paper a les oficines de correus de l’Estat espanyol, o bé a les ambaixades i consolats, hauran de fer arribar, abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds, un correu electrònic a l’adreça infollengua@llull.cat, on s’haurà d’especificar el nom, la data i el lloc on s’ha presentat la sol·licitud i adjuntar-la escanejada amb el segell de registre d’entrada corresponent i els altres documents presentats.

  Justificació

  Consulteu les bases

   Terminis de presentació

   Del 17 de setembre al 17 d’octubre de 2024.

    
    

   RESOLUTION AND APPEALS

   The Director of the Ramon Llull Institute will make a decision within a maximum period of six months from the date of the publication of the call.

   If the maximum period has elapsed without a final decision of the procedure being issued and notified, applicants may consider their applications rejected due to administrative silence.

   The decision does not exhaust the administrative process. An appeal can be filed with the head of the Department of Culture within one month from the date of publication.

    Consulta i presentació de documents

    Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica.

    La documentació addicional, si escau, i la documentació justificativa es pot aportar per mitjans telemàtics a la seu electrònica presentant còpies digitalitzades dels documents, o bé, en el cas de persones físiques empresàries, en paper presencialment.

    Contacte

    Nausica Solà nsola@llull.cat

     

    This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".