Institut Ramon LLull

CA
EN
ES

Menú

Call for Catalan Studies Teachers

Anunci de la selecció de professorat

Vist el que disposa l'article 4.2.b) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull, en relació amb la competència de promoure la difusió i el coneixement de la llengua catalana a l’exterior, així com el seu ensenyament a les universitats i altres centres d’estudi.

Vist el que disposa l'article 4.3.c) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull, en relació amb l’impuls de la creació de places docents d’estudis catalans a les universitats de l’exterior, així com de càtedres i de centres d’estudi i contribuir al seu manteniment mitjançant l’atorgament d’ajuts.

Vist l'acord del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull de data 4 d’abril de 2019, pel qual s'aprova la modificació de les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic.

Fent ús de les facultats que em són concedides per l'article 13.2.g) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull.

Resolc

  • 1. Obrir la convocatòria per als cursos acadèmics 2019-2020 i 2020 per a la selecció de professorat d’estudis catalans, d’acord amb les bases establertes a l’annex 1, per a les universitats de fora del domini lingüístic que es detallen a l’annex 2 i d'acord amb la relació de perfils de professorat que es detalla a l'annex 4 d'aquesta resolució.
  • 2. Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base sisena, sigui des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 20 de maig de 2019.
  • 3. Establir els imports que es detallen a l’annex 3 com a ajuts d’incorporació que podran sol·licitar les persones seleccionades, en funció de les universitats de destinació.
  • 4. Publicar aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Recursos procedents

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs d’alçada davant del president del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la publicació d’aquesta resolució. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 d’abril de 2019

 

La directora de l’Institut Ramon Llull
Iolanda Batallé Prats

    Logo Institut Ramon Llull
  • A consortium of:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona
Av. Diagonal 373, 08008 Barcelona
T. +34 93 467 8000 · info@llull.cat

Opening times: 8h- 15h, MON-FRI.
Registry office: 9h-14h, MON-FRI (By appointment: T. +34934678007)
Closed: 3rd to 21st August

Contact / Notes legals / Accessibility / Privacy policy

This website uses its own and third party cookies to offer better browsing. By browsing in it the user agrees to the way we use cookies. Users can prevent cookies from being generated and erase them by using the options on their browser. Blocking cookies may mean that some of this website’s services and options do not work properly.


Cookies are small pieces of data that websites send to browsers and which are stored in users’ devices: computers, mobile telephones, tablets, and so on. Their purpose is to improve the experience of using the website, as these archives make it possible for the website to remember information about the user’s visits, such as preferred options or language. In this way the website personalizes its content and becomes more agile and useful for the user.

By browsing this website users agree to cookies being installed in their equipment that enable us to find out the following information:

Types of cookies

This website uses session, or temporary, cookies and persistent cookies. Session cookies merely keep data while the user is visiting the website. Persistent cookies store the data on the device’s hard drive so that it will be accessible in more than one session.

Depending on the type of data obtained the website can use technical cookies.

These allow users to browse the webpage and use the different options or services it contains. For example, controlling data traffic and communication, identifying the session, entering restricted access areas, requesting enrolment or participation in an event, using security features while browsing and storing content.

Personalization cookies.

These allow users to access the website with some general characteristics that are either already predefined in their hard drive or defined by the user. For example, the language, the type of browser used to access the website, the chosen content design, the geo-location of the device or the regional configuration from where access takes place.

Statistical analysis cookies

These make it possible to monitor and analyse the behaviour of visitors to the website. The information gathered is used to measure a website’s activity and to produce users’ browsing history, making it possible to improve the service.

Third party cookies

Third party cookies that manage and improve the services offered can also be installed. For example, statistics services like Google Analytics.

Managing the cookies in my browser

Users can allow, block or erase the cookies installed in their device by configuring the browsing options.

If the use of cookies in the browser is blocked, some services or functions of the webpage may not be available