Institut Ramon LLull

Specialist Courses

Seminari d’introducció al món audiovisual i a la subtitulació

L'Institut Ramon Llull organitza el primer Seminari d’introducció al món audiovisual i a la subtitulació adreçat a estudiants i alumni d’estudis catalans de l’àmbit de les Lletres (Humanitats, Filologia, Comunicació Audiovisual, Traducció i Interpretació, Mediació Cultural, Gestió Cultural, etc.) de la Xarxa universitària d’estudis catalans de les universitats a l’exterior.

El Seminari proporciona formació pràctica i teòrica a l’entorn del sector audiovisual i en l'àmbit de la subtitulació. Als matins s’oferiran sessions pràctiques i teòriques al voltant de la qüestió; i a les tardes es faran visites a institucions, organismes i empreses del sector.

Lloc del Seminari

Seu de l’Institut Ramon Llull a Barcelona (Av. Diagonal, 373)

Durada

Del 20 al 23 de novembre

Destinataris

Estudiants i alumni d’estudis de l’àmbit de les Lletres (Humanitats, Filologia, Comunicació Audiovisual, Traducció i Interpretació, Mediació Cultural, Gestió Cultural, etc.) de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior de la XarxaLLull.

La llengua vehicular serà el català.

Objectius del Seminari

 • Obtenir uns coneixements bàsics a l’entorn de la subtitulació de pel·lícules
 • Conèixer les diferents tècniques i formats de subtitulació professional
 • Conèixer els diferents programes i formats de subtitulació professional
 • Conèixer el sector audiovisual
 • Obtenir coneixements de la traducció audiovisual

Requisits de les persones interessades

 • Ser estudiant o alumni de la XarxaLLull
 • Tenir un nivell de coneixement de llengua catalana equivalent a un B2

Nombre de places

10

Sol·licitud d’inscripció (del 4 al 15 d’octubre de 2023)

Les persones interessades han d'omplir la sol·licitud d'inscripció que trobaran a la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Un cop enviada la sol·licitud d'inscripció per part de la persona interessada, el/la seu/va professor/a de llengua catalana rebrà automàticament un missatge amb un enllaç a un formulari electrònic que haurà d'omplir amb la informació següent:

 • Que la persona sol·licitant cursa o ha cursat estudis de llengua catalana a l'exterior.
 • El formulari també ha d'incloure una valoració del grau d'aprofitament de l'estudiant en relació amb la llengua catalana.

La sol·licitud d’inscripció estarà completada quan el/la professor/a hagi omplert el formulari electrònic amb la informació esmentada, moment en què la persona sol·licitant rebrà un missatge electrònic de confirmació. El termini per fer-ho serà del 4 al 16 d’octubre de 2023, de manera que el professorat comptarà amb un dia més per realitzar aquest tràmit respecte al termini de sol·licitud dels estudiants. No es considerarà vàlida cap sol·licitud sense aquesta informació.

Les persones que no compleixin els requisits d'admissió o trametin la sol·licitud d'inscripció fora de termini seran excloses del procés de selecció. Es consideraran fora de termini aquelles sol·licituds dels estudiants que tinguin registre d'entrada a l'Institut Ramon Llull una data posterior al 15 d’octubre de 2023, i els informes del professorat amb registre d'entrada a l'Institut Ramon Llull amb una data posterior al 16 d’octubre de 2023.

Selecció dels participants

L’Institut Ramon Llull crearà una comissió per a l'avaluació de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris de valoració següents:

 • Que la persona sol·licitant estigui cursant o hagi seguit estudis universitaris de traducció i interpretació, filologia o qualsevol branca de la lingüística a les universitats de l’exterior ((el candidat ho pot expressar en els motius pels quals vol participar en el Seminari) (1 punt)
 • Que la persona sol·licitant tingui experiència en traducció o hagi seguit els cursos i seminaris de traducció literària organitzats per l’Institut Ramon Llull (el candidat ho pot expressar en els motius pels quals vol participar en el Seminari) (1 punt)
 • Motius pels quals la persona interessada vol participar en el Seminari (3 punts)
 • Que la persona acrediti un nivell de coneixement llengua catalana a partir del B2 (1 punt)
 • Grau d'aprofitament del curs o cursos de llengua catalana en què la persona sol·licitant estigui o hagi estat matriculada en universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana (3 punts)

A partir del dia 19 d’octubre les persones interessades podran consultar si han estat seleccionades al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (https://www.llull.cat/catala/seu_e/tauler_anuncis.cfm)

Les persones que compleixin els requisits d’admissió, però que no hagin estat seleccionades en primera instància passaran a formar part d’una llista de reserva.

Inscripció (del 19 d’octubre al 25 d'octubre de 2023)

Les persones seleccionades per participar al Seminari hauran de confirmar la inscripció adreçant un missatge a infollengua@llull.cat. No es considerarà vàlida cap inscripció si no se n’ha fet la confirmació.

En ambdós casos les places vacants s’oferiran a les persones que són a la llista de reserva, d’acord amb la puntuació obtinguda en l’avaluació de les sol·licituds presentades.

La inscripció inclou:

 • Les classes del Seminari
 • Allotjament a Barcelona les nits del 19 al 22 de novembre
 • Visites a institucions i empreses del sector
 • Assegurança (cobreix totes les activitats docents i culturals que apareguin citades expressament al Seminari)

Els ciutadans europeus han d’estar en possessió de l’assegurança sanitària europea.

Per a més informació sobre el Seminari d’introducció al món audiovisual i a la subtitulació consulteu el web (www.llull.cat) o bé adreceu-vos a l’Institut Ramon Llull (infollengua@llull.cat).

  Oferta formativa vigent:

  Curs d'especialització en indústria editorial 

   

  En el marc de la London Book Fair i amb motiu del programa Catalan Culture Spotlight, amb la literatura catalana com a focus central, l’Institut Ramon Llull organitza el Curs d’especialització en indústria editorial amb l’objectiu d’oferir una introducció teòrica i pràctica del món editorial anglès i català.

  Contingut

  Dia 31 de març - matí (de 9 a 13.30 h horari Regne Unit)

  1. El procés editorial: de l’autor al lector

  • Conèixer el procés editorial i les persones que hi intervenen. Com es fa un llibre
  • La figura de l’editor. Formes diferents de ser editor. Com llegeix un editor. Olfacte editorial
  • Com es construeix una línia editorial. El projecte editorial. Com es configura el catàleg
  • L’edició del text. La traducció dins l’edició. El procés de producció
  • La distribució en relació amb el projecte editorial

  Dia 1 d’abril - matí (de 9 a 13.30 h horari Regne Unit)

  2. El sector editorial català: indústria i literatura

  Com està configurat el sector editorial català, quines són les tendències literàries actuals, quin tipus de llibre es publica, què es tradueix, noves veus femenines, etc.

  3. Anàlisi i descripció del sector editorial anglès i sortides professionals (traductor, editor, agent literari, scout, lector, etc.)

  Com està configurat el sector editorial anglès i quines són les tendències literàries actuals, quin tipus de llibre es publica, què es tradueix. Sortides professionals relacionades amb el món editorial.

  4. Internacionalització de la literatura catalana i recepció de la literatura catalana al Regne Unit

  Com s’internacionalitza una literatura amb un talent notable, però amb una demografia reduïda com la catalana. Quines eines i recursos tenim. Quin tipus de literatura catalana es tradueix al Regne Unit.

  Dies 5 i 6 d’abril - FIRA

  Visita guiada a la London Book Fair a càrrec d’un traductor.

  Participació a les activitats del Programa cultural Spotlight.

  Trobada amb estudiants del King’s College i Queen Mary de Londres.

   

   

  Durada

  31 de març i 1 abril: format virtual

  5 i 6 abril: format presencial a la London Book Fair – Catalan Culture Spotlight

   

  Destinataris

  Estudiants i alumni d’estudis catalans de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior del Regne Unit, XarxaLlull

  Requisits de participació

  • Tenir un coneixement i un domini de la llengua catalana de nivell B1.
  • Estar interessat en l’àmbit editorial
   

  Nombre de places

  15

  Sol·licitud d’inscripció (DE L’1 DE FEBRER AL 7 DE MARÇ DE 2022)

  Les persones interessades han d'omplir la sol·licitud d'inscripció que trobaran a la Seu electrònica de l'Institut Ramon Llull (https://www.llull.cat/catala/seu_e/tramits_estades.cfm).

  Un cop enviada la sol·licitud d'inscripció per part de la persona interessada, el seu professor/a rebrà automàticament un missatge amb un enllaç a un formulari electrònic que haurà d'omplir indicant que la persona sol·licitant cursa o ha cursat estudis de llengua catalana a l'exterior i que té un coneixement i un domini de català oral de nivell B1. El formulari també ha d'incloure una valoració del grau d'aprofitament de l'estudiant en relació amb la llengua catalana.

  La sol·licitud d’inscripció es considerarà completada quan el professor/a hagi emplenat i enviat el formulari electrònic, moment en què la persona sol·licitant rebrà un missatge electrònic de confirmació. El termini per fer-ho serà de l’1 de febrer al 7 de març de 2022, de manera que el professorat comptarà amb un dia més per realitzar aquest tràmit respecte al termini de sol·licitud. No es considerarà vàlida cap sol·licitud sense aquesta informació.

  Les persones que no compleixin els requisits d'admissió o trametin la sol·licitud d'inscripció fora de termini seran excloses del procés de selecció. Es consideraran fora de termini aquelles sol·licituds dels estudiants que tinguin registre d'entrada a l'Institut Ramon Llull amb una data posterior al 7 de març de 2022, i els informes del professorat amb registre d'entrada a l'Institut Ramon Llull amb una data posterior al 8 de març de 2022.

  Selecció dels participants

  L’Institut Ramon Llull crearà una comissió per a l'avaluació de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris de valoració següents:

  1. Que la persona sol·licitant estigui en possessió d’algun dels certificats de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull. Valoració: fins a 1 punt.
  2. Motivacions per les quals la persona sol·licitant aprèn català. Valoració: fins a 3 punts.
  3. Grau d'aprofitament del curs o cursos de llengua catalana en què la persona sol·licitant estigui o hagi estat matriculada en universitats de l’exterior. Valoració: fins a 3 punts.

   

  A partir del dia del 3 de març les persones interessades podran consultar si han estat seleccionades al tauler d’anuncis de la Seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (https://www.llull.cat/english/seu_e/tauler_anuncis.cfm).

  Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària (català-italià)

   

  L’Institut Ramon Llull, en col·laboració amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, organitza el Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària (català-italià) amb l’objectiu de fomentar la formació de traductors literaris del català a l’italià i d’ampliar la xarxa de traductors literaris del català.

  El curs proporciona formació teòrica i pràctica a l’entorn de la traducció literària. Consta de dues parts: un mòdul teòric en modalitat en línia, que s’impartirà entre setembre del 2021 i maig de 2022, i un taller de traducció literària en modalitat presencial, que tindrà lloc a Barcelona el setembre de 2022.

  Destinataris

  El Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària (català-italià) s’adreça a estudiants i exestudiants de llengua i cultura catalanes de les universitats de l’exterior preferentment que tinguin com a llengua materna l’italià.

  Nombre de places: 12

  Objectius

  • Adquirir coneixements teòrics i pràctics de traducció literària
  • Aprofundir en el domini teòric i pràctic de la llengua catalana com a llengua de treball
  • Conèixer les bases de la lingüística aplicada a la traducció
  • Saber analitzar aspectes culturals vinculats als textos de sortida i arribada
  • Conèixer els recursos en línia aplicats a la traducció
  • Conèixer el món editorial català i italià

  Continguts

  1) Mòdul teoricopràctic. Modalitat en línia

  Durada: 2 semestres (del 22 de de setembre al 22 de desembre de 2021 i de febrer a maig de 2022)

  Crèdits: 12 crèdits ECTS

  Nivell mínim de llengua catalana: B2

  Assignatures (setembre-desembre de 2021) Universitat Oberta de Catalunya

  • Llengua catalana: estructura i ús (3 ECTS) . S’aprofundirà i es consolidarà el coneixement de la llengua i la gramàtica catalanes. S'abordarà la descripció de la llengua segons els diferents nivells d'anàlisi gramatical.
  • Estudis culturals catalans (3 ECTS) . S'adquiriran coneixements i es reflexionarà sobre la cultura catalana en un sentit ampli, més enllà dels estudis tradicionals basats en la llengua i la literatura.

  Assignatures (febrer-maig de 2022. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

  • Traducció, literatura i cultura (català) (3 ECTS). S’exposaran els principals corrents estètics i literaris catalans en relació amb els europeus des del Romanticisme fins a l’actualitat i les obres i els autors més rellevants. S’analitzaran les teories traductològiques les traduccions i els traductors principals al català en els segles XIX i XX i la seva recepció en la cultura catalana.
  • Teoria i pràctica de la traducció català-italià (3 ECTS). S’exposaran conceptes i estratègies per resoldre els problemes de la traducció inversa. Es reflexionarà i debatrà sobre els problemes i les solucions d’aquest tipus de traducció amb exercicis pràctics i traduccions.

  2) Taller de traducció literària. Modalitat presencial

  Durada: 30 hores

  Dates: setembre de 2022 (dates per determinar)

  Crèdits: 3 crèdits ECTS

  Lloc: Institut Ramon Llull, Barcelona

  Continguts:

  • Taller de traducció de textos (20 hores)
  • Sessió sobre recursos per a la traducció
  • Sessió sobre el món editorial
  • Visites a editorials i agències literàries

  Per al taller, caldrà que cada estudiant porti el seu ordinador.

  SELECCIÓ DELS ESTUDIANTS

  La selecció dels estudiants es farà d’acord amb els criteris següents:

  • Tenir com a llengua materna l’italià. Valoració: fins a 1 punt
  • Tenir un coneixement i un domini de la llengua catalana equivalent, com a mínim, al nivell B2. Valoració: fins a 2 punts
  • Ser (o haver estat) estudiant de llengua i literatura catalanes en una universitat de fora del domini lingüístic de la llengua catalana. Valoració: fins a 2 punts
  • Cursar (o haver cursat) un itinerari curricular o de recerca vinculats a la llengua i la literatura o a la traducció. Valoració: fins a 1 punt
  • Disposar d’experiència en l’àmbit de la traducció. Valoració: fins a 1 punt
  • Motius pels quals la persona interessada vol participar en el curs, expressats a la carta de motivació. Valoració: fins a 3 punts

  La puntuació màxima que es pot assolir és de 10 punts.

  Matrícula

  S’ALLARGA EL TERMINI FINS AL 30 DE MAIG!

  Les persones interessades hauran de fer una sol·licitud segons aquest tràmit , del 12 al 24 de maig del 2021.

  Les persones seleccionades rebran un correu electrònic amb la confirmació que han estat admeses, a partir del 17 de juny de 2021.

  L’Institut Ramon Llull es farà càrrec del cost de la matrícula de les assignatures del Mòdul Teoricopràctic i del Taller presencial, així com de l’allotjament a Barcelona. Els participants hauran d’assumir les despeses del desplaçament a Barcelona i de manutenció.

  Per a la matrícula al Mòdul Teoricopràctic, els estudiants seran donats d’alta a les plataformes virtuals de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya.

  Per a més informació adreceu-vos a gestape@llull.cat

   

  Reconeixement acadèmic

  Els estudiants que hagin superat el Mòdul Teoricopràctic i hagin assistit al 90% de les sessions del Taller de traducció obtindran un certificat d’especialització de 15 ECTS.

  Els estudiants hauran de cursar obligatòriament el Mòdul teoricopràctic en línia i el Taller de traducció literària presencial.

  Amb la col·laboració de:

  Universitat Oberta de Catalunya               Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya

  Edicions anteriors

  2019

  Curs d'especialització en estudis catalans: traducció literària (català-francès)

  En col·laboració amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, organitza el Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària (català-francès) amb l’objectiu de fomentar la formació de traductors literaris del català al francès i d’ampliar la xarxa de traductors literaris del català

   2018

   Seminari de traducció literària del català a l’italià

   En col·laboració amb la Universitat Suor Orsola Benincasa de Nàpols. Formació teòrica i pràctica amb l’objectiu de fomentar la formació de traductors literaris del català a l’italià i d’ampliar la xarxa de traductors literaris del català.

   Curs d'especialització en estudis catalans: traducció literària (català-alemany)

   En col·laboració amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, organitza el Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària (català-alemany) amb l’objectiu de fomentar la formació de traductors literaris del català a l’alemany i d’ampliar la xarxa de traductors literaris del català

    2017

    Seminari de traducció literària del català a l’italià

    En col·laboració amb la Universitat de Bolonya. Formació teòrica i pràctica, acompanyada d’un programa de pràctiques de gestió cultural en el marc de la Fira del Llibre Infantil de Bolonya, en què la cultura catalana va ser convidada d’honor.

     2016

     Seminari de traducció literària. Teoria i pràctica de la traducció català-polonès

     En col·laboració amb la Universitat Jaguelónica de Cracòvia i la Universitat Adam Mickiewicza de Poznan. Formació teòrica i pràctica, acompanyada d’un programa de pràctiques de gestió cultural en el marc de la Fira Internacional del Llibre de Varsòvia, en què la literatura catalana i Barcelona van ser les convidades d’honor.

     I Seminari de traducció literària per a joves russoparlants

     En col·laboració amb la Universitat Estatal Lomonóssov de Moscou. Formació teòrica i pràctica.

     2015

     Curs d’especialització en estudis catalans: traducció literària

     En col·laboració amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya. Formació teòrica i pràctica, acompanyada d’un taller presencial de traducció literària que va tenir lloc a Barcelona.

     This website only uses session cookies for technical and analytical purposes. It does not compile or assign users’ personal data without their consent. This website does, however, use third-party cookies for statistical purposes. You can obtain further information or manage or reject cookies by clicking on "+ Info".