Institut Ramon LLull

Organització

 

 

 

INDEMNITZACIONS QUE HAN DE PERCEBRE EN DEIXAR D'EXERCIR EL CÀRREC

Les extincions contractuals d'alta direcció, per desistiment de l'empresari,amb independència de la data de formalització dels contractes, únicament dóna lloc a una indemnització no superior a set dies per any de servei de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats, de conformitat amb el RD 1382/1985, la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i la disposició addicional 8a de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE 7 juliol 2012, núm. 162).
No es té dret a percebre indemnitzacions d'extinció contractual per desistiment de l'empresari si la persona afectada té la condició de funcionari de carrera o personal laboral de qualsevol administració pública i del seu sector públic amb reserva del lloc de treball.
Per al càlcul de la indemnització s'ha de tenir en compte la retribució anual en metàl·lic que en el moment de l'extinció s'estigui percebent com a retribució fixa íntegra i total. 

DIETES

En virtut de l’Acord del Govern de 16 de juny de 2015, i amb efectes del 14 de març de 2015, no s’abonen drets d’assistència per a la concurrència a reunions del Consell de Direcció i ni a la Junta Rectora del Consorci de l'Institut Ramon Llull.

    Logo Institut Ramon Llull
  • Un consorci de:

  • Generalitat de Catalunya Govern Illes Balears Ajuntament de Barcelona

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació o administrar-les oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"