Bases dels Premis

Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística

Bases

Objecte

El Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i Diversitat Cultural el convoquen conjuntament la Fundació Congrés de Cultura Catalana i la Fundació Ramon Llull.

El Premi Internacional Ramon Llull té per objecte reconèixer:

 • a) El conjunt d’una obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o una institució de fora del domini lingüístic que s’hagi dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes en el seu país.
 • b) L’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat, o de la diversitat cultural com a valor universal.

Almenys un cop cada quatre anys es premiarà segons la base b).

Destinataris

El Premi Internacional Ramon Llull s’adreça a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de l’àmbit internacional que compleixin, a criteri del jurat, els requisits objecte del premi.

Convocatòria del Premi

El premi es convocaré anualment i no podrà ser declarat desert.

Dotació econòmica La dotació econòmica del premi s’estableix de comú acord entre ambdues parts i serà compartida a parts iguals per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. La quantia del premi és de 6.000,00 euros. Les despeses d’organització i el diploma aniran a càrrec de la Fundació Ramon Llull.

...

Jurat

El jurat estarà format per vuit membres. Tres designats per la Fundació Ramon Llull i tres designats per la Fundació Congrés de Cultura Catalana. També formaran part del jurat el president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana i el director de la Fundació Ramon Llull que s’alternaran la presidència en períodes anuals.

El jurat tindrà un mandat de quatre anys prorrogables. Si durant aquest temps es produís alguna baixa, la institució que hagués designat la persona que causi baixa en nomenarà una altra en substitució seva, la qual serà membre del jurat durant el temps que li hauria correspost a la persona substituïda.

Funcionament del jurat

Cada membre del jurat podrà proposar tants candidats com consideri escaients d’entre els supòsits que preveu la base primera, sense que els supòsits signifiquin prelació de premiables. Les propostes hauran d’adreçar-se amb una antelació d’almenys set dies, a la data de convocatòria del jurat per a l’acte de deliberació, acompanyades d’una breu documentació a la Fundació Congrés de Cultura Catalana o a la Fundació Ramon Llull, les quals també podran fer propostes.

El jurat es reunirà per deliberar sobre les candidatures presentades.

El president del jurat ordenarà els debats, les votacions i, en cas d’empat, exercirà el vot de qualitat.

Farà de secretari o secretària del jurat el secretari o secretària del Patronat de la Fundació Ramon Llull. En els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada, la persona que ocupa la secretaria podrà ser substituïda per una persona de la Gerència de l’Institut Ramon Llull o de la Fundació Congrés Cultura Catalana.

La concessió del premi es pot declarar deserta si la qualitat de les candidatures no assoleix el nivell exigit pel jurat.

Veredicte i lliurament dels premis

El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament dels Premis Ramon Llull.

La cerimònia de lliurament es farà durant el mes de novembre a Andorra.

A més de la cerimònia de lliurament, les dues entitats es comprometen a organitzar conjuntament actes de difusió de l’obra de la persona premiada (conferència, entrevistes, etc.)

En els actes de lliurament del premi i tots els documents que hi facin referència es farà constar que és atorgat conjuntament per la Fundació Congrés Cultura Catalana i la Fundació Ramon Llull.

Premi

A banda de la dotació econòmica corresponent, es lliurarà a cada persona o entitat premiada un diploma amb el nom del guardonat, la categoria del premi i l’any en què s’ha atorgat.

Premi Ramon Llull
de traducció literària

Bases

Objecte
La Fundació Ramon Llull convoca els Premis Ramon Llull de traducció literària.
Es distingeixen les modalitats següents:
a) Premi a la millor traducció de literatura catalana: podran optar a aquest premi els/les traductors/es que, en el moment de la publicació de la convocatòria, no hagin publicat més de 5 traduccions de literatura catalana. L’obra presentada ha d’haver estat publicada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria. L’obra ha de ser d’autoria exclusiva d’un/a traductor/a. Aquest premi té com a objecte estimular la tasca dels traductors/es novells.
b) Premi a la trajectòria d’un/a traductor/a de literatura catalana: podran optar al premi els/les traductors/es que, en el moment de la publicació de la convocatòria, hagin publicat més de 5 obres de literatura catalana. Aquest premi té com a objecte reconèixer la trajectòria dels/les traductors/es de literatura catalana i la tasca duta a terme pels professionals més consolidats.

Destinataris
Els Premis Ramon Llull de traducció literària s’adrecen a traductors/es que tinguin obra traduïda i publicada de literatura catalana, i que compleixin l’objecte de les dues modalitats esmentades anteriorment.
Queden exclosos els guanyadors d’altres edicions i els autors que tradueixin la seva pròpia obra.

Dotació econòmica
Les dotacions econòmiques son les següents:

 • Premi a la millor traducció de literatura catalana: 4.000,00 €
 • Premi a la trajectòria d’un/a traductor/a de literatura catalana: 6.000,00 €.
...

Sol·licituds

 • Premi a la millor traducció de literatura catalana: poden presentar les sol·licituds els/les traductors/es, editorials i entitats culturals i professionals que, per la seva naturalesa, fins i continguts, estiguin relacionats amb el món de la traducció. Les obres s’han de presentar, preferentment, per via telemàtica a la seu electrònica del Consorci de l’Institut Ramon Llull.
 • Premi a la trajectòria d’un/a traductor/a de literatura catalana: cadascun dels membres del jurat amb veu i vot proposarà fins a un màxim de 3 candidats/es. La documentació s’haurà de presentar a l’adreça electrònica literature@llull.cat

Termini de presentació de sol·licituds i de candidatures
El termini de presentació de sol·licituds i de candidatures s’estableix a la resolució de convocatòria.

Presentació de les sol·licituds

Documentació

 • Premi a la millor traducció de literatura catalana. Per a cada sol·licitud caldrà presentar la documentació següent:
 • Un exemplar de la traducció objecte de la candidatura.
 • Un CV complet del/de la traductor/a de l’obra, amb indicació de les obres traduïdes, dades de contacte, títol original de l’obra que es presenta, títol en traducció, llengua, editorial i any.
 • Una exposició argumentada de la candidatura, d’acord amb els criteris de valoració.
 • Premi a la trajectòria d’un/a traductor/a de literatura catalana. Cadascun dels membres del jurat amb veu i vot haurà de presentar, per a cadascuna de les candidatures, la documentació següent:
 • Informe motivat de l’adequació de la trajectòria professional del candidat/a al premi

Jurat
El jurat del premi estarà integrat per 5 persones designades per la persona titular de la direcció de la Fundació Ramon Llull. La persona titular de la direcció de l’Àrea de Literatura i Pensament del Consorci de l’Institut Ramon Llull formarà part del jurat amb veu i sense vot. Com a mínim un dels membres del jurat provindrà del Principat d’Andorra. La persona titular de la direcció de la Fundació n’exercirà la presidència. La condició de membre del jurat és incompatible amb la possibilitat d’optar als premis.
Farà de secretari/a del jurat el secretari/a del Patronat de la Fundació Ramon Llull.
En els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada, la persona que ocupa la secretaria podrà ser substituïda per una persona de la Gerència de l’Institut Ramon Llull.

Funcionament del jurat
El jurat es reunirà per deliberar sobre les candidatures presentades. Serà vàlida la sessió si hi són presents, almenys, la majoria simple dels seus membres. El membre del jurat que per causa motivada no pugui assistir a la reunió deliberativa pot delegar el seu vot en un altre membre. Aquesta delegació ha de ser escrita i ha de contenir de manera expressa el seu vot.

 • Premi a la millor traducció de literatura catalana. El jurat valorarà els elements següents:
 • La documentació presentada per a cada candidatura.
 • Dos informes sobre la qualitat de la traducció de les obres presentades, elaborat per dos traductors literaris del català a la llengua de destí de la traducció presentada.
 • Un informe tècnic de l’Àrea de Literatura i Pensament del Consorci de l’Institut Ramon Llull sobre les candidatures presentades.
 • Premi a la trajectòria d’un/a traductor/a de literatura catalana. El jurat valorarà els elements següents:
 • Informe motivat de l’adequació de la trajectòria professional del candidat al premi.

Les deliberacions del jurat seran secretes, i els acords es prendran per majoria simple.
El president del jurat ordenarà els debats, les votacions i, en cas d’empat, exercirà el vot de qualitat.

Criteris per a l’atorgament dels premis
Els criteris per a l’atorgament dels Premis són els següents:

 • Premi a la millor traducció de literatura catalana:
 • Qualitat de la traducció: dificultat de la traducció, distància lingüística i/o cultural amb la llengua d’arribada.
 • Incidència de la traducció a l’ecosistema literari del país o llengua d’acollida: catàleg i la trajectòria de l’editorial, difusió de l’obra, recepció crítica.

L’atorgament dels premis es pot declarar desert si la qualitat de les candidatures no assoleix el nivell exigit pel jurat.

 • Premi a la trajectòria d’un/a traductor/a de literatura catalana:
 • Trajectòria professional del traductor/a
 • Qualitat de les traduccions realitzades

Veredicte i lliurament dels premis
El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament de premis.

Premi
El premi consisteix en una dotació econòmica i un diploma amb el nom del guardonat, la categoria del premi i l’any en què s’ha atorgat.

Forma de pagament
El pagament dels premis es faran efectius mitjançant transferència bancària.

Reserva de dret
L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del concurs, sempre que es doni una causa justificada i amb el compromís de comunicar les noves bases, condicions del concurs o l’anul·lació definitiva, si s’escau, amb la suficient antelació i publicitat.

Altres obligacions dels participants
No es procedirà a la devolució de la documentació presentada a concurs.
El fet d'optar al premi implica l'acceptació d'aquestes bases i del veredicte del jurat per part dels autors participants. Totes les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat quan estigui constituït.

Premi Ramon Llull
a la promoció internacional
de la creació catalana

Bases

Objecte

El Premi Ramon Llull de Promoció Internacional de la Creació Catalana el convoca la Fundació Ramon Llull. Premia una persona o institució estrangera que s’hagi significat l’any anterior per accions o projectes rellevants que denotin una especial sensibilitat respecte a la cultura catalana i que hagi afavorit la seva visibilitat en l’àmbit internacional. 

Destinataris

El Premi Ramon Llull de Promoció Internacional de la Creació Catalana s’adreça a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de l’àmbit internacional que compleixin, a criteri del jurat, amb els requisits de l’objecte del premi.

Dotació econòmica

La dotació económica és de 4.000 €.

Jurat

El jurat del premi estarà integrat per 5 persones de reconegut prestigi designades per la Fundació Ramon Llull i el seu director, que n’exercirà la presidència.

Farà de secretari o secretària del jurat el secretari o secretaria del Patronat de la Fundació Ramon Llull. En els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada, la persona que ocupa la secretaria podrà ser substituïda per una persona de la Gerència de l’Institut Ramon Llull.

Funcionament del jurat

Cada membre del jurat podrà proposar tants candidats com consideri escaients d’entre els supòsits que preveu el pacte primer, sense que els supòsits signifiquin prelació de premiables. Les propostes hauran d’adreçar-se amb una antelació d’almenys set dies, a la data de convocatòria del jurat per a l’acte de deliberació, acompanyades d’una breu documentació a la Fundació Ramon Llull, la qual també podrà fer propostes.

...

El jurat es reunirà per deliberar sobre les candidatures presentades. Serà vàlida la sessió si hi són presents, almenys, la majoria simple dels seus membres. El membre del jurat que per causa motivada no pugui assistir a la reunió deliberativa pot delegar el seu vot en un altre membre. Aquesta delegació ha de ser escrita i ha de contenir de manera expressa el seu vot.

Les deliberacions del jurat seran secretes, i els acords es prendran per majoria simple.

El president del jurat ordenarà els debats, les votacions i, en cas d’empat, exercirà el vot de qualitat.

Criteris per a l’adjudicació del premi

Els criteris preferents per a la concessió del premi són els següents:

 • Contingut de l’acció duta a terme
 • Relació de l’acció amb la cultura catalana.
 • Rellevància de l’acció en el context cultural del país al que pertany la persona la persona o entitat premiada.
 • Impacte de l’acció en la difusió internacional de la cultura catalana.

La concessió del premi es pot declarar deserta si la qualitat de les candidatures no assoleix el nivell exigit pel jurat.

Veredicte i lliurament dels premis

El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament de premis.

La cerimònia de lliurament es farà el mes de novembre, a Andorra.

Forma de pagament

El pagament del premi es farà en forma de transferència bancària.

Reserva de dret

L'organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del concurs, sempre que es doni una causa justa i amb el compromís de comunicar les noves bases, condicions del concurs o l’anul·lació definitiva, si s’escau, amb la suficient antelació i publicitat.

 

Històric dels Premis

ANY 2023

Promoció internacional de la creació catalana

József Kardos, programador artístic del Sziget Festival, per l’interès especial per la programació cada any de companyies catalanes, sobretot d’art de carrer, dansa, circ i música en un festival multicultural que té lloc durant una setmana a l’estiu a l’illa d’Óbuda al nord de Budapest (Hongria).

Traducció literària

Àxel Sanjosé, en reconeixement de la seva traducció a l’alemany de l’antologia de poemes de Joan Maragall, publicada sota el títol Der Pinien Grün, des Meeres Blau (La verdor dels pins, la blavor del mar).

Traducció literària (trajectòria)

Nina Avrova, per la seva indiscutible labor de difusió de la literatura catalana a Rússia com a traductora del català al rus..

Premi internacional Ramon Llull

Dominic Keown per la seva contribució a la catalanística, que abasta àmbits diversos: la docència de llengua catalana, la recerca acadèmica en el camp de la cultura, la literatura i el cinema, la traducció i la promoció de la llengua dins de les universitats, on ha treballat, i a través de l’Anglo-Catalan Society.

ANY 2022

Promoció internacional de la creació catalana

Claire Verlet, programadora cultural, per haver programat espectacles de dansa contemporània catalans com els de la companyia Malpelo de Maria Muñoz i Pep Ramis, o de Azkona&Toloza al Théâtre de la Ville de París, i per haver donat valor a la dansa catalana durant el 2021 a França.

Traducció literària

María Alonso Seisdedos, traductora, per la traducció al gallec del llibre Canto jo i la muntanya balla, d’Irene Solà, sota el títol Canto eu e a montaña baila.

Traducció literària (trajectòria)

Simona Škrabec, escriptora i traductora, per la seva indiscutible labor de difusió de la literatura catalana a Eslovènia.

Premi internacional Ramon Llull

Mary Ann Newman, escriptora, lingüista i traductora, per haver treballat sense descans, amb qualitat, intensitat i bon criteri, per promoure la cultura i la literatura catalanes als Estats Units des de l’ensenyament, la traducció i l’activisme cultural.

ANY 2021

Promoció internacional de la creació catalana

Naomi Kawase, cineasta japonesa, per la programació d'un Focus de Cinema Català dirigit per dones dins del Nara International Film Festival.

Traducció literària

Ronald Puppo, traductor, per la traducció a l'anglès de textos de Joan Maragall publicats a l'antologia poètica One Day of Life is Life.

Premi internacional Ramon Llull

Joseph Lo Bianco, lingüista australià, per promoure el multilingüisme i trobar l'equilibri entre les llengües locals i les llengües oficials, i pel seu coneixement i interès i compromís amb la cultura i la societat catalana.

ANY 2019

Promoció internacional de la creació catalana

Michael Mason, responsable del Smithsonian Folklife Festival.

Traducció literària

Annie Bats, per la traducció al francès de Llefre de tu, de Biel Mesquida.

Premi internacional Ramon Llull

Ko Tazawa, traductor, escriptor i formador d’experts en catalanística al Japó.

ANY 2018

Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística

Christer Laurén, lingüista finlandès.

Traducció literària

Artur Guerra, per la traducció al portuguès de Tirant lo Blanc.

Promoció Internacional de la Creació Catalana

Maria Delgado, directora d'investigació de The Royal Central School of Speech and Drama de la Universitat de Londres i Honorary Fellow del Institute of Modern Languages Research de la mateixa universitat.

ANY 2017

Promoció internacional de la creació catalana

Manuel Llanes, director artístic dels Espais Escènics de la Junta de Andalucía.

Traducció literària

Jana Balacciu Matei, traductora al romanès de Ramon Llull.

Premi internacional Ramon Llull

Jon Landaburu, especialista en les llengües ameríndies.

ANY 2016

Promoció internacional de la creació catalana

Alfred Konijnenbelt, director del festival d’arts de carrer Spoffin Festival

Traducció literària

Kirsten Brandt, traductora a l’alemany de Jaume Cabré, Mercè Rodoreda, Josep Pla, entre d'altres

Premi internacional Ramon Llull

Kathryn Woolard, antropòloga nord-americana

ANY 2015

Promoció internacional de la creació catalana

Claes Karlsson, director artístic del Stockholm Kulturfestival

Traducció literària

Anna Sawicka, traductora de Jaume Cabré al polonès

Premi internacional Ramon Llull

Philip D. Rasico, lingüista nord-americà

ANY 2014

Promoció internacional de la creació catalana

Maria Bota, productora creativa del Milton Keynes International Festival

Traducció literària

Peter Bush, traductor de Josep Pla a l'anglès

Premi internacional Ramon Llull

Juan Carlos Moreno Cabrera, lingüista espanyol

ANY 2013

Promoció internacional de la creació catalana

Sato Moughalian, flautista nordamericana, pel seu paper en el Centenari de Xavier Montsalvatge

Traducció literària

Stefania Ciminelli, traductora de Jaume Cabré a l'italià

Premi internacional Ramon Llull

Max Wheeler, catalanista britànic

ANY 2012

Promoció internacional de la creació catalana

Peter Murray, director del YSP

Traducció literària

Bernard Lesfargues, per la seva traducció de Mirall Trencat, de Mercè Rodoreda

Premi internacional Ramon Llull

Georg Kremnitz, professor emèrit de l'Institut de Romàniques de la Universitat de Viena

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Top