This website uses its own and third party cookies to offer better browsing. By browsing in it the user agrees to the way we use cookies. Users can prevent cookies from being generated and erase them by using the options on their browser. Blocking cookies may mean that some of this website’s services and options do not work properly.

Cookies are small pieces of data that websites send to browsers and which are stored in users’ devices: computers, mobile telephones, tablets, and so on. Their purpose is to improve the experience of using the website, as these archives make it possible for the website to remember information about the user’s visits, such as preferred options or language. In this way the website personalizes its content and becomes more agile and useful for the user.

By browsing this website users agree to cookies being installed in their equipment that enable us to find out the following information:

Types of cookies

This website uses session, or temporary, cookies and persistent cookies. Session cookies merely keep data while the user is visiting the website. Persistent cookies store the data on the device’s hard drive so that it will be accessible in more than one session.

Depending on the type of data obtained the website can use technical cookies.

These allow users to browse the webpage and use the different options or services it contains. For example, controlling data traffic and communication, identifying the session, entering restricted access areas, requesting enrolment or participation in an event, using security features while browsing and storing content.

Personalization cookies.

These allow users to access the website with some general characteristics that are either already predefined in their hard drive or defined by the user. For example, the language, the type of browser used to access the website, the chosen content design, the geo-location of the device or the regional configuration from where access takes place.

Statistical analysis cookies

These make it possible to monitor and analyse the behaviour of visitors to the website. The information gathered is used to measure a website’s activity and to produce users’ browsing history, making it possible to improve the service.

Third party cookies

Third party cookies that manage and improve the services offered can also be installed. For example, statistics services like Google Analytics.

Managing the cookies in my browser

Users can allow, block or erase the cookies installed in their device by configuring the browsing options.

If the use of cookies in the browser is blocked, some services or functions of the webpage may not be available

Beques per a cursos de català perfeccionament: Bases

BASES que han de regir la concessió de beques a persones de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per assistir a cursos de postgrau o doctorat o màsters relacionats amb la llengua, la cultura i/o la literatura catalanes en universitats públiques dels territoris de parla catalana.

(Publicat al DOGC de 04/03/2011 i al BOIB de 12/03/2011)

BASES

.1  Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regir la concessió de beques a persones de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per assistir a cursos o programes de postgrau, doctorat o màsters relacionats amb la llengua, la cultura i/o la literatura catalanes en universitats públiques dels territoris de parla catalana, cursos o programes orientats a ampliar i perfeccionar la formació avançada i especialitzada de coneixements d’estudis catalans de persones interessades a impartir docència, fer recerca o col·laborar en departaments d’universitats de l’exterior en relació amb aquests estudis. L’objectiu de les beques és contribuir a sufragar les despeses de desplaçament, estada o matrícula derivades de l’assistència a les activitats formatives.

.2  Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquestes beques totes aquelles persones de fora del domini lingüístic de la llengua catalana que estiguin en possessió del títol de llicenciatura o de grau o bé que n’estiguin cursant l’últim any i que tinguin el català com a segona llengua o llengua estrangera. Les persones aspirants a obtenir una beca han d’estar o haver estat matriculades en cursos de llengua catalana o programes d’estudis catalans en universitats o altres centres d'estudi superior de fora del domini lingüístic de la llengua catalana.

.3  Condicions

Les activitats formatives han de ser presencials, han de tenir una durada mínima de 3 mesos i s'han de realitzar, totalment o parcial, durant l'any de la convocatòria en universitats públiques del domini lingüístic de la llengua catalana. No es concedirà més d'un ajut a una mateixa persona.

Les beques objecte d’aquesta convocatòria són incompatibles amb altres ajuts o beques que l’Institut Ramon Llull destini a activitats formatives.

Quedaran excloses totes aquelles sol·licituds de persones que en convocatòries anteriors hagin renunciat a la beca atorgada sense causa justificada.

.4 Import

Els imports de les beques s’establiran anualment a la resolució de convocatòria. 

.5 Sol·licitud

Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant un formulari adreçat al director de l’Institut Ramon Llull. Les sol·licituds es poden presentar al registre de la seu de Barcelona (Diputació 279, baixos, 08007 Barcelona) i al registre de la seu de Palma (Protectora 10, local 11, 07012 Palma) o bé en qualsevol dels registres i oficines que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:

a) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.

b) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.

c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

En els casos descrits en els apartats a, b i c la persona sol·licitant haurà de fer arribar un correu electrònic a l’adreça infollengua@llull.cat especificant el seu nom i cognoms i la data i el lloc on s’ha fet el lliurament de la sol·licitud.

El model de sol·licitud es podrà obtenir a la seu de Barcelona de l'Institut Ramon Llull (Diputació 279, baixos, 08007 Barcelona) i a la de Palma (Protectora 10, local 11, 07012 Palma)  o a través del web de l'Institut http://www.llull.cat.

Les persones sol·licitants hauran d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

a) Original o còpia compulsada del DNI, NIF o passaport vigent.

b) Original o còpia compulsada del títol llicenciatura o de grau o del comprovant de sol·licitud d'expedició del títol. En el cas que la persona sol·licitant n’estigui cursant l’últim, haurà de presentar un document oficial de la universitat que ho acrediti.

c) Declaració responsable sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix concepte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits (ANNEX 1).

d) Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa que el sol·licitant no es troba incurs en cap de les prohibicions de ser subvencionat (ANNEX 2)

e) Pel cas de sol·licitants estrangers, declaració responsable de no tenir deutes amb la Hisenda i la Seguretat Social espanyoles, la Generalitat de Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (ANNEX 3).

Pels cas de sol·licitants espanyols, acreditació mitjançant el certificat corresponent demanat per l’interessat, que estan al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

El sol·licitant pot autoritzar l’Institut Ramon Llull per a l’obtenció d’aquestes dades directament de les entitats gestores. En aquest cas, no cal aportar la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment. Aquesta autorització es pot fer en el mateix imprès de sol·licitud.

f) Document de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Institut Ramon Llull (ANNEX 4).

g) Document que acrediti que s'està o s'ha cursat algun curs de llengua catalana o programa d’estudis catalans en universitats o altres centres d'estudi superior de fora del domini lingüístic de la llengua catalana.

h) Acreditació oficial del nivell de coneixements de llengua catalana

i) Currículum Vitae.

j) Carta personal de motivació en què la persona interessada faci constar els motius pels quals vol assistir al curs per al qual sol·licita l’ajut i la justificació de l’opció escollida.

k) Carta del professor, tutor o responsable del curs de llengua catalana o programa d’estudis catalans al qual està o ha estat inscrita la persona sol·licitant que n’acrediti la idoneïtat per a optar a una beca.

l) Carta del responsable del departament al qual està inscrita o bé en què col·labora la persona sol·licitant que n’acrediti la idoneïtat per a optar a una beca, quan s’escaigui.

Els models dels documents dels punts c, d, e i f es podran obtenir a la seu de Barcelona de l'Institut Ramon Llull (Diputació 279, baixos, 08007 Barcelona) i a la de Palma (Protectora 10, local 11, 07012 Palma) o a través del web de l'Institut http://www.llull.cat.

.6 Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 30 dies a comptar a partir de l'endemà de la data de l’última publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

.7  Procediment de concessió i tramitació

El procediment de concessió es tramita en règim de concurrència competitiva.

El director de l'Institut Ramon Llull nomena una comissió avaluadora per l'estudi i avaluació de les sol·licituds presentades.

.8 Criteris de valoració

Són criteris preferents per a l’atorgament de les subvencions els següents:

a) Adequació del curs per al qual la persona sol·licitant hagi demanat l’ajut a la finalitat de les beques.
Valoració: fins a 3 punts.

b) Nivell de coneixements de llengua catalana acreditats.
Valoració: fins a 3 punts.

c) Currículum vitae de la persona sol·licitant en relació amb els estudis catalans.
Valoració: fins a 3 punts.

d) Motius pels quals la persona sol·licitant vol fer el curs per al qual demana l’ajut.
Valoració: fins a 3 punts.

e) Que la persona sol·licitant estigui adscrita o col·labori amb aprofitament amb algun departament universitari impartint docència o fent recerca sobre estudis catalans en alguna universitat de fora del domini lingüístic de la llengua catalana.
Valoració: fins a 3 punts. Si és obligatori no compta com a mèrit

f) Que la persona sol·licitant estigui en possessió d’algun dels certificats de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull.
Valoració: fins a 1 punt

A la vista de les sol·licituds presentades i dels criteris de valoració establerts, la comissió avaluadora farà una proposta d’adjudicació de les beques. Les sol·licituds que no hagin estat ateses en primera instància i que hagin obtingut una puntuació mínima de 9 passaran a formar part d’una llista de reserva. Les sol·licituds que no arribin a la puntuació mínima esmentada quedaran excloses del procés d’atorgament de beques.

.9 Resolució i notificació

La concessió de les subvencions es fa per resolució del director de l'Institut Ramon Llull i s'ha de notificar a les persones interessades en el termini de 30 dies a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En les notificacions ha de constar que la resolució no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant el president del Consell de direcció de l'Institut Ramon Llull en el termini d'un mes des de la recepció de la notificació.

.10 Publicitat

L’Institut Ramon Llull dóna publicitat a les subvencions concedides exposant-ne la relació al tauler d’anuncis de la seu de Barcelona (Diputació 279, baixos, 08007 Barcelona) i a la de Palma (Protectora 10, local 11, 07012 Palma) durant un mes comptat des de la data de la resolució que posa fi al procediment.

.11 Forma de pagament

L'Institut Ramon Llull farà el pagament a les persones beneficiàries per mitjà d'una transferència bancària o d'un xec bancari. El 50 % de l'import total s’abonarà quan la persona beneficiària hagi presentat l'original o còpia compulsada de la inscripció a l'activitat formativa, i abonarà el 50% restant un cop presentada la documentació justificativa següent:

-           memòria de l’activitat realitzada 
-           un certificat d’assistència i aprofitament expedit per l’organisme o institució organitzadora de l’acció formativa per a la qual se li ha concedit l’ajut.

El model de memòria de l’activitat realitzada es podrà obtenir a la seu de Barcelona de l'Institut Ramon Llull (Diputació 279, baixos, 08007 Barcelona) i a la de Palma (Protectora 10, local 11, 07012 Palma) o a través del web de l'Institut http://www.llull.cat.

.12 Justificació

Les persones beneficiàries han de presentar a l'Institut Ramon Llull la documentació justificativa de l'activitat subvencionada en els termes que s'indiquen en la base 11 d'aquestes bases i en el termini d'un mes a partir de l'acabament de l'activitat subvencionada.

.13 Altres obligacions de les persones beneficiàries.

A més de l'obligació de justificació descrita en la base anterior, les persones beneficiàries de les subvencions tenen les obligacions següents:

a) Dur a terme l'activitat subvencionada

b) Notificar a l'Institut Ramon Llull les subvencions demanades o obtingudes d'altres administracions públiques, entitats o empreses privades, a més de les ja consignades a la sol·licitud de subvenció. Si les persones beneficiàries obtenen un finançament addicional, l'Institut Ramon Llull pot reduir les aportacions previstes o aprovades per a la mateixa activitat.

c) Les persones beneficiàries estan obligades a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en l'exercici de les funcions de control per la Intervenció General de la Generalitat i la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears així com els òrgans amb funcions de control financer d'acord amb la normativa comunitària, que tindran la facultats següents:

- El lliure accés a la documentació objecte de comprovació.

- L'obtenció de còpia o la retenció de les factures, documents equivalents o substitutius i de qualsevol altre document relatiu a les operacions en què es dedueixi indicis de la incorrecta obtenció, gaudi o destinació de la subvenció.

- El lliure accés a informació dels comptes bancaris on s'hagi cobrat la subvenció o amb càrrec als quals s'hagi realitzat les disposicions de fons.

d) En el cas que l’activitat formativa per a la qual s’hagi sol·licitat la beca no es dugui a terme i la persona adjudicatària sol·liciti de inscriure’s en un altre programa de postgrau, doctorat o màster, haurà de sol·licitar-ho per mitjà d’un escrit adreçat al director de l'Institut Ramon Llull justificant-ne el motiu. La comissió avaluadora estudiarà la conveniència de mantenir o revocar l’ajut.

.14 Revocació

L'Institut Ramon Llull pot procedir a la revocació total o parcial de les subvencions en els supòsits següents:

a) Incompliment per la persona beneficiària de l'obligació de justificació o de les restants obligacions que preveuen les bases que conté aquest Acord.

b) Incompliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció.

c) En el cas que la persona beneficiària no hagi presentat l'original o còpia compulsada de la inscripció un cop iniciada l’activitat formativa per a la qual ha sol·licitat l’ajut.

d) Altres supòsits previstos en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

The Institut Ramon Llull is a consortium that comprises the Generalitat (Government of Catalonia), Balearic Islands Government and the Barcelona City Council, and its mission is the promotion of Catalan language and culture abroad.
Generalitat de Catalunya Govern de les Illes Balears Ajuntament de Barcelona
The IRL forms part of the Fundació Ramon Llull, which was established by the Government of Andorra, the Ramon Llull Institute, General Council of the Eastern Pyrenees, the city of Alghero, Balearic Islands Towns and Entities Network and the group of Valencian Cities, and has its central offices in Andorra.
Fundació Ramon Llull