This website uses its own and third party cookies to offer better browsing. By browsing in it the user agrees to the way we use cookies. Users can prevent cookies from being generated and erase them by using the options on their browser. Blocking cookies may mean that some of this website’s services and options do not work properly.

Cookies are small pieces of data that websites send to browsers and which are stored in users’ devices: computers, mobile telephones, tablets, and so on. Their purpose is to improve the experience of using the website, as these archives make it possible for the website to remember information about the user’s visits, such as preferred options or language. In this way the website personalizes its content and becomes more agile and useful for the user.

By browsing this website users agree to cookies being installed in their equipment that enable us to find out the following information:

Types of cookies

This website uses session, or temporary, cookies and persistent cookies. Session cookies merely keep data while the user is visiting the website. Persistent cookies store the data on the device’s hard drive so that it will be accessible in more than one session.

Depending on the type of data obtained the website can use technical cookies.

These allow users to browse the webpage and use the different options or services it contains. For example, controlling data traffic and communication, identifying the session, entering restricted access areas, requesting enrolment or participation in an event, using security features while browsing and storing content.

Personalization cookies.

These allow users to access the website with some general characteristics that are either already predefined in their hard drive or defined by the user. For example, the language, the type of browser used to access the website, the chosen content design, the geo-location of the device or the regional configuration from where access takes place.

Statistical analysis cookies

These make it possible to monitor and analyse the behaviour of visitors to the website. The information gathered is used to measure a website’s activity and to produce users’ browsing history, making it possible to improve the service.

Third party cookies

Third party cookies that manage and improve the services offered can also be installed. For example, statistics services like Google Analytics.

Managing the cookies in my browser

Users can allow, block or erase the cookies installed in their device by configuring the browsing options.

If the use of cookies in the browser is blocked, some services or functions of the webpage may not be available

Beques per a cursos de català perfeccionament: Anunci

RESOLUCIÓ de la convocatòria de concurs públic per a la concessió de beques a persones de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per assistir a cursos de postgrau o doctorat o màsters relacionats amb la llengua, la cultura i/o la literatura catalanes en universitats públiques dels territoris de parla catalana.

(Publicat al DOGC de 28/02/2012 i al BOIB de 28/02/2012)

FETS

Durant tot l’any s’organitzen cursos de postgrau o doctorat o màsters relacionats amb la llengua, la cultura i/o la literatura catalanes en universitats públiques dels territoris de parla catalana.  En alguns casos, hi ha estudiants que no hi poden participar per les dificultats econòmiques de poder sufragar els costos de la matrícula, els desplaçaments i l’estada.

L’Institut Ramon Llull ofereix beques per a persones de fora del domini lingüístic que vulguin assistir a activitats formatives que es realitzin, totalment o parcial, durant l’any 2012.

FONAMENTS LEGALS

Els articles 4.2 a) i b) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull estableixen que aquest s’ocupa de promoure l'ensenyament del català a les universitats i altres centres d'estudis superiors, i d’afavorir els estudis i la investigació sobre la llengua i la cultura catalanes fora del seu domini lingüístic.

L’article 4.3 h) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull estableix que aquest s’ocupa de concedir subvencions, ajuts i beques subjectant-se a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, i a la normativa que li sigui d’aplicació.

Fent ús de les facultats que em són concedides per l’article 13.2 f) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull.

RESOLUCIÓ

Per tant, resolc,

Primer.- Convocar beques adreçades a persones de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per assistir a cursos de postgrau o doctorat o màsters relacionats amb la llengua, la cultura i/o la literatura catalanes en universitats públiques dels territoris de parla catalana, que es realitzin, totalment o parcial, durant l’any 2012.

Segon.- Establir que les beques previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per acord del Consell de direcció de 10 de novembre de 2010 (DOGC núm. 5831 de data 4.03.2011 i BOIB núm. 37 de data 12 de març de 2011) i per la normativa general de subvencions.

Tercer.- Establir que d’acord amb la base sisena, el termini de presentació de les sol·licituds sigui de 30 dies a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart.- Establir que l’import màxim d’aquesta convocatòria es de 10.000 euros. Aquest import es distribueix en les anualitats següents: un màxim de 5.000 euros amb càrrec del pressupost de l’any 2012 i un import màxim de 5.000 euros amb càrrec a les corresponents partides del pressupost de l’any 2013. La dotació econòmica establerta es distribueix entre els dos períodes en imports iguals.

Cinquè.- Establir que l’import màxim de cada beca és de 5.000 euros.

Sisè.- Nomenar la següent comissió avaluadora per tal de dur a terme les tasques de revisió i proposta de subvenció.

  • President: el/la director/a de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull.
  • Vocals: dos tècnics de l’Àrea de Llengua i Universitats.
  • Secretari: un representant de Gerència.

RECURSOS PROCEDENTS

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de les Illes Balears, segons el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant del director de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de les Illes Balears, segons el que estableixen els articles 115 i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de febrer de 2012

 

Vicenç Villatoro i Lamolla
El director

The Institut Ramon Llull is a consortium that comprises the Generalitat (Government of Catalonia), Balearic Islands Government and the Barcelona City Council, and its mission is the promotion of Catalan language and culture abroad.
Generalitat de Catalunya Govern de les Illes Balears Ajuntament de Barcelona
The IRL forms part of the Fundació Ramon Llull, which was established by the Government of Andorra, the Ramon Llull Institute, General Council of the Eastern Pyrenees, the city of Alghero, Balearic Islands Towns and Entities Network and the group of Valencian Cities, and has its central offices in Andorra.
Fundació Ramon Llull