Qui som

Actualitat

Cultura catalana

Qui és qui

Aprendre català

Destacats

Subvencions

DIRECTOR - MANUEL FORCANO

GERENT - JOSEP MARCÉ

Gestor cultural. Llicenciat en Dret i postgrau en Economia i Gestió de la Hisenda Autonòmica i Local de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona.

Des de l’any 2002 fins a l’actualitat ocupa el càrrec de gerent de l’Institut Ramon Llull.

És responsable de programes de millora de l’Administració de Justícia del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en els anys 2001 i 2002.

Durant el període 1997- 2001, treballa al Museu Nacional d’Art de Catalunya, primer com a cap de l’àrea de Recursos Econòmics i més endavant com a administrador.

Amb anterioritat, treballa al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, essent de 1993 a 1997 cap del Servei de Contractació.

DIRECTOR CREACIÓ - DAMIÀ MARTÍNEZ

Gestor cultural. Doctor en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona

Damià Martínez Latorre (Barcelona, 1971) és doctor en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona.

En la seva tesi doctoral va investigar les relacions entre l'art i la guerra a l'època del Renaixement, centrades especialment en l'àmbit de l'arquitectura de fortificacions a Catalunya i a Itàlia.

A partir de l'any 2002, inicia la seva trajectòria professional en el món de la gestió cultural, amb la coordinació tècnica d'exposicions d'art per a diverses institucions públiques i privades de Catalunya i la resta de l'Estat.

De 2005 a 2008, va ser el responsable de les exposicions itinerants i, posteriorment, també de les exposicions temporals de l'Obra Social de Caixa Catalunya, amb seu a La Pedrera de Barcelona.

Des de l'octubre de 2008 fins l'octubre de 2013 va ser Cap de Programes Públics al Museu Nacional d'Art de Catalunya, assumint la direcció dels departaments d'activitats i educació del Museu.

  • ÀREES
  • L'IRL desenvolupa les seves activitats a través de les àrees de Llengua i Universitats, Creació i Literatura i Pensament.

L'Institut promou la projecció internacional de les arts visuals, l'arquitectura, les arts escèniques, la música i el cinema de Catalunya.

Difon al món la cultura catalana d'excel·lència dissenyant i organitzant esdeveniments artístics en ciutats estratègiques i capdavanteres en els diversos àmbits de la creació.
Impulsa la presència d'artistes catalans en programacions destacades de la creació contemporània internacional mitjançant acords específics de col·laboració amb festivals, institucions, mostres internacionals, centres d'arts i museus.

Promou l'intercanvi entre el sector creatiu local i internacional mitjançant l'organització de visites de comissaris, crítics i programadors estrangers i estatals perquè assisteixin a
festivals, fires, exposicions, estrenes, concerts, etc.

Informa sobre la creació contemporània per mitjà de la publicació de materials específics de promoció (arts visuals: www.arxiuartistes.cat; música: http://catalansounds.llull.cat; teatre: www.catalandrama.cat i Catalan Performing Arts) i de l'assistència a fires i mercats sectorials.

Afavoreix la mobilitat internacional dels artistes a través d'ajuts al desplaçament per a actuacions dins el circuit professional.

CREACIÓ

AJUTS A LA MOBILITAT D'ARTISTES

Ajuts al desplaçament a l'exterior del domini lingüístic d'arquitectes, d'artistes de música, teatre, circ, dansa i arts visuals per portar a terme actuacions o exposicions dins el circuit professional.

Destinataris: persones físiques o jurídiques domiciliades a Catalunya

 INFORMACIÓ

AJUTS PER A PRESENTACIONS DE PEL·LÍCULES I DOCUMENTALS

Ajuts al desplaçament destinats a fomentar la mobilitat dels equips artístics que participen en la presentació de pel·lícules o documentals en el marc de festivals i/o mostres fora del domini lingüístic del català.

Destinataris: persones físiques o jurídiques domiciliades a Catalunya.

 INFORMACIÓ

AJUTS A LA TRADUCCIÓ DE DOCUMENTALS I LLARGMETRATGES

Ajuts per a la traducció de documentals i llargmetratges en versió original catalana produïts a Catalunya per cobrir les despeses de traducció.

Destinataris: productores de cinema domiciliades a Catalunya.

 INFORMACIÓ

AJUTS CREACIÓ

L'Institut impulsa la publicació en altres llengües d'obres de literatura i de pensament originals en català, posant una atenció especial als clàssics, a través del suport als editors que publiquen obres traduïdes.

Fomenta la difusió exterior dels autors i les obres per tal d'incrementar-ne la visibilitat en el context literari internacional i la participació en intercanvis literaris i culturals, i organitza la presència de la literatura catalana a fires del llibre.

Dóna suport a la tasca dels traductors literaris del català per tal de contribuir a la qualitat de les traduccions, a la seva formació continuada i al reconeixement de la seva feina.

Facilita el diàleg i l'intercanvi entre assagistes i investigadors en llengua catalana i els seus interlocutors estrangers, per tal de fomentar la internacionalització del pensament i de la recerca.

Afavoreix la projecció internacional de les revistes de pensament i cultura en català a través de l'intercanvi amb les revistes homòlogues d'altres països.

LITERATURA I PENSAMENT

AJUTS A LA TRADUCCIÓ

Ajuts per a la traducció a altres llengües d'obres de la literatura catalana, de no ficció i humanitats, destinats a les editorials que publiquen l'obra, per cobrir les despeses de traducció.

Destinataris: editorials.

 INFORMACIÓ

AJUTS A LA PROMOCIÓ DE LA LITERATURA CATALANA, NO FICCIÓ I HUMANITATS

Ajuts per a activitats de difusió exterior de la literatura catalana, no ficció i humanitats: participació en festivals literaris internacionals, activitats literàries dins de mostres culturals, presentacions i plans de promoció de noves traduccions, monogràfics en revistes culturals i trameses d'informació sobre autors.

Destinataris: entitats, editorials i agències literàries.

 INFORMACIÓ

AJUTS A LA MOBILITAT D'ESCRIPTORS I TRADUCTORS

Ajuts al desplaçament d'escriptors i de traductors perquè participin en activitats a l'exterior: actes de difusió de noves traduccions, festivals literaris, seminaris de traducció literària i presentació de ponències o conferències en universitats i/o en congressos acadèmics internacionals.

Destinataris: escriptors i traductors.

 INFORMACIÓ

RESIDÈNCIES DE TRADUCTORS LITERARIS

Ajuts a traductors amb encàrrec d'obra en curs per a estades de treball a Catalunya d'entre dues i sis setmanes.

Destinataris: traductors.

 INFORMACIÓ

AJUTS PER A L'ORGANITZACIÓ DE SEMINARIS I ACTIVITATS DE REFLEXIÓ

Ajuts destinats a les universitats del domini lingüístic del català per organitzar seminaris i activitats de reflexió en el camp de les humanitats i les ciències socials que se celebrin fora del domini lingüístic.

Destinataris: universitats i centres vinculats a les universitats de dins el domini lingüístic.

 INFORMACIÓ

AJUTS LITERATURA I PENSAMENT

L'Institut promou els estudis de llengua i cultura catalanes a les universitats de 'exterior, amb les quals subscriu acords per a la implantació o la consolidació d'estudis catalans, i dóna suport a les universitats, el professorat i els estudiants per mitjà de diversos programes i línies d'ajuts.

Fomenta els estudis avançats i la recerca sobre la llengua i la cultura catalanes a través de centres d'estudi i càtedres de professors visitants en universitats de prestigi reconegut, i dóna suport a les iniciatives de les associacions internacionals de catalanística.

Com a organisme oficial de certificació dels coneixements de català a l'exterior, organitza convocatòries de proves que permeten acreditar-ne els diferents nivells, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Amb l'objectiu de garantir la qualitat de la docència, ofereix formació permanent al professorat i promou accions adreçades als estudiants de l'exterior per tal que completin la seva formació lingüística. Impulsa la realització d'activitats acadèmiques i culturals a les universitats de l'exterior per tal d'afavorir la difusió de la llengua i la cultura catalanes.

LLENGUA I UNIVERSITATS

AJUTS PER A LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS CATALANS

Ajuts a les universitats de fora del domini lingüístic per contribuir a la introducció, el manteniment o la consolidació de la docència d'estudis catalans, mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, i suport en el procés de selecció del professorat.

Destinataris: universitats de fora del domini lingüístic.

 INFORMACIÓ

AJUTS PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS ACADÈMIQUES I CULTURALS

Suport a l'organització d'activitats acadèmiques i culturals ( jornades, conferències, seminaris, concerts, setmanes culturals, etc.) a les universitats de l'exterior que imparteixen estudis catalans, amb l'objectiu de complementar-ne la docència i contribuir a la difusió de la llengua i la cultura catalanes.

Destinataris: universitats de fora del domini lingüístic que imparteixen estudis catalans.

 INFORMACIÓ

ESTADES LINGÜÍSTIQUES

Organització d'estades de formació lingüística i cultural pensades per millorar la competència lingüística i els coneixements culturals dels estudiants de català de l'exterior per mitjà de cursos, conferències i activitats complementàries.

Destinataris: estudiants universitaris de fora del domini lingüístic.

 INFORMACIÓ

BEQUES PER A ESTUDIANTS

Convocatòria anual de beques per a estudiants de l'exterior amb l'objectiu de facilitar-los l'assistència a cursos de formació de llengua catalana que tinguin lloc dins el domini
lingüístic.

Destinataris: estudiants universitaris de fora del domini lingüístic.

 INFORMACIÓ

CERTIFICATS DE LLENGUA CATALANA

Convocatòria anual de proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana fora del domini lingüístic, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Els certificats de l'Institut Ramon Llull permeten
acreditar el grau de coneixement de la llengua catalana tant a efectes acadèmics com laborals (administració pública, empreses, institucions), i tenen, a tots els efectes, la mateixa validesa i eficàcia que els que expedeixe la Generalitat de Catalunya.

 INFORMACIÓ

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Organització de cursos, seminaris i jornades sobre metodologia, estratègies i recursos per a l'aprenentatge i l'ensenyament del català com a llengua estrangera.

Destinataris: professorat que imparteix docència d'estudis catalans a les
universitats de fora del domini lingüístic.

 INFORMACIÓ

 

AJUTS LLENGUA