This website uses its own and third party cookies to offer better browsing. By browsing in it the user agrees to the way we use cookies. Users can prevent cookies from being generated and erase them by using the options on their browser. Blocking cookies may mean that some of this website’s services and options do not work properly.

Cookies are small pieces of data that websites send to browsers and which are stored in users’ devices: computers, mobile telephones, tablets, and so on. Their purpose is to improve the experience of using the website, as these archives make it possible for the website to remember information about the user’s visits, such as preferred options or language. In this way the website personalizes its content and becomes more agile and useful for the user.

By browsing this website users agree to cookies being installed in their equipment that enable us to find out the following information:

Types of cookies

This website uses session, or temporary, cookies and persistent cookies. Session cookies merely keep data while the user is visiting the website. Persistent cookies store the data on the device’s hard drive so that it will be accessible in more than one session.

Depending on the type of data obtained the website can use technical cookies.

These allow users to browse the webpage and use the different options or services it contains. For example, controlling data traffic and communication, identifying the session, entering restricted access areas, requesting enrolment or participation in an event, using security features while browsing and storing content.

Personalization cookies.

These allow users to access the website with some general characteristics that are either already predefined in their hard drive or defined by the user. For example, the language, the type of browser used to access the website, the chosen content design, the geo-location of the device or the regional configuration from where access takes place.

Statistical analysis cookies

These make it possible to monitor and analyse the behaviour of visitors to the website. The information gathered is used to measure a website’s activity and to produce users’ browsing history, making it possible to improve the service.

Third party cookies

Third party cookies that manage and improve the services offered can also be installed. For example, statistics services like Google Analytics.

Managing the cookies in my browser

Users can allow, block or erase the cookies installed in their device by configuring the browsing options.

If the use of cookies in the browser is blocked, some services or functions of the webpage may not be available

RESOLUCIÓ per la qual es convoquen les proves per a l'any 2016 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana de l'Institut Ramon Llull.

(Publicat al DOGC el 10 de febrer de 2016)

L’Institut Ramon Llull d’acord amb el que disposa l’article 4.3 c) dels Estatuts elabora i organitza les proves per a l’avaluació i certificació oficial del coneixement del català fora del domini lingüístic com a segona llengua per a l’obtenció dels certificats oficials.

El Decret 52/2003, de 20 de febrer, de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l’Institut Ramon Llull la competència sobre avaluació i certificació del coneixement del català com a segona llengua fora del domini lingüístic.

Per Acord del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, d’11 de març de 2014, s’aprova la normativa general de l’Institut Ramon Llull que regula les proves per a l’avaluació i certificació de coneixements de català com a segona llengua.

Fent ús de les facultats que em són concedides per l’article 13.2 f) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull.

RESOLC

—1 Convocar les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana següents:

Certificat de nivell bàsic (A2)
Certificat de nivell elemental (B1)
Certificat de nivell intermedi (B2)
Certificat de nivell de suficiència (C1)
Certificat de nivell superior (C2)

L’estructura i la descripció de les àrees corresponents a la prova de cadascun dels certificats són les que consten en la normativa general de l’Institut Ramon Llull que regula les proves per a l’avaluació i certificació de coneixements de català com a segona llengua, aprovada pel Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull de data 11 de març de 2014 i que s’adjunta com a Annex 5.

—2 Nomenar els membres del Tribunal qualificador dels certificats que s’assenyalen a l’Annex 1 d’aquesta resolució i establir que es podran designar, si cal, col·laboradors per a l’elaboració, organització, administració i correcció de les proves.

—3 Disposar que les persones interessades tinguin a la seva disposició la informació general sobre les proves de l’Institut Ramon Llull i les condicions d’inscripció que figuren a l’Annex 2 a l’Institut Ramon Llull (Diagonal, 373, 08008 Barcelona), i puguin obtenir la mateixa informació a través del web de l’Institut (www.llull.cat).

—4 Fer públics els preus d’inscripció a les proves, així com les exempcions, aprovats pel Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, de 2 de desembre de 2009, i que s’adjunten a l’Annex 3.

—5 Aprovar el calendari i localitats d’examen per a l’any 2016 que són els que figuren a l’Annex 4.

—6 Publicar la present convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de febrer de 2016

 

Àlex Susanna i Nadal

El director

ANNEX 1

El Tribunal qualificador dels certificats està format per:
President: Josep-Anton Fernàndez i Montolí
Secretari: Ignasi Massaguer Ferrer
Vocals: Gemma Gil Costa i Ariadna Puiggené i Riera

ANNEX 2

Condicions d’inscripció

.1 Condicions generals
1.1 S’estableixen els terminis i les dates següents:
Primera convocatòria: període de preinscripció del 17.02.2015 al 14.04.2015; període de pagament de l’17.04.2015 al 30.04.2015.
Segona convocatòria: període de preinscripció del 26.9.2016 al 18.10.2016; període de pagament del 20.10.2016 al 31.10.2016.

1.2 Si en una localitat d’examen no s’inscriuen almenys 3 persones en un nivell, se’n podrà anul·lar la celebració de la prova. En cas d’anul·lació, l’Institut Ramon Llull informarà les persones afectades, les quals es podran examinar en una altra localitat o podran sol·licitar el retorn dels drets d’examen.
1.3 L’incompliment d’alguna de les condicions d’inscripció comporta la pèrdua dels drets d’examen.

.2 Preinscripció
2.1 La preinscripció es podrà fer per Internet (http://oficinavirtual.llull.cat/ov/) o directament a la seu de l’Institut Ramon Llull (Diagonal, 373, 08008 Barcelona).
2.2 Per fer la preinscripció les persones interessades hauran de facilitar les dades següents: nom i cognoms, domicili (adreça, codi postal i localitat), telèfon, adreça electrònica, número de passaport, NIE o DNI, data i localitat de naixement, nivell de certificat en què s’inscriu, localitat d’examen i centre o institució  on ha cursat estudis de llengua catalana.
2.3 Les persones interessades obtindran el full de preinscripció en preinscriure’s.
2.4 Si al full de preinscripció hi ha alguna dada personal equivocada, es pot comunicar l’error a l’Institut Ramon Llull per mitjà de l’adreça infollengua@llull.cat.
2.5 Si hi ha errors al full de preinscripció pel que fa al nivell de certificat o a la localitat d’examen, cal comunicar-ho a l’Institut Ramon Llull, per mitjà de l’adreça infollengua@llull.cat, abans d’efectuar el pagament de la matrícula.
2.6 L’Institut Ramon Llull determinarà les seus d’examen i les proves que s’hi convocaran a partir del nombre de preinscripcions per nivells de cada localitat.
2.7 Si en una localitat d’examen no s’arriba a un nombre mínim de 3 preinscripcions a un mateix certificat, es podrà desconvocar l’administració de la prova d’aquest certificat. En aquests casos l’Institut Ramon Llull informarà les persones afectades, les quals podran inscriure’s al mateix nivell en una altra localitat.

.3 Pagament de la matrícula
3.1 Un cop definides les seus d’examen i els nivells convocats, l’Institut Ramon Llull comunicarà a les persones interessades que poden formalitzar la inscripció a les proves, bé sigui amb el pagament de la matrícula corresponent o bé amb la confirmació de la preinscripció en aquelles localitats on les proves són exemptes de pagament.
El pagament es podrà fer amb targeta bancària per Internet (http://oficinavirtual.llull.cat/ov/) o per transferència bancària al compte IBAN: ES82 0182 6035 4102 0150 6552, SWIFT: BBVAESMMXXX, o bé a la finestreta de qualsevol oficina del BBVA de l’Estat espanyol.
Si el pagament es fa per transferència bancària o per finestreta, cal enviar a l’Institut Ramon Llull, per correu postal (Diagonal, 373, 08008 Barcelona) o per correu electrònic (infollengua@llull.cat), el comprovant del pagament efectuat on consti el nom i cognoms de la persona interessada i el codi de prova que consta en el full d’inscripció.
Si una persona anul·la la inscripció abans que finalitzi el termini de pagament, l’Institut Ramon Llull no li retornarà l’import corresponent a la inscripció.
En el cas que la persona interessada vulgui modificar el nivell de la prova i l’import de la inscripció al nou nivell sigui menor, l’Institut Ramon Llull no li retornarà la diferència. En el cas que el canvi impliqui un increment de la inscripció l’interessat haurà de transferir a l’Institut la diferència. Les persones inscrites hauran de comunicar-ho a l’Institut Ramon Llull com a màxim una setmana abans de la celebració de la prova, passada aquesta data no s’atendrà cap modificació.
3.2 Els preus d’inscripció s’indiquen a l’Annex 3.
3.3 No es considerarà vàlida la inscripció si no s’ha fet el pagament corresponent, llevat dels supòsits d’exempció indicats a l’Annex 3.

.4 Realització de les proves
4.1 Les proves se celebraran en les dates i a les localitats indicades a l’Annex 4.
4.2 Per conèixer l’hora i el lloc de celebració de les proves els interessats hauran de contactar amb l’organitzador de cada seu d’examen. Les dades de contacte de les seus d’examen es podran consultar per Internet (www.llull.cat/certificats).
4.3. L’Institut Ramon Llull atén les sol·licituds de canvi de data de la prova només pels motius següents: examen oficial amb coincidència horària o bé problemes de salut de la persona inscrita que li impedeixin assistir-hi. Les sol·licituds han de ser per escrit, acompanyades de la documentació acreditativa necessària: certificat de l’organisme o institució organitzadora en què consti la data de l’examen i el nom de la persona interessada o el certificat mèdic corresponent. Per cada inscripció només es pot concedir el canvi de data una vegada. Les sol·licituds es poden presentar al Registre de l’Institut Ramon Llull (Diagonal, 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 10 dies abans de la celebració de la prova.

.5 Resultats
La publicació oficial dels resultats de les proves es farà al tauler d’anuncis de l’Institut Ramon Llull (Diagonal, 373, 08008 Barcelona), resultats que també es podran consultar a la seu electrònica de l'Institut (http://oficinavirtual.llull.cat/ov). Les persones que hagin obtingut el resultat d’apte se’n podran descarregar el certificat acreditatiu.

.6 Procediment d’informació i revisió de la prova
6.1 L’Institut Ramon Llull per mitjà d’Internet (http://oficinavirtual.llull.cat/ov/) posa a disposició de les persones que s’han presentat a les proves un informe amb la motivació detallada de la qualificació obtinguda.
6.2 Si la persona interessada no està d’acord amb la qualificació obtinguda, d’acord amb el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pot interposar un recurs d’alçada davant el director o la directora de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació oficial dels resultats de les proves. En aquest mateix termini es pot sol·licitar la vista de l’examen.
6.3 La resolució del recurs es notificarà degudament a la persona interessada i quedarà expedita la via contenciosa amb la possibilitat d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la data de la recepció de la notificació.

ANNEX 3

Preu de matrícula
Nivell bàsic                 30 €
Nivell elemental          35 €
Nivell intermedi          35 €
Nivell de suficiència   40 €
Nivell superior            40 €

Localitats on les proves són exemptes de pagament: qualsevol localitat de l’Àfrica, l’Amèrica Central i del Sud i dels països següents: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, l’Índia, l’Iran, Letònia, Lituània, Montenegro, Mèxic, Polònia, República Txeca, Romania, Rússia, Sèrbia, Turquia, Ucraïna i la Xina.

ANNEX 4

Primera convocatòria

Calendari de proves

Certificat de nivell bàsic (A2)
Data: 21 de maig de 2016
Certificat de nivell elemental (B1)
Data: 21 de maig de 2016
Certificat de nivell intermedi (B2)
Data: 14 de maig de 2016
Certificat de nivell de suficiència (C1)
Data: 28 de maig de 2016
Certificat de nivell superior (C2)
Data: 14 de maig de 2016

Data de publicació de resultats: 23 de setembre de 2016

Localitats d’examen:

Ais de Provença, Amiens, Àmsterdam, Belgrad, Berkeley, Berlín, Birmingham, Bochum, Bolonya, Bordeus, Bristol, Brno, Brussel·les, Bucarest, Budapest, Cambridge, Colònia, Constança, Cork, Cracòvia, Durham, Edimburg, Exeter, Glasgow, Granada, Hamburg, Heidelberg, Hèlsinki, Leeds, Leipzig, L'Havana, Lilla, Lió, Lisboa, Liverpool, Londres, Lorient, Los Angeles, Luxemburg, Madrid, Manchester, Maynooth, Mèxic D.F, Mont-real, Moscou, Nantes, Nàpols, Nova York, Oxford, París, Poznan, Quito, Ratisbona, Rennes, Roma, Salamanca, Sant Petersburg, Sant Sebastià, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostel·la, Saragossa, Sàsser, Sevilla, Sheffield, Szeged, Tolosa de Llenguadoc, Torí, Urbana, Venècia, Verona, Washington DC i Zadar.

Segona convocatòria

Calendari de proves

Certificat de nivell bàsic (A2)
Data: 12 de novembre de 2016
Certificat de nivell elemental (B1)
Data: 12 de novembre de 2016
Certificat de nivell intermedi (B2)
Data: 19 de novembre de 2016
Certificat de nivell de suficiència (C1)
Data: 26 de novembre de 2016

Data de publicació de resultats: 10 de febrer de 2017

 

Localitats d’examen:

Asunción, Buenos Aires, Frankfurt, Guadalajara, L’Havana, La Plata, Madrid, Mendoza, Osaka, Rosario, Santiago de Xile, Sao Paulo i Tòquio.

The Institut Ramon Llull is a consortium that comprises the Generalitat (Government of Catalonia), Balearic Islands Government and the Barcelona City Council, and its mission is the promotion of Catalan language and culture abroad.
Generalitat de Catalunya Govern de les Illes Balears Ajuntament de Barcelona
The IRL forms part of the Fundació Ramon Llull, which was established by the Government of Andorra, the Ramon Llull Institute, General Council of the Eastern Pyrenees, the city of Alghero, Balearic Islands Towns and Entities Network and the group of Valencian Cities, and has its central offices in Andorra.
Fundació Ramon Llull